Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa học 11

Được đăng lên bởi vuthanhhang1999
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGUYEN XUAN TRUCfNG (Chu bien)
T(J NGOC ANH - LE CHl' KIEN - LE MAU QUYEN

.A XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM

NGUYfiN XUAN TRUdNG (Chu bien)
TlTNGOC ANH - LE CHI KIEN - LE MAU QUYEN

Bai tap

HOA HOC
(Tdi bdn ldn thd tu)

NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM

Ban quyen thudc Nha xudt ban Giao due Vi6t Nam
01 - 201 l/CXB/827 - 1235/GD

Ma sd : CB108T1

1.BTH6AHPC11.B

PHAN MOT : CAU HOI VA BAI TAP
Chuang 1

Sl/DIENLI

Bail

SU DIEN LI
1.1. Natri florua (NaF) trong trudng hop nao dudi ddy khdng ddn duoc dien ?
A. Dung dich NaF trong nude
B. NaF ndng chay
C. NaF rdn, khan
D. Dung dich dugc tao thanh khi hoa tan cung sd moi NaOH va HF trong nudc.
1.2. Cdc dung dich sau ddy ed ciing ndng dd 0,10 mol/l, dung dich nao ddn
di6n kem nhd't ?
B. HF
A. HCI
C. HI
D. HBr
1.3. Dung dich nao dudi ddy ddn difin td't nhd't ?
A. NaI2,0.10"^M
B.Nal 1,0.10~^]VI
C. Nai 1 , 0 . 1 0 " ' M

D. Nai 1,0.10'^M
1.4. Giai thich tai sao kha ndng ddn didn cua nudc vdi trong (dung dich
Ca(OH)2 trong nudc) d^ trong khdng khi giam ddn theo thdi gian.
1.5. Vi6't phuong trinh di6n Ii cua cdc chd't sau trong dung dich :
1. cac chat dien li manh : BeFj, HBr04, K2Cr04.
2. cac chdt dien Ii ye'u : HBrO, HCN.

1.6. Tinh ndng do moi cua cac ion trong dung dich sau :
l.NaC104 0,020M

2. HBr

3. KOH

4. KMn04 0,015M

0,0 lOM

0,050M

1.7*. Trong dung dich CH3COOH 4,3.10~^M, ngudi ta xac dinh duoc ndng dd
H"^ bdng 8,6.10" moI/1. Hoi cd bao nhieu phdn tram phdn tit CH3COOH
trong dung dich nay phdn Ii ra ion ?

Bai 2

AXIT, BAZO vA MUOI
1.8. Theo A-re-ni-ut, chdt nao dudi ddy la axit ?
A. Cr(N03)3

B. HBr03

C. CdS04

D. CsOH

1.9. Theo A-re-ni-ut,,chdt nao duoc dua ra d cdu 1.8 la bazo ?
1.10. Axit manh HNO3 va axit yeu HNO2 ed ciing ndng do 0,10 mol/l va 6
Cling nhiet dd. Su so sanh ndng dd moi ion nao sau ddy la dung ?
A. [H

]HNO3 < [H ]HNO2

C . [ H + ] H N O 3 = [H^]HNO2

^ - [H IHNOJ > [^ IHNOJ
I>. [N03-]HNO3 < [ N 0 2 ] H N O 2

1.11. Viet phuang trinh dien li cua cae chdt sau trong dung dich :
1. Axit manh H2Se04 (ndc thu: nhd't dien Ii manh).
2. Axit ye'u ba nd'e H3PO4.
3. Hidroxit ludng tinh Pb(0H)2.
4. Na2HP04
5. NaH2P04

6. Axit manh HMn04
7. BazomanhRbOH.
1.12. Vie't cac phuofng trinh hod hoc dudi dang ion nit gon ciia cac phan ling
chdng minh rdng Be(OH)2 la hidroxit ludng tfnh.
1.13. Mdt chdt A khi tan trong nude tao ra eae ion H"^ va CIO3 ed ciing nong
dd moi. Vie't cdng thiic phdn tvi cua A va phuomg trinh dien U eiia nd.
1.14. Hai hop chdt A va B khi hoa tan trong nudc mdi chdt dien Ii ra ...
NGUYEN XUAN
TRUCfNG
(Chu bien)
T(J
NGOC ANH - LE
CHl'
KIEN - LE MAU QUYEN
.A
XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM
bài tập hóa học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hóa học 11 - Người đăng: vuthanhhang1999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
bài tập hóa học 11 9 10 405