Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hóa học lớp 10 cơ bản và nâng cao

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỰ LUẬN HOÁ 10 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

GV biên soạn: NGUYỄN MINH MẪN

CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ
Bài 1. Cho biết 1u = 1,6605.10-27kg, nguyên tử khối của oxi bằng 15,999. Hãy tính khối lượng của một
nguyên tử oxi ra kg.
Bài 2. Cho biết khối lượng nguyên tử của C gấp 11,905 lần khối lượng nguyên tử của hiđro. Hãy tính
nguyên tử khối hiđro ra u và gam. Biết rằng nguyên tử khối của C bằng 12.
Bài 3. Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử hơi H2O có 88,809% O và 11,191% H theo khối lượng.
Biết nguyên tử khối của O là 15,999. Hãy xác định nguyên tử khối của hiđro.
Bài 4. Trong 1,5 kg đồng có bao nhiêu gan electron? Cho biết 1 mol nguyên tử đồng có khối lượng
bằng 63,546 gam, một nguyên tử đồng có 29 electron.
Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính R = 1,35.10-10m, có khối lượng nguyên tử là 65u.
a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. Biết Vhình cầu =

4
.  r3.
3

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-15m.
Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.
0

Bài 6. Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43 A và nguyên tử khối là 27.
Hãy xác định khối lượng riêng khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?
Bài 7. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 1 mol canxi bằng 25,87cm3. Biết
rằng trong tinh thể các nguyên tử canxi bằng 74% thể tích.
Bài 8. Nếu thực nghiệm nhận rằng nguyên tử Ca, Cu đều có dạng hình cầu , sắp xếp đặt khít bên cạnh
nhau thì thể tích chiếm bởi các nguyên tử kim loại chỉ bằng 74% so với toàn thể tích khối tinh thể.
Khối lượng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn của chúng ở thể rắn tương ứng là 1,55g/cm3; 8,9g/cm3 và
nguyên tử khối của canxi là 40,08u, của đồng là 63,546u.
Hãy tính bán kính nguyên tử Ca và nguyên tử Cu.
Bài 9. Giữa bán kính hạt nhân (R) và số khối (A) của nguyên tử có mối liên hệ như sau: R =1,5.10-13.
3

A
Hãy tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử.

Bài 10. Cho rằng hạt nhân nguyên tử và chính nguyên tử H có dạng hình cầu. Hạt nhân nguyên tử hiđro
có bán kính gần đúng bằng 10-6 nm, bán kính nguyên tử hiđro bằng 0,056 nm.
a) Hãy tính và so sánh thể tích nguyên tử hiđro với thể tích của hạt nhân nguyên tử hiđro.
b) Hãy tính và so sánh khối lượng riêng của hạt nhân vàcủa nguyên tử hiđro.
Bài 11. Cho các nguyên tử có kí hiệu:

81
35

Br ;

39
19

K ;

40
18

Ar .

BÀI TẬP TỰ LUẬN HOÁ 10 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

GV biên soạn: NGUYỄN MINH MẪN

Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron và điện tích hạt nhân nguyên tử của chúng.
Bài 12. Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng...
BÀI TẬP TỰ LUẬN HOÁ 10 BẢN NÂNG CAO GV biên soạn: NGUYỄN MINH MẪN
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ
Bài 1. Cho biết 1u = 1,6605.10
-27
kg, nguyên tử khối của oxi bằng 15,999. Hãy tính khối lượng của một
nguyên t oxi ra kg.
Bài 2. Cho biết khối lượng nguyên t của C gấp 11,905 lần khối lượng nguyên tử của hiđro. Hãy tính
nguyên t khối hiđro ra u gam. Biết rằng nguyên tử khối của C bằng 12.
Bài 3. Kết quả phân ch cho thấy trong phân tử hơi H
2
O có 88,809% O 11,191% H theo khối lượng.
Biết nguyên tử khối của O 15,999. Hãy xác định nguyên t khối của hiđro.
Bài 4. Trong 1,5 kg đồng bao nhiêu gan electron? Cho biết 1 mol nguyên tử đồng khối lượng
bằng 63,546 gam, một nguyên tử đồng 29 electron.
Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính R = 1,35.10
-10
m, khối lượng nguyên tử 65u.
a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. Biết V
hình cầu
=
3
4
.
r
3
.
b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân với n kính r = 2.10
-15
m.
Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.
Bài 6. Nguyên tử nhôm bán kính 1,43
0
A
nguyên tử khối 27.
Hãy xác định khối lượng riêng khối lượng riêng của nhôm bao nhiêu?
Bài 7. Tính bán nh gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể ch của 1 mol canxi bằng 25,87cm
3
. Biết
rằng trong tinh thể các nguyên tử canxi bằng 74% thể tích.
Bài 8. Nếu thực nghiệm nhận rằng nguyên tử Ca, Cu đều dạng hình cầu , sắp xếp đặt khít bên cạnh
nhau thì thể ch chiếm bởi các nguyên tử kim loại ch bằng 74% so với toàn thể tích khối tinh thể.
Khối lượng riêng điều kiện tiêu chuẩn của chúng thể rắn tương ứng 1,55g/cm
3
; 8,9g/cm
3
nguyên t khối của canxi 40,08u, của đồng 63,546u.
Hãy nh bán kính nguyên tử Ca nguyên tử Cu.
Bài 9. Giữa bán kính hạt nhân (R) s khối (A) của nguyên tử mối liên hệ như sau: R =1,5.10
-13
.
3
A
Hãy nh khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử.
Bài 10. Cho rằng hạt nhân nguyên tử chính nguyên tử H dạng hình cầu. Hạt nhân nguyên tử hiđro
bán kính gần đúng bằng 10
-6
nm, n kính nguyên tử hiđro bằng 0,056 nm.
a) Hãy tính so sánh thể tích nguyên tử hiđro với thể tích của hạt nhân nguyên tử hiđro.
b) Hãy tính so sánh khối lượng riêng của hạt nhân vàcủa nguyên t hiđro.
Bài 11. Cho các nguyên tử hiệu:
Br
81
35
;
K
39
19
;
Ar
40
18
.
Bài tập Hóa học lớp 10 cơ bản và nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Hóa học lớp 10 cơ bản và nâng cao - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Hóa học lớp 10 cơ bản và nâng cao 9 10 455