Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi thanhtamtainhansh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 1. Một hợp chất hữ cơ có phân tử khối là 26. Hãy xác định công thức phân tử của hợp
chất, biết rằng sản phẩm của sự đốt cháy hợp chất đó là khí CO2 và H2O.
Bài giải:
Do sản phẩm có khí CO2 và H2O nên phân tử có C, H, O
Đặt công thức phân tử là CxHyOz
Ta có: 12x + y + 16z = 26
Do x ≥ 1; y > 1 nên z = 0
Vậy 12x + y = 26
Nếu x = 1 → y = 14 (loại)
x = 2 → y = 2 nhận
Vậy công thức phân tử hợp chất hữu cơ là C2H2.
Bài tập 2. Cho hidrocacbon A và B. Đốt cháy hết 1 lít A cần 6 lít khí oxi, thu được 4 lít khí
CO2, 4 lít hơi nước. Đốt cháy hết 1 lít khí B cần 5,5 lít oxi, thu được 4 lít CO2, 3 lít hơi nước.
Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của A và B.
Bài giải:
Xác định công thức phân tử của A
Trong cùng điều kiện, tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol, kí hiệu k là số lien kết pi
3n  1  k
CnH2n+2-2k +
O2 → nCO2 + (n+1-k)H2O
2
 3n  1  k
1 lít
(n+1-k) lít

 lít n lít
2 

1 lít
6 lít
4 lít
4 lít
Ta có tỉ lệ:
3n  1  k
n (n  1  k )
2
 
6
4
4
Giải ra k = 1; n = 4
Công thức phân tử của A là C4H8
Xác định công thức phân tử của B
3n  1  k
CnH2n+2-2k +
O2 → nCO2 + (n+1-k)H2O
2
 3n  1  k
1 lít
(n+1-k) lít

 lít n lít
2 

1 lít
5,5 lít
4 lít
3 lít
Ta có tỉ lệ:
3n  1  k
n (n  1  k )
2
 
5,5
4
3
Giải ra k = 2; n = 4
Công thức phân tử của B là C4H6
Bài tập 3. Đốt cháy một hợp chất hữu cơ thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích là
VCO2 : VH 2O  3 : 2 . Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với hidro là 36. Các thể tích khí đo ở
cùng điều kiện. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất.
Bài giải:

Khối lượng mol của hợp chất hữu cơ: M A  d A/ H 2 .M H 2  36.2  72 g / mol
Đặt công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là CxHyOz
Trong cùng điều kiện, tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol nên:
y z

CxHyOz +  x    O2 → 3CO2 + 2H2O
4 2

Ta có tỉ lệ x : y = 3 : (2 x 2) = 3 : 4
Công thức phân tử hữu cơ có dạng (C3H4Oz)n
72
Mà M (C3H 4Oz )  72( g / mol ) → (40 + 16z)n = 72 → n 
40  16 z
n = 1 → z =2
Vậy công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C3H4O2
Bài tập 4. Đốt cháy hoàn toàn a gam chất hữu cơ X cần dùng 5,824dm3 khí O2 (đktc). Sau
phản ứng gồm CO2 và H2O được chia làm 2 phần bằng nhau.
Phần 1 cho qua P2O5 thấy khối lượng P2O5 tăng 1,8g.
Phần 2 cho qua CaO thấy khối lượng CaO tăng 5,32g.
Tìm công thức phân tử của X, biết X có số nguyên tử C ≤ 4.
Bài giải:
- Khối lượng P2O5 tăng là khối lượng nước: mH 2O  1,8 g
- Khối lượng CaO tăng là khối lượng CO2: mCO2  5,32 g  1,8 g  3,52 g
Đốt cháy hợp chất cho CO2, H2O...
Bài tập 1. Một hợp chất hữ cơ có phân tử khối là 26. Hãy xác định công thức phân tử của hợp
chất, biết rằng sản phẩm của sự đốt cháy hợp chất đó là khí CO
2
và H
2
O.
Bài giải:
Do sản phẩm có khí CO
2
và H
2
O nên phân tử có C, H, O
Đặt công thức phân tử là C
x
H
y
O
z
Ta có: 12x + y + 16z = 26
Do x ≥ 1; y > 1 nên z = 0
Vậy 12x + y = 26
Nếu x = 1 → y = 14 (loại)
x = 2 → y = 2 nhận
Vậy công thức phân tử hợp chất hữu cơ là C
2
H
2
.
Bài tập 2. Cho hidrocacbon A và B. Đốt cháy hết 1 lít A cần 6 lít khí oxi, thu được 4 lít khí
CO
2
, 4 lít hơi nước. Đốt cháy hết 1 lít khí B cần 5,5 lít oxi, thu được 4 lít CO
2
, 3 lít hơi nước.
Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của A và B.
Bài giải:
Xác định công thức phân tử của A
Trong cùng điều kiện, tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol, kí hiệu k là số lien kết pi
C
n
H
2n+2-2k
+
3 1
2
n k
O
2
→ nCO
2
+ (n+1-k)H
2
O
1 lít
3 1
2
n k
lít n lít (n+1-k) lít
1 lít 6 lít 4 lít 4 lít
Ta có tỉ lệ:
3 1
( 1 )
2
6 4 4
n k
n n k
Giải ra k = 1; n = 4
Công thức phân tử của A là C
4
H
8
Xác định công thức phân tử của B
C
n
H
2n+2-2k
+
3 1
2
n k
O
2
→ nCO
2
+ (n+1-k)H
2
O
1 lít
3 1
2
n k
lít n lít (n+1-k) lít
1 lít 5,5 lít 4 lít 3 lít
Ta có tỉ lệ:
3 1
( 1 )
2
5,5 4 3
n k
n n k
Giải ra k = 2; n = 4
Công thức phân tử của B là C
4
H
6
Bài tập 3. Đốt cháy một hợp chất hữu cơ thu được khí CO
2
và hơi nước với thể tích là
2 2
: 3: 2
CO H O
V V
. Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với hidro là 36. Các thể tích khí đo ở
cùng điều kiện. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất.
Bài giải:
Bài tập hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa hữu cơ - Người đăng: thanhtamtainhansh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập hóa hữu cơ 9 10 973