Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa đại cương A1

Được đăng lên bởi anhtt31094
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG
1/ Hãy tính CM (nồng độ mol/lít) của dung dịch KCl 6% có khối lượng riêng d=1,056
g/mL?

2/ Tính độ tan mol của Ag2CO3, có T=6,2.10-12?

3/ Cho: 2NO2 (k) ↔N2O4 (k) H0298<0
Để thu được nhiều N2O4 nên chọn giải pháp nào sau đây?
(1)
tăng nhiệt độ, (2) giảm nhiệt độ,
(3): tăng áp suất, (4): hạ áp suất
4/ Cho phản ứng: I2
 2I. Khi tăng thể tích bình lên 2 lần tốc độ phản ứng thay đổi
như thế nào?

5/ Sự kết hợp nào sau đây sẽ tạo thành dung dịch?

C6H6 và nước

CH3OH và nước

NaCl và hydro cacbon

Xăng và nước
6/ Cho phản ứng điện hóa: 2Fe3+ + Sn2+ → Sn4+ + 2Fe2+. Hãy viết phương trình phản ứng
khử và oxi hóa?

1

7/ Cho phản ứng :
4NH3 (k) + 5O2 (k)  4NO (k) + 6H2O(l)
o
ΔH 298 (KJ/mol) - 46,11
-90,25
- 285,83
o
ΔS 298 (J/ mol.độ) 192,34 205,03
210,65
69,91
Hãy xác định chiều phản ứng trên?

8/ Tính pH của 0,5 lít dung dịch có chứa 7g HCl?

9/ Cho A + B <=> 2X + Y. Tại thời điểm cân bằng nồng độ các chất: [A]: 0,5 mol/lít;
[B]: 1,0 mol/lít; [X]: 0,2 mol/lít; [Y]: 0,1 mol/lít. Hãy tính hằng số Kc?

10/ Cho dung dịch NaCl 3%. Cho biết áp suất hơi nước bão hòa là 23,7mmHg. Tính áp
suất hơi bão hòa của dung dịch NaCl?

11/ Cho: S (k) + O2(k) ↔ SO2(k) có H<0 . Để thu được nhiều SO2 thay đổi áp suất và
nhiệt độ như thế nào?

12/ Công thức nào sau đây sai?

H = U + P.V

S = Q/T

H = Qp

G = H - T.S
2

13/ Tính nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của BaSO4(r) từ hiệu ứng nhiệt của các phản ứng:
2S(r) + 3O2(k) = 2SO3(k) ,
H = – 120,2 Kcal/mol
2Ba(r) + O2(k) = 2BaO(r), H = –134,4 Kcal/mol
BaO(r) + SO3 (k) = BaSO4(r), H = 28,6 Kcal/mol

14/ Cho A  B, có Kc = 4, nồng độ ban đầu A là 1,0 mol/l. Tính nồng độ các chất ở điều
kiện cân bằng?

15/ Cho các phản ứng sau:
3Fe + 2O2 => Fe3O4 (r)
Ho1
2Fe + 3/2O2
=> Fe2O3 (r)
Ho2
2H2 (k) +
O2 (k)  2 H2O (k)
Ho3
2H2 (k) +
O2 (k)  2 H2O (l)
Ho4
H nào vừa là hiệu ứng nhiệt tạo thành và vừa là hiệu ứng nhiệt đốt cháy?
16/ Hòa tan 3,65g HCl nguyên chất thành 400 mL dung dịch. Hãy tính nồng độ đương
lượng gam của dung dịch axit?

17/ Cho: 2 SO2(k) + O2(k)  2 SO3. Lúc cân bằng được thiết lập ở 5000C nồng độ của
SO2, O2, SO3 lần lượt là: 2,2.10-3; 0,1; 0,02 mol/lít . Hãy tính KC?

3

18/ Các đại lượng nào sau đây là hàm trạng thái:
1.
Công (A), 2. năng lượng Gipps (G), 3. nhiệt (Q),
4. nhiệt độ (oC), 5. entropi (S), 6. entapi (H)
19/ Cho phản ứng: NO (k) + O3 (k)  NO2 (k) +
tốc độ phản ứng trên?

O2 (k). Hãy viết biểu thức tính

20/ Biết tích số tan của Fe(OH)2 bằng 1,6.10-14, khi trộn 100ml dd Fe...
1
ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG
1/ Hãy tính C
M
(nồng độ mol/lít) ca dung dch KCl 6% khối lượng riêng d=1,056
g/mL?
2/ Tính đ tan mol ca Ag
2
CO
3
, có T=6,2.10
-12
?
3/ Cho: 2NO
2
(k) ↔N
2
O
4
(k) H
0
298
<0
Để thu được nhiu N
2
O
4
nên chn giải pháp nào sau đây?
(1) tăng nhiệt độ, (2) gim nhiệt độ,
(3): tăng áp sut, (4): h áp sut
4/ Cho phn ng: I
2
2I. Khi tăng thể tích bình lên 2 ln tốc đ phn ng thay đi
như thế nào?
5/ S kết hợp nào sau đây sẽ to thành dung dch?
C
6
H
6
và nước
CH
3
OH và nưc
NaCl và hydro cacbon
Xăng và nưc
6/ Cho phn ng đin hóa: 2Fe
3+
+ Sn
2+
Sn
4+
+ 2Fe
2+
. Hãy viết phương trình phn ng
kh và oxi hóa?
Bài tập hóa đại cương A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa đại cương A1 - Người đăng: anhtt31094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập hóa đại cương A1 9 10 648