Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Hóa Học 10

Được đăng lên bởi Nghĩa Tuyến Mendelevi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHẦN VỎ NGUYÊN TỬ
Bài 1.
(QG-2010) Câu 1.1. Urani có cấu hình electron [Rn] 5f36d17s2. Trong nguyên tử urani có bao
nhiêu electron chưa ghép đôi? Số oxi hoá cực đại của urani có thể là bao nhiêu?
Bài 2.
(QG-2002)
2. (1,75 điểm). Có cấu hình electron 1s22s22p63s23p63d54s1
(1)
a) Dùng kí hiệu ô lợng tử biểu diễn cấu hình electron (1).
b) Cấu hình electron (1) là cấu hình electron của nguyên tử hay ion? Tại sao?
c) Cho biết tính chất hoá học đặc trng của ion hay nguyên tử ứng với cấu hình electron (1), hãy viết một phơng trình phản ứng để minh hoạ.
Bài 3.
(10-2002) Cho hai nguyên tố A, B đứng kế nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn có tống số  n  
bằng nhau; trong đó số lượng tử chính của A lớn hơn số lượng tử chính của B. Tống đại số của bộ 4 số lượng
tử của electron cuối cùng trên B là 4,5.
a.
Hãy xác định bộ 4 số lượng tử của electron cuối cùng trên A, B.
b.
Hợp chất X tạo bởi A, Cl, O có thành phần phần trăm theo khối lượng lần lượt là: 31,83%;
28,98%; 39,18%. Xác định công thức phân tử của X.
Bài 4.
(11-2014)

Bài 5.

(11-2014)

Bài 6.
Lí thuyết lượng tử dự đoán được sự tồn tại của obitan ng ứng với số lượng tử phụ l = 4 (g là kí hiệu
phân lớp có số lượng tử phụ l = 4).
a) Hãy cho biết số electron tối đa mà phân lớp ng có thể có.
b) Dự đoán phân mức năng lượng nào thì đến phân mức năng lượng ng đầu tiên?
c) Nguyên tử có electron đầu tiên ở phân mức ng này thuộc nguyên tố có số thứ tự bằng bao nhiêu?
Bài 7.
(QG-2002)
3. (1,0 điểm). Biết En = -13,6/n2
n: số lượng tử chính,
Z: số đơn vị điện tích hạt nhân.
a) Tính năng lợng1e trong trường lực một hạt nhân của mỗi hệ N6+, C5+, O7+.
b) Qui luật liên hệ giữa E n với Z tính đợc ở trên phản ánh mối liên hệ nào giữa hạt nhân với electron trong các
hệ đó?
c) (1,0 điểm).Trị số năng lợng tính đợc có quan hệ với năng lợng ion hoá của mỗi hệ trên hay không? Tính
năng lợng ion hoá của mỗi hệ.
Bài 8.
(QG-A-2006) Câu II (4,0 điểm): 1. 1,0 điểm; 2. 1,5 điểm; 3. 1,5 điểm.
1. Ngời ta qui ước trị số năng lợng electron trong nguyên tử có dấu âm (-). Electron (e) trong He + khi chuyển
động trên một lớp xác định, e có một trị số năng lượng tơng ứng, đó là năng lượng của một mức. Có 3 trị số
năng lượng (theo đơn vị eV) của hệ He+ là -13,6; -54,4; -6,04.
a) Hãy chỉ ra trị năng lượng mức 1; 2; 3 từ 3 trị số trên. Sự sắp xếp đó dựa vào căn cứ nào về cấu tạo nguyên
tử?
b) Từ trị số nào trong 3 trị trên ta có thể xác định được một trị năng lượng ion hoá của heli? Hãy trình bày cụ
thể.

Bài 9.
(QG-2004) Câu II (4,5 điểm):
1...
BÀI TẬP PHẦN VỎ NGUYÊN TỬ
Bài 1. (QG-2010) Câu 1.1. Urani cấu nh electron [Rn] 5f
3
6d
1
7s
2
. Trong nguyên tử urani bao
nhiêu electron chưa ghép đôi? Số oxi hoá cực đại của urani có thể là bao nhiêu?
Bài 2. (QG-2002)
2. (1,75 điểm). Có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
(1)
a) Dùng kí hiệu ô lợng tử biểu diễn cấu hình electron (1).
b) Cấu hình electron (1) là cấu hình electron của nguyên tử hay ion? Tại sao?
c) Cho biết tính chất hoá học đặc trng của ion hay nguyên tử ứng với cấu hình electron (1), hãy viết một ph-
ơng trình phản ứng để minh hoạ.
Bài 3. (10-2002) Cho hai nguyên tố A, B đứng kế nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn tống số
n
bằng nhau; trong đó số lượng tử chính của A lớn hơn số lượng tử chính của B. Tống đại số của bộ 4 số lượng
tử của electron cuối cùng trên B là 4,5.
a. Hãy xác định bộ 4 số lượng tử của electron cuối cùng trên A, B.
b. Hợp chất X tạo bởi A, Cl, O thành phần phần trăm theo khối lượng lần lượt là: 31,83%;
28,98%; 39,18%. Xác định công thức phân tử của X.
Bài 4. (11-2014)
Bài 5. (11-2014)
Bài 6. Lí thuyết lượng tử dự đoán được sự tồn tại của obitan ng ứng với số lượng tử phụ l = 4 (g là kí hiệu
phân lớp có số lượng tử phụ l = 4).
a) Hãy cho biết số electron tối đa mà phân lớp ng có thể có.
b) Dự đoán phân mức năng lượng nào thì đến phân mức năng lượng ng đầu tiên?
c) Nguyên tử có electron đầu tiên ở phân mức ng này thuộc nguyên tố có số thứ tự bằng bao nhiêu?
Bài 7. (QG-2002)
3. (1,0 điểm). Biết E
n
= -13,6/n
2
n: số lượng tử chính,
Z: số đơn vị điện tích hạt nhân.
a) Tính năng lợng1e trong trường lực một hạt nhân của mỗi hệ N
6+
, C
5+
, O
7+
.
b) Qui luật liên hệ giữa E
n
với Z tính đợc ở trên phản ánh mối liên hệ nào giữa hạt nhân với electron trong các
hệ đó?
c) (1,0 điểm).Trị số năng lợng nh đợc có quan hệ với ng lợng ion hoá của mỗi hệ tn hay không? Tính
năng lợng ion hoá của mỗi hệ.
Bài 8. (QG-A-2006) Câu II (4,0 điểm): 1. 1,0 điểm; 2. 1,5 điểm; 3. 1,5 điểm.
1. Ngời ta qui ước trị số năng lợng electron trong nguyên tử có dấu âm (-). Electron (e) trong He
+
khi chuyển
động trên một lớp xác định, e một trị số năng lượng tơngng, đó năng lượng của một mức. 3 trị số
năng lượng (theo đơn vị eV) của hệ He
+
là -13,6; -54,4; -6,04.
a) Hãy chỉ ra trị năng lượng mức 1; 2; 3 từ 3 trị số trên. Sự sắp xếp đó dựa vào căn cứ nào về cấu tạo nguyên
tử?
b) Từ trị số nào trong 3 trị trên ta có thể xác định được một trịng lượng ion hoá của heli? Hãy trình bày cụ
thể.
Bài Tập Hóa Học 10 - Trang 2
Bài Tập Hóa Học 10 - Người đăng: Nghĩa Tuyến Mendelevi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài Tập Hóa Học 10 9 10 584