Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa học đại học đại cương chương 2

Được đăng lên bởi DK Tran Max
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHÖÔNG II: LIEÂN KEÁT HOÙA HOÏC VAØ CAÁU TAÏO PHAÂN TÖÛ
---oOo---
1. Vieát coâng thöùc caáu taïo cho phaân töû NF
3
bieát raèng nguyeân töû Nitô lieân keát vôùi 3 nguyeân töû Flo
2. Vieát coâng thöùc caáu taïo cho ion cacbonat CO
3
2-
3. Xeáp caùc lieân keát sau ñaây theo traät töï möùc ñoä phaân cöïc taêng daàn:
B-Cl; Na-Cl; Ca-Cl; Be-Cl
4. Xeáp caùc phaân töû sau ñaây theo chieàu taêng daàn moment löôõng cöïc phaân töû: BF
3
, H
2
S, H
2
O
5. Moment löôõng cöïc cuûa HBr baèng 2,6.10
-30
C.m; ñoä daøi lieân kt bng 141 pm. Tính phaàn traêm ñaëc tính ion
cuûa phaân töû HBr
6. Iot (Z = 53) theå hieän ñaëc tính coäng hoùa trò nhö theá naøo trong caùc hôïp chaát?
7. Vì sao nguyeân töû N coù theå coù coäng hoùa trò 3 hay 4, noù khoâng theå coù coäng hoùa trò 5?
8. Xaùc ñònh traïng thaùi lai hoùa cuûa nguyeân töû trung taâm (gaïch döôùi) vaø hình hoïc cuûa moãi phaân töû sau:
a. Hg Cl
2
b. Al I
3
c. P F
3
9. Cho bieát caáu truùc khoâng gian cuûa caùc phaân töû sau: BeCl
2
, BCl
3
, CH
4
10.Ñoái vôùi moãi phaân töû F
2
O, AlCl
3
haõy cho bieát:
a. Soá caëp electron lieân keát, soá caëp electron khoâng lieân keát cuûa nguyeân töû trung taâm;
b. Traïng thaùi lai hoùa cuûa nguyeân töû trung taâm vaø hình hoïc cuûa phaân töû
11.Vieát caáu hình electron cuûa caùc tieåu phaân: H
2
+
, H
2
, He
2
+
, He
2
12. Vieát caáu hình electron cuûa caùc phaân töû: Li
2
, Be
2
, B
2
, C
2
, N
2
13.Trong soá nhöõng chaát cho döôùi ñaây, chaát naøo taïo ñöôïc lieân keát Hydro lieân phaân töû:
a. H
2
S
b. C
6
H
6
c. CH
3
OH
d. CH
3
COOH
14.Phaùt bieåu naøo döôùi ñaây laø sai
a. Lieân keát ion laø loaïi lieân keát baèng löïc huùt tónh ñieän giöõa hai ion traùi daáu.
b. Lieân keát phoái trí laø moät loaïi lieân keát coäng hoaù trò trong ñoù caëp electron chung do hai nguyeân töû ñoùng
goùp
c. Lieân keát hydro laø loaïi lieân keát phuï xuaát hieän khi hydro ñaõ lieân keát coäng hoaù trò chính thöùc vôùi moät nguyeân
töû khaùc coù ñoä aâm ñieän lôùn (O, N, F, . . .)
d. Lieân keát kim loaïi coù trong maïng löôùi tinh theå kim loaïi
15.Lieân keát ion coù trong phaân töû naøo döôùi ñaây:
a. Metan
b. Amoniac
c. Anhydric sunfuric
d. Canxi oxit
16.Phaùt bieåu naøo döôùi ñaây laø ñuùng:
Bieát ñoä aâm ñieän cuûa töøng nguyeân toá B (2,04), Na (0,93), Ca (1,00), Be (1,57), ñoä phaân cöïc cuûa caùc lieân keát B-Cl,
Na-Cl, Ca-Cl, Be-Cl ñöôïc xeáp taêng theo daõy:
a. BeCl, BCl, CaCl, NaCl
b. NaCl, BCl, BeCl, CaCl
c. CaCl, BCl, BeCl, NaCl
d. BCl, BeCl, CaCl, NaCl
17.Cho daõy caùc phaân töû sau: NaF, HI, CaH
2
, H
2
O
Phaân töû coù lieân keát coù ñaëc tính ion cao nhaát vaø phaân töû coù lieân keát coäng hoùa trò ít phaân cöïc nhaát phaûi laø:
bài tập hóa học đại học đại cương chương 2 - Trang 2
bài tập hóa học đại học đại cương chương 2 - Người đăng: DK Tran Max
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập hóa học đại học đại cương chương 2 9 10 914