Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa học hữu cơ

Được đăng lên bởi Đào Phan Khải
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc

Đại cương hóa hữu cơ

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1. Cho các công thức sau: C2H6O, C4H10O2, C3H6O2, C3H7O2N, CH2O, C2H8N2, C4H9OH, CH3OC2H5. Số
công thức thuộc loại CTĐGN là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
2. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam của mỗi chất hữu cơ X, Y, Z đều thu được 3,6 gam H2O và 8,8 gam CO2.
Điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. Ba chất X, Y, Z là các anken hoặc xycloankan.
B. Ba chất X, Y, Z là các đồng đẳng của nhau.
C. Ba chất X, Y, Z là các đồng phân của nhau.
D. Ba chất X, Y, Z có cùng công thức thực nghiệm.
3. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam của mỗi chất hữu cơ X, Y, Z đều thu được 7,2 gam H2O và 13,2 gam CO2.
Điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. Ba chất X, Y, Z là các ankan.
B. Ba chất X, Y, Z là các đồng đẳng của nhau.
C. Ba chất X, Y, Z là các đồng phân của nhau.
D. Ba chất X, Y, Z có cùng công thức thực nghiệm.
4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu thuộc dãy đồng đẳng của etilenglicol bằng V lít (đktc) khí O2 vừa đủ
rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy trong bình có có 35 gam kết tủa. Mặt
khác, cũng hỗn hợp trên khi tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Giá trị của V là:
A. 12,88 lít.
B. 10,64 lít.
C. 25,76 lít.
D. 21,28 lít.
5. X là một chất hữu cơ. Hàm lượng của C, H trong X lần lượt là 54,55% và 9,09%. X có thể là:
A. CH3CH2OH.
B. C3H7COOH.
C. C3H7CHO.
D. CH3COOH.
6. Phần trăm khối lượng các nguyên tố có mặt trong một chất hữu cơ là 52,2% C; 3,7% H; 44,1% Cl. Số
nguyên tử C trong công thức đơn giản của chất này là:
A. 7.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
7. A là một hợp chất hữu cơ chứa 4 nguyên tố C, H, O, N. Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C,
H, N lần lượt là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. CTPT của A cũng là công thức đơn giản của nó. CTPT của A là:
A. C9H19N3O6.
B. C3H7NO3.
C. C6H5NO2.
D. C8H5N2O4.
8. Đốt cháy hết 3,36 lít hơi chất A (136,5˚C; 1,2 atm), thu được 8,064 lít CO2 (đktc) và 6,48 gam H2O.
Công thức của A là:
A. C3H6.
B. Rượu alylic.
C. Axit propionic (CH3CH2COOH) .
D. C3H6On (n ≥ 0).
9. Đốt cháy 0,01 mol chất hữu cơ A, sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O. Hấp thụ sản phẩm cháy vào bình
đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình tăng 3,1 gam và trong bình xuất hiện 5 gam kết tủa. A là:
A. C5H10.
B. C4H10.
C. C4H8O2.
D. C5H10On .
10. Đốt cháy hoàn toàn V lit hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken, sản phẩm thu được đem hấp thụ vào
dung dịch Ca(OH)2 dư thay khối lượng dung dịch giảm 20,1 gam và tạo 60 gam kết tủa. Mặt khác, lấy V lít
hỗn hợp A làm mất màu vừa đủ 16 gam...
Khóa hc LTĐH môn Hóa Thy Ngc
Đại cương hóa hữu
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
BÀI TP T LUYN
1. Cho các công thc sau: C
2
H
6
O, C
4
H
10
O
2
, C
3
H
6
O
2
, C
3
H
7
O
2
N, CH
2
O, C
2
H
8
N
2
, C
4
H
9
OH, CH
3
OC
2
H
5
. S
công thc thuc loại CTĐGN là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
2. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam ca mi cht hữu X, Y, Z đều thu được 3,6 gam H
2
O 8,8 gam CO
