Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hoá học nâng cao

Được đăng lên bởi Đức Hùng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Chủ Đề 2: CÔNG – CÔNG SUẤT – NĂNG LƯỢNG
I. BÀI TẬP MẪU:
Bài 1: Một xe tải khối lượng 2,5T, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được quãng đường 144m
thì vận tốc đạt được 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là μ = 0,04. Tính công của các lực tác
dụng lên xe trên quãng đường 144m đầu tiên. Lấy g = 10m/s2.
Giải


 
- Các lực tác dụng lên xe: N , P , Fk , Fms .
- Ox: Fk - Fms = ma.
N
- Oy: N – P = 0.
- Gia tốc của xe là: a 

v2
0,5m / s 2
2s

Fms

Fk

- Độ lớn của lực kéo là: Fk = Fms + ma = 2250N
- Độ lớn của lực ma sát: Fms = μ.m.g = 57,6 N.
P
- Công của các lực:AP = AN = 0;A K = 3,24.105 J;Ams = 1,44.105J
Bài 2 Một ôtô có khối lượng m = 1,2 tấn chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v =
36km/h. Biết công suất của động cơ ôtô là 8kW. Tính lực ma sát của ôtô và mặt đường.
Giải


 
- Các lực tác dụng lên xe: N , P , Fk , Fms . (như hình trên)
- Ox: Fk - Fms = 0
- Oy: N – P = 0.
- Độ lớn của lực kéo : P 

A F .s
P

 F .v  F Fms  800 N
t
t
v

Bài 3: Một ôtô khối lượng m=5tấn đang chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc v 10m / s thì
gặp một vật cách đầu xe 15m, xe phải hãm phanh đột ngột và đã dừng lại cách vật một đoạn 5m. Tính lực hãm
xe. ( Bỏ quả ma sát và sức cản không khí)
Giải:
- Động năng của ô tô khi bắt đầu hãm phanh: Wđ1 = 1/2mv2 = ½.5.103.102 = 2,5.105J
- Động năng của ô tô khi xe dừng lại: Wđ2 = 0
- Áp dụng định lí động năng: Wđ2 – Wđ1 = AF => - 2,5.105 = Fh.s.cos1800 => Fh = 5.104N
Bài 4: Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang AB dài 100m, khi qua A
vận tốc ô tô là 10m/s và đến B vận tốc của ô tô là 20m/s. Biết độ lớn của lực kéo là 4000N.
1. Tìm hệ số masat 1 trên đoạn đường AB.
2. Đến B thì động cơ tắt máy và lên dốc BC dài 40m nghiêng 30o so với mặt phẳng ngang. Hệ số masat trên
mặt dốc là 2 =

1
5 3

. Hỏi xe có lên đến đỉnh dốc C không?

3. Nếu đến B với vận tốc trên, muốn xe lên dốc và dừng lại tại C thì phải tác dụng lên xe một lực có hướng và
độ lớn thế nào?
Giải
N
1. Xét trên đoạn đường AB:
Các lực tác dụng lên ô tô là: P, N; F; Fms
F
F
Theo định lí động năng: AF + Ams =
=> F.sAB – 1mgsAB =

1
m( v 22  v12 )
2

1
m ( v 2B  v 2A )
2

ms

k

P

2Fs AB  m( v 2B  v 2A )
=> 21mgsAB = 2FsAB - m ( v  v ) => 1 =
mgs AB
-1
Thay các giá trị F = 4000N; sAB= 100m; vA = 10ms và vB = 20ms-1 và ta thu được 1 = 0,05
2. Xét trên đoạn đường dốc BC.
2
B

2
A

Giả sử xe lên dốc và dừng lại tại D
Theo định lí động năng: AP + Ams...
CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Chủ Đề 2: CÔNG – CÔNG SUẤT – NĂNG LƯỢNG
I. BÀI TẬP MẪU:
Bài 1: Một xe tải khối lượng 2,5T, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được quãng đường 144m
thì vận tốc đạt được 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe mặt đường μ = 0,04. Tính công của các lực tác
dụng lên xe trên quãng đường 144m đầu tiên. Lấy g = 10m/s
2
.
Giải
- Các lực tác dụng lên xe:
N
,
P
,
k
F
,
ms
F
.
- Ox:
k
F
-
ms
F
= ma.
- Oy: N – P = 0.
- Gia tốc của xe là:
2
2
/5,0
2
sm
s
v
a
- Độ lớn của lực kéo là: F
k
= F
ms
+ ma = 2250N
- Độ lớn của lực ma sát: F
ms
= μ.m.g = 57,6 N.
- Công của các lực:A
P
= A
N
= 0;A
K
= 3,24.10
5
J;A
ms
= 1,44.10
5
J
Bài 2 Một ôtô khối lượng m = 1,2 tấn chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v =
36km/h. Biết công suất của động cơ ôtô là 8kW. Tính lực ma sát của ôtô và mặt đường.
Giải
- Các lực tác dụng lên xe:
N
,
P
,
k
F
,
ms
F
. (như hình trên)
- Ox:
k
F
-
ms
F
= 0
- Oy: N – P = 0.
- Độ lớn của lực kéo :
vF
t
sF
t
A
P .
.
N
v
P
FF
ms
800
Bài 3: Một ôtô khối lượng m=5tấn đang chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc
smv /10
thì
gặp một vật cách đầu xe 15m, xe phải hãm phanh đột ngột và đã dừng lại cách vật một đoạn 5m. Tính lực hãm
xe. ( Bỏ quả ma sát và sức cản không khí)
Giải:
- Động năng của ô tô khi bắt đầu hãm phanh: W
đ1
= 1/2mv
2
= ½.5.10
3
.10
2
= 2,5.10
5
J
- Động năng của ô tô khi xe dừng lại: W
đ2
= 0
- Áp dụng định lí động năng: W
đ2
– W
đ1
= A
F
=> - 2,5.10
5
= F
h
.s.cos180
0
=> F
h
= 5.10
4
N
Bài 4: Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang AB dài 100m, khi qua A
vận tốc ô tô là 10m/s và đến B vận tốc của ô tô là 20m/s. Biết độ lớn của lực kéo là 4000N.
1. Tìm hệ số masat
1
trên đoạn đường AB.
2. Đến B thì động cơ tắt máy và lên dốc BC dài 40m nghiêng 30
o
so với mặt phẳng ngang. Hệ số masat trên
mặt dốc là
2
=
. Hỏi xe có lên đến đỉnh dốc C không?
3. Nếu đến B với vận tốc trên, muốn xe lên dốc và dừng lại tại C thì phải tác dụng lên xe một lực có hướng và
độ lớn thế nào?
Giải
1. Xét trên đoạn đường AB:
Các lực tác dụng lên ô tô là:
ms
F;F;N,P
Theo định lí động năng: A
F
+ A
ms
=
2
1
m
)vv(
2
A
2
B
=> F.s
AB
1
mgs
AB
=
2
1
m(
2
1
2
2
vv
)
=> 2
1
mgs
AB
= 2Fs
AB
- m
)vv(
2
A
2
B
=>
1
=
AB
2
A
2
BAB
mgs
)vv(mFs2
Thay các giá trị F = 4000N; s
AB
= 100m; v
A
= 10ms
-1
và v
B
= 20ms
-1
và ta thu được
1
= 0,05
2. Xét trên đoạn đường dốc BC.
F
k
F
ms
N
P
F
k
F
ms
N
P
Bài tập hoá học nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hoá học nâng cao - Người đăng: Đức Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập hoá học nâng cao 9 10 189