Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

Được đăng lên bởi Ngọc Diệp
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 19 lần
chọn lọc các bài tập hóa học hay và đặc sắc
http://www.ebook.edu.vn
Bμi 1
1. H·y chØ ra ®©u lμ vËt thÓ , ®©u lμ chÊt trong c¸c c©u sau
a. H¬i níc ngng tô thμnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc
b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng.
c. B×nh nμy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu.
d. S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬.
e. C¸i lä hoa lμm b»ng lä hoa trong suèt
2. H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®îc lμm tõ 1 chÊt vμ 1 lo¹i ®å
vËt ®îc lμm tõ 5 chÊt kh¸c nhau.
Bμi 2:
1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹
a- §¬n chÊt vμ hîp chÊt
b- Nguyªn chÊt vμ hçn hîp
c- T¹p ch¸t vμ chÊt tinh khiÕt
2. H·y kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái
hçn hîp cña chóng.
3. Em hiÓu nh thÕ nμo khi ngêi ta nãi:níc m¸y B¾c Ninh rÊt
s¹ch”, “®êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ
trong lμnh”
B
μi 3:
1. C¨n cø vμo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thμnh kim lo¹i
vμ phi kim?
2. ThÕ nμo lμ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon,
Photpho, Oxi.
3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim.
Bμi 4:
1. Ho¸ trÞ lμ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®îc quy ®Þnh nh thÕ nμo?
2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong
c¸c hîp chÊt nh thÕ nμo?
3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vμ ho¸ trÞ thêng
gÆp cña nã.
Bμi 5
1. Gèc axit lμ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vμ ho¸ trÞ cña
chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I?
2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
Na
2
SO
4
; BaCO
3
; NaHSO
3
; Ca(H
2
PO
4
)
2
; Mg(ClO
4
)
2
; Fe
3
O
4
3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua;
S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua.
Bμi 6:
Nh÷ng hiÖn tîng díi ®©y lμ hiÖn tîng vËt lý hay hiÖn tîng ho¸ häc
1. VÒ mïa hÌ vμnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng
2. MÆt trêi mäc, s¬ng b¾t ®Çu tan dÇn
3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i trêng.
4. HiÖu øng nhμ kÝnh (do CO
2
tÝch tô trong khÝ quyÓn) lμm cho tr¸i ®Êt Êm
lªn
5. “Ma tr¬i” lμ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH
3
) ch¸y trong
kh«ng khÝ.
Bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc - Người đăng: Ngọc Diệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc 9 10 304