2
.
Điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. Ba cht X, Y, Z là các anken hoc xycloankan.
B. Ba chất X, Y, Z là các đồng đẳng ca nhau.
C. Ba chất X, Y, Z là các đồng phân ca nhau.
D. Ba cht X, Y, Z có cùng công thc thc nghim.
3. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam ca mi cht hữu X, Y, Z đều thu được 7,2 gam H
2
O 13,2 gam CO
2
.
Điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. Ba cht X, Y, Z là các ankan.
B. Ba chất X, Y, Z là các đồng đẳng ca nhau.
C. Ba chất X, Y, Z là các đồng phân ca nhau.
D. Ba cht X, Y, Z có cùng công thc thc nghim.
4. Đốt cháy hoàn toàn hn hp 2 rượu thuộc dãy đồng đẳng ca etilenglicol bằng V lít (đktc) khí O
2
vừa đủ
ri dn sn phm cháy qua bình cha dung dch Ca(OH)
2
dư, thấy trong bình 35 gam kết ta. Mt
khác, cũng hỗn hp trên khi tác dng với Na dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Giá trị ca V là:
A. 12,88 lít. B. 10,64 lít. C. 25,76 lít. D. 21,28 lít.
5. X là mt cht hữu cơ. Hàm lượng ca C, H trong X lần lượt là 54,55% và 9,09%. X có th là:
A. CH
3
CH
2
OH. B. C
3
H
7
COOH. C. C
3
H
7
CHO. D. CH
3
COOH.
6. Phần trăm khối lượng các nguyên t mt trong mt cht hữu 52,2% C; 3,7% H; 44,1% Cl. S
nguyên t C trong công thức đơn giản ca cht này là:
A. 7. B. 6. C. 4. D. 3.
7. A mt hp cht hữu chứa 4 nguyên t C, H, O, N. Thành phn phn trăm khối lượng nguyên t C,
H, N lần lượt là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. CTPT của A cũng là công thức đơn giản ca nó. CTPT ca A là:
A. C
9
H
19
N
3
O
6.
B. C
3
H
7
NO
3.
C. C
6
H
5
NO
2.
D. C
8
H
5
N
2
O
4.
8. Đốt cháy hết 3,36 lít hơi chất A (136,5˚C; 1,2 atm), thu được 8,064 t CO
2
(đktc) 6,48 gam H
2
O.
Công thc ca A là:
A. C
3
H
6.
B. u alylic.
C. Axit propionic (CH
3
CH
2
COOH) . D. C
3
H
6
O
n
(n ≥ 0).
9. Đốt cháy 0,01 mol cht hữu A, sản phm cháy gm CO
2
H
2
O. Hp th sn phm cháy vào nh
đựng dung dch Ca(OH)
2
dư. Khối lượng bình tăng 3,1 gam và trong bình xuất hin 5 gam kết ta. A là:
A. C
5
H
10.
B. C
4
H
10.
C. C
4
H
8
O
2.
D. C
5
H
10
O
n
.
10. Đốt cháy hoàn toàn V lit hn hp A gm 1 ankan và 1 anken, sn phẩm thu được đem hấp th vào
dung dch Ca(OH)
2
dư thay khối lượng dung dch gim 20,1 gam và to 60 gam kết ta. Mt khác, ly V lít
hn hp A làm mt màu vừa đủ 16 gam Br
2
. V và công thc phân t ca ankan và anken là:
A. 5,6 lít, C
2
H
6
, C
2
H
4.
C. 5,6 lít, C
2
H
6
, C
3
H
6.
B. 6,72 lít, C
3
H
8
, C
4
H
8.
D. 6,72 lít, CH
4
, C
4
H
8.
11. Hn hp A gồm 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 t hn hp A cn dùng
6,496 lít O
2
. Hp th sn phẩm cháy vào bình đựng dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình ng 11,72
gam. Biết các th tích khí đều đo ở đktc. Phần trăm thế tích mi khí trong hn hp A là:
A. 30%; 70%. B. 40%; 60% . C. 50%; 50%. D. 80%; 20%.
12. A mt hn hp gm 2 cht thuộc dãy đồng đẳng của Stiren KLPT hơn kém nhau 14 đvC. Đốt
cháy hoàn toàn m gam A bng O
2
dư. Cho sản phm cháy hp th vào 300 ml dung dch NaOH 2M. Khi
ợng bình đựng dung dịch tăng 22,44 gam thu đưc dung dch D. Cho BaCl
2
vào dung dịch D thu
được 35,46 gam kết ta. Các phn ng xy ra hoàn toàn. CTPT của 2 hiđrocacbon trong A là:
A. C
9
H
10
; C
10
H
12.
B. C
8
H
8
; C
9
H
10.
C. C
10
H
12
; C
11
H
14
. D. C
11
H
14
; C
12
H
16.
Bài tập hóa học hữu cơ - Trang 2
Bài tập hóa học hữu cơ - Người đăng: Đào Phan Khải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập hóa học hữu cơ 9 10 42