Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hóa học bồi dưỡng lớp 9

Được đăng lên bởi nguyentuhast
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
clc

BAØI TAÄP HOÙA HOÏC Lôùp boài döôõng hoùa THCS

BAØI TAÄP HOÙA HOÏC
SÖÛ DUÏNG CHO LÔÙP BOÀI DÖÔÕNG HOÙA THCS –
-------  ------I/ Vieát PTHH bieåu dieãn söï chuyeån hoùa :
-

1/
2/

Cu  CuO  CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  Cu(NO3)2  Cu
FeCl2  Fe(OH)2  FeSO4  Fe(NO3)2  Fe
Fe


FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3 
Fe  Fe3O4
3/
Al  Al2O3  NaAlO2  Al(OH)3  Al2(SO4)3 AlCl3  Al(NO3)3  Al2O3 Al
4/
FeS2  SO2  SO3  H2SO4  ZnSO4  Zn(OH)2  ZnO  Zn
5/
S  SO2  H2SO4  CuSO4
K2SO3
HD : SO2 +2 H2S  3S  + 2H2O
SO2 + H2O2  H2SO4 hoaëc SO2 + H2O + Br2  HBr + H2SO4
CuSO4 + H2S  CuS + H2SO4 hoaëc CuSO4 + H2O ñp 2Cu + O2  + 2H2SO4
6/ a.

Fe2(SO4)3
4

HD : (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1

Fe(OH)3

2

3

5 6

11/

CuO

CuCl2

O

t


D

BaCl2

O

 CO,t 

Cu(OH)2

CuCl2

2
6

CuSO4 5
HD : (1) Cu + Cl2
(2) CuCl2 + Fe or CuCl2 ñp Cu +Cl2
(3) Cu + H2SO4 ñ/ñ noùng
(4) CuSO4 + Fe
(5) CuCl2 + Ag2SO4 loaõng
(6) CuSO4 + BaCl2

8/ Fe + A
 FeCl2 + B
B +
C

A
FeCl2 + C 
D
D + NaOH  Fe(OH)3 + E
HD : A : HCl ; B : H2 ; C : Cl2 ;
D : FeCl3 ; E : NaCl
  B  NaOH
  C
10/ A  HCl

3

4

FeCl3
Fe2(SO4)3 + NaOH
Fe(OH)3 + H2SO4
Fe2(SO4)3 + BaCl2
FeCl3 + Ag2SO4 loaõng
FeCl3 + NaOH
Fe(OH)3 + HCl

7/ Hoaøn thaønh 4 PTPU coù daïng :

1

b. Cu

+

?



NaCl

+

9/ Cu + A
B + C + D
C + NaOH
E
E + HCl
F + C + D
A + NaOH
G + D
HD : A : H2SO4 ñ/ñ ; B : CuSO4 ; C : SO2 ;
D : H2O ; E : NaHSO3 ; F :NaCl; G: Na2SO4

Cu
CuO

B  D
Fe    A   + Z
 + I + H2O
Y
C 
E
HD : A :Fe3O4 ; B : FeCl2 ; C : FeCl3 ; D : Fe(OH)2 ; E : Fe(OH)3
Y

 N ,t o

?

X

-3-

clc

BAØI TAÄP HOÙA HOÏC Lôùp boài döôõng hoùa THCS

12/

A

C

CaCO3

CaCO3

CaCO3

B
D
HD : A : CaO ; B : CO2 ; C : Ca(OH)2 ; D : Na2CO3
13/

A

C

Cu(OH)2

E
Cu(OH)2

Cu(OH)2

B
D
F
HD : A : CuO ; B : H2O ; C : CuCl2 ; D : Cu(OH)2 ; E : CuSO4 ; F : NaOH

14/

Y
A1  X A2 
A3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
Z
T
B1   B2  B3
HD : A1 : CaO ; A2 : Ca(OH)2 ; A3 : Fe(NO3)2 ; B : CO2 ; B2 : Ba(HCO3)2 ; B3 :Na2CO3
15/
Y
A1  X A2 
A3
O
t
Fe(OH)3
Fe(OH)3
Fe(OH)3
Z
T
B1  
B2 
B3
HD : A1 : Fe2O3 ; A2 : FeCl3 ; A3 :Fe(NO3)2 ; B1 : H2O B2 : Ba(OH)2 ; B3 : NaOH

