Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa kĩ thuật môi trường

Được đăng lên bởi dh3km2
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1719 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP HÓA KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 1
Câu 1: what are the main features of the Cacbon cycle?
This cycle shows that carbon may be present as gaseous atmospheric CO2,
constituting a relatively small but highly significant portion of global carbon. Some of
the carbon is dissolved in surface water and groundwater as HCO 3 - or molecular
CO2. A very large amount of carbon is present in minerals, particularly calcium and
magnesium carbonates such as CaCO3. Photosynthesis fixes inorganic C as
biological carbon, represented as {CH2O}, which is a consituent of all life
molecules. Another fraction of carbon is fixed as petroleum and natural gas, with a
much larger amount as hydrocarbonaceous kerogen (the organic matter in oil
shale), coal, and lignite, represented as C xH2x.
An important aspect of the carbon cycle is that it is the cycle by which solar energy
is transferred to biological systems and ultimately to the geosphere and
anthrosphere as fossil carbon and fossil fuels. Organic, or biological, carbon,
{CH2O}, is contained in energy-rich molecules that can react biochemically with
molecular oxygen, O2, to regenerate carbon dioxide and produce energy. This can
occur biochemically in an organism through aerobic respiration, or it may occur as
combustion, such as when wood or fossil fuels are burned.

Câu 2: describe the role of organisms in the Nitrogen cycle.
The production of gaseous N2 and N2O by microorganisms and the evolution of
these gases to the atmosphere completes the nitrogen cycle through a process
called denitrification.
CHƯƠNG 2
Bài 1:
Câu 1: Tính khối lượng phân tử gam và đương lượng gam của:
a. NaNO3
Khối lượng phân tử gam: M=85
1

Đương lượng gam:Đ=85(g/eq)
b. MgCO3
Khối lượng phân tử gam: M=84
Đương lượng gam:Đ=42(g/eq)
c. CO2
Khối lượng phân tử gam: M=44
Đương lượng gam:Đ=22(g/eq)
d. K2HPO4
Khối lượng phân tử gam: M=174
Đương lượng gam:Đ=87(g/eq)
Câu 2:Tính khối lượng của KMnO4 được chứa trong bình thể tích 2l với nồng
độ 0,15M.
n=0,15*2=0.3(mol)
m=0,3*158=47,4(g)
Câu 3:Một mẫu nước có nồng độ ion bicacbonat là 19mg/l,pH=9,5. Xác định
độ kiềm tổng của mẫu nước này dưới dạng mg/l CaCO3.
Vì 8,3<9,5<10
Nên dung dịch chứa HCO3- và CO32Độ kiềm=(118*50/61)+(19*50/30)=128,39(mg/lCaCO3)
Câu 4:Cân bằng các phản ứng sau:
a. CaCl2+Na2CO3→CaCO3+NaCl
CaCl2+Na2CO3→CaCO3+2NaCl
b.

Ca3(PO4)2+H3PO4→Ca(H2PO4)2
Ca3(PO4)2+4H3PO4→3Ca(H2PO4)2

c. MnO2+NaCl+H2SO4→MnSO4+H2O+Cl2+Na2SO4

MnO2+2NaCl+2H2SO4→MnSO4+2H2O+Cl2+Na2SO4
d. Ca(H2PO4)2+NaHCO3→CaHPO4+Na2HPO4+H...
BÀI TẬP HÓA KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 1
Câu 1: what are the main features of the Cacbon cycle?
This cycle shows that carbon may be present as gaseous atmospheric CO2,
constituting a relatively small but highly significant portion of global carbon. Some of
the carbon is dissolved in surface water and groundwater as HCO
3
- or molecular
CO
2
. A very large amount of carbon is present in minerals, particularly calcium and
magnesium carbonates such as CaCO
3
. Photosynthesis fixes inorganic C as
biological carbon, represented as {CH
2
O}, which is a consituent of all life
molecules. Another fraction of carbon is fixed as petroleum and natural gas, with a
much larger amount as hydrocarbonaceous kerogen (the organic matter in oil
shale), coal, and lignite, represented as C
x
H
2x
.
An important aspect of the carbon cycle is that it is the cycle by which solar energy
is transferred to biological systems and ultimately to the geosphere and
anthrosphere as fossil carbon and fossil fuels. Organic, or biological, carbon,
{CH
2
O}, is contained in energy-rich molecules that can react biochemically with
molecular oxygen, O
2
, to regenerate carbon dioxide and produce energy. This can
occur biochemically in an organism through aerobic respiration, or it may occur as
combustion, such as when wood or fossil fuels are burned.
Câu 2: describe the role of organisms in the Nitrogen cycle.
The production of gaseous N2 and N2O by microorganisms and the evolution of
these gases to the atmosphere completes the nitrogen cycle through a process
called denitrification.
CHƯƠNG 2
Bài 1:
Câu 1: Tính khối lượng phân tử gam và đương lượng gam của:
a. NaNO
3
Khối lượng phân tử gam: M=85
1
Bài tập hóa kĩ thuật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa kĩ thuật môi trường - Người đăng: dh3km2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài tập hóa kĩ thuật môi trường 9 10 129