Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa 11(CB)

Được đăng lên bởi Lê Duy Đức
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập hóa 11(CB)
BÀI TẬP CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
I. ĐỘ ĐIỆN LI, HẰNG SỐ CÂN BẰNG.
1. Bài tập tự luận
1. Trong các chất sau, những chất nào là chất điện li?
H2S, SO2, Cl2, H2SO3, CH4, NaHCO3, Ca(OH)2, HF, C6H6, NaClO.
2. Viết phương trình điện li của những chất sau:
a. Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,1M, HNO3 0,02M, KOH 0,01M. Tính CM của các ion trong các dd trên.
b. Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.
3. Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion:
a. K+ và CrO42-.
b. Fe3+ và NO3-.
C. Mg2+ và MnO4-.
D. Al3+ và SO42-.
4. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong để trong không khí giảm dần theo thời gian.
5. Trong dd CH3COOH 0,43.10-1M, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 0,86.10-3M. Hỏi có bao nhiêu
phần trăm phân tử CH3COOH trong dd này phân li ra ion?
6. Trong 1 ml dd HNO2 ở nhiệt độ nhất định có 5,64.1019 phân tử HNO2, 3,6.1018 ion NO2-.
a. Tính độ điện li của axit nitrơ trong dd ở nhiệt độ đó.
b. Tính nồng độ mol của dd nói trên.
2. Bài tập trắc nghiệm.
1. Natri florua (NaF) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện?
A. dd NaF trong nước.
B. NaF nóng chảy.
C. NaF rắn, khan.
D. dd thu được khi hòa tan cùng số mol NaOH và HF trong nước.
2. Chât nào sau đây không dẫn được điện?
A. KCl rắn, khan.
B. MgCl2 nóng chảy.
C. KOH nóng chảy. D. HI trong dmôi nước.
3. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. HCl trong benzen. B. Ca(OH)2 trong nước.
C. CH3COONa trong nước.
D. NaHSO4 trong nước.
4. Các dd sau đây có cùng nồng độ 0,1M, dd nào dẫn điện kém nhất?
A. HCl.
B. HF.
C. HI.
D. HBr.
5. Có một dd chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dd (nhiệt độ không đổi) thì
A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi.
B. độ điện li và hằng số điện li đều không đổi.
C. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi.
D. độ điện li không đổi, hằng số điện li thay đổi.
6. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do
A. sự chuyển dịch của các electron.
B. sự chuyển dịch của các cation.
C. sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.
D. sự chuyển dịch của cả cation và anion.
II. PHẢN ỨNG AXIT, BAZƠ.
1. Bài tập tự luận.
1. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dd:
a. Axit mạnh H2SeO4 (nấc thứ nhất điện li mạnh).
b. Axit yếu ba nấc H3PO4.
c. Hidroxit lưỡng tính Pb(OH)2.
c. Na2HPO4.
e. NaH2PO4.
f. Axit mạnh HMnO4.
g. Bazơ mạnh RbOH.
2. Viết các PTHH dưới dạng ion rút gọn của các phản ứng chứng minh rằng Al(OH) 3 là hidroxit lưỡng tính.
3. 2 hợp chất A và B khi hòa tan trong nước mỗ...
Bài tập hóa 11(CB)
BÀI TẬP CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
I. ĐỘ ĐIỆN LI, HẰNG SỐ CÂN BẰNG.
1. Bài tập tự luận
1. Trong các chất sau, những chất nào là chất điện li?
H
2
S, SO
2
, Cl
2
, H
2
SO
3
, CH
4
, NaHCO
3
, Ca(OH)
2
, HF, C
6
H
6
, NaClO.
2. Viết phương trình điện li của những chất sau:
a. Các chất điện li mạnh: Ba(NO
3
)
2
0,1M, HNO
3
0,02M, KOH 0,01M. Tính C
M
của các ion trong các dd trên.
b. Các chất điện li yếu: HClO, HNO
2
.
3. Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion:
a. K
+
và CrO
4
2-
. b. Fe
3+
và NO
3
-
. C. Mg
2+
và MnO
4
-
. D. Al
3+
và SO
4
2-
.
4. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong để trong không khí giảm dần theo thời gian.
5. Trong dd CH
3
COOH 0,43.10
-1
M, người ta xác định được nồng độ H
+
bằng 0,86.10
-3
M. Hỏi bao nhiêu
phần trăm phân tử CH
3
COOH trong dd này phân li ra ion?
6. Trong 1 ml dd HNO
2
ở nhiệt độ nhất định có 5,64.10
19
phân tử HNO
2
, 3,6.10
18
ion NO
2
-
.
a. Tính độ điện li của axit nitrơ trong dd ở nhiệt độ đó.
b. Tính nồng độ mol của dd nói trên.
2. Bài tập trắc nghiệm.
1. Natri florua (NaF) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện?
A. dd NaF trong nước. B. NaF nóng chảy. C. NaF rắn, khan.
D. dd thu được khi hòa tan cùng số mol NaOH và HF trong nước.
2. Chât nào sau đây không dẫn được điện?
A. KCl rắn, khan. B. MgCl
2
nóng chảy. C. KOH nóng chảy. D. HI trong dmôi nước.
3. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. HCl trong benzen. B. Ca(OH)
2
trong nước. C. CH
3
COONa trong nước. D. NaHSO
4
trong nước.
4. Các dd sau đây có cùng nồng độ 0,1M, dd nào dẫn điện kém nhất?
A. HCl. B. HF. C. HI. D. HBr.
5. Có một dd chất điện li yếu. Khi thay đổi nồng độ của dd (nhiệt độ không đổi) thì
A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi. B. độ điện li và hằng số điện li đều không đổi.
C. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi. D. độ điện li không đổi, hằng số điện li thay đổi.
6. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do
A. sự chuyển dịch của các electron. B. sự chuyển dịch của các cation.
C. sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan. D. sự chuyển dịch của cả cation và anion.
II. PHẢN ỨNG AXIT, BAZƠ.
1. Bài tập tự luận.
1. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dd:
a. Axit mạnh H
2
SeO
4
(nấc thứ nhất điện li mạnh). b. Axit yếu ba nấc H
3
PO
4
.
c. Hidroxit lưỡng tính Pb(OH)
2
. c. Na
2
HPO
4
.
e. NaH
2
PO
4
. f. Axit mạnh HMnO
4
. g. Bazơ mạnh RbOH.
2. Viết các PTHH dưới dạng ion rút gọn của các phản ứng chứng minh rằng Al(OH)
3
là hidroxit lưỡng tính.
3. 2 hợp chất A và B khi hòa tan trong nước mỗi chất điện li ra 2 loại ion với nồng độ như sau: [Li
+
] = 0,1M,
[Na
+
] = 0,01M, [ClO
3
-
] = 0,1M, [MnO
4
-
] = 0,01M. Viết CTPT của A, B và PT điện li của chúng trong dd.
4. Dung dịch A có chứa đồng thời 2 muối natri clorua (0,3M) và kali photphat (0,1M).
a. Có thể pha chế dd A bằng cách hòa tan vào nước 2 muối kali clorua và natri photphat được không?
b. Nếu có thể được, để pha chế 2 lít dd A cần bao nhiêu mol kali clorua và bao nhiêu mol natri photphat?
5. Dung dịch A có chứa đồng thời ba muối: Na
2
SO
4
0,05M, KCl 0,1M và NaCl 0,5M.
a. Có thể pha chế dd A được hay không nếu chỉ hòa tan vào nước hai muối sau đây?
- NaCl và K
2
SO
4
. - Na
2
SO
4
và KCl.
b. Nếu có thể được, để chuẩn bị 200 ml dd A cần hòa tan vào nước bao nhiêu gam mỗi muối?
2. Bài tập trắc nghiệm.
1. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có H là axit.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H
+
trong nước là axit.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
GV. Nguyễn Đức Ba
Bài tập hóa 11(CB) - Trang 2
Bài tập hóa 11(CB) - Người đăng: Lê Duy Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập hóa 11(CB) 9 10 606