16/ Bieát A laø khoaùng saûn duøng ñeå saûn xuaát voâi 17/ Xaùc ñònh X , Y , Z vaø vieát caùc PTPU
theo
soáng , B laø khí duøng naïp vaøo bình chöõa löûa
sô ñoà sau ?
A
Y
B

Cu(NO3)2

C
D
18/ Phaûn öùng : X + H2SO4
Fe2(SO4)3 + SO2 +
X laø nhöõng chaát naøo ? vieát caùc PTPU minh hoïa ?
HD : X laø Fe ; FeO ; Fe3O4 ; Fe(OH)2 ; FeSO4 ; FeS
PT: 2Fe
+...
BAØI TAÄP HOÙA HOÏC Lôùp boài döôõng hoùa THCS clc
BAØI TAÄP HOÙA HOÏC
- SÖÛ DUÏNG CHO LÔÙP BOÀI DÖÔÕNG HOÙA THCS –
------- -------
I/ Vieát PTHH bieåu dieãn söï chuyeån hoùa :
1/ Cu CuO CuSO
4
CuCl
2
Cu(OH)
2
Cu(NO
3
)
2
Cu
2/ FeCl
2
Fe(OH)
2
FeSO
4
Fe(NO
3
)
2
Fe
Fe
FeCl
3
Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
Fe Fe
3
O
4
3/ Al Al
2
O
3
NaAlO
2
Al(OH)
3
Al
2
(SO
4
)
3
AlCl
3
Al(NO
3
)
3
Al
2
O
3
Al
4/ FeS
2
SO
2
SO
3
H
2
SO
4
ZnSO
4
Zn(OH)
2
ZnO Zn
5/ S SO
2
H
2
SO
4
CuSO
4
K
2
SO
3
HD : SO
2
+2 H
2
S
3S + 2H
2
O
SO
2
+ H
2
O
2
H
2
SO
4
hoaëc SO
2
+ H
2
O + Br
2
HBr + H
2
SO
4
CuSO
4
+ H
2
S
CuS + H
2
SO
4
hoaëc CuSO
4
+ H
2
O
ñp
2Cu + O
2
+ 2H
2
SO
4
6/ a. Fe
2
(SO
4
)
3
1
2
Fe(OH)
3
b. Cu
1
2
CuCl
2
4
3 5 6
3
6
FeCl
3
4
CuSO
4
5
HD : (1) Fe
2
(SO
4
)
3
+ NaOH HD : (1) Cu + Cl
2
(2) Fe(OH)
3
+ H
2
SO
4
(2) CuCl
2
+ Fe or CuCl
2
ñp
Cu +Cl
2
(3) Fe
2
(SO
4
)
3
+ BaCl
2
(3) Cu + H
2
SO
4
ñ/ñ noùng
(4) FeCl
3
+ Ag
2
SO
4
loaõng (4) CuSO
4
+ Fe
(5) FeCl
3
+ NaOH (5) CuCl
2
+ Ag
2
SO
4
loaõng
(6) Fe(OH)
3
+ HCl (6) CuSO
4
+ BaCl
2
7/ Hoaøn thaønh 4 PTPU coù daïng : BaCl
2
+ ? NaCl + ?
8/ Fe + A FeCl
2
+ B 9/ Cu + A B + C + D
B + C A C + NaOH E
FeCl
2
+ C D E + HCl F + C + D
D + NaOH Fe(OH)
3
+ E A + NaOH G + D
HD : A : HCl ; B : H
2
; C : Cl
2
; HD : A : H
2
SO
4
ñ/ñ ; B : CuSO
4
; C : SO
2
;
D : FeCl
3
; E : NaCl D : H
2
O ; E : NaHSO
3
; F :NaCl; G: Na
2
SO
4
10/ A
HCl
B
NaOH
C
O
t
D
O
tCO,
Cu
CuO CuCl
2
Cu(OH)
2
CuO
11/ B
Y
D
Fe
o
tN ,
A
X
+ Z + I + H
2
O
C
Y
E
HD : A :Fe
3
O
4
; B : FeCl
2
; C : FeCl
3
; D : Fe(OH)
2
; E : Fe(OH)
3
-3-
Bài tập Hóa học bồi dưỡng lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Hóa học bồi dưỡng lớp 9 - Người đăng: nguyentuhast
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài tập Hóa học bồi dưỡng lớp 9 9 10 235