Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa lí 1

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Thuyết
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 5500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HỌC HÓA LÝ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Thông số trạng thái:
a.

là những đại lượng hóa lý vĩ mô đặc trưng cho mỗi trạng thái của hệ.

b.

là những đại lượng hóa lý vi mô đặc trưng cho mỗi trạng thái của hệ.

c.

là những đại lượng hóa lý vi mô qui định cho mỗi trạng thái của hệ.

d.

là những đại lượng hóa lý vĩ mô qui định cho mỗi trạng thái của hệ.

Thông số cường độ là:
a.

những thông số phụ thuộc vào lượng chất.

b.

những thông số không phụ thuộc vào lượng chất.

c.

những thông số phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của lượng chất.

d.

những thông số không phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của lượng chất.

Hệ sinh công và nhiệt, có:
a.

Q < 0 và A > 0.

b.

Q > 0 và A > 0.

c.

Q < 0 và A < 0.

d.

Q > 0 và A < 0.

Định luật Hess cho biết:
a.

Hnghịch = Hthuận

b.

Hthuận = -Hnghịch

c.

Hthuận + Hnghịch = 0

d.

b và c đúng.

Khi đun nóng hoặc làm lạnh hệ nhưng nhiệt độ của hệ không thay đổi. Vậy lượng nhiệt đó:
a.

gây ra quá trình chuyển pha.

b.

không thể gây ra quá trình chuyển pha.

c.

không có trường hợp nào như vậy.

d.

a, b và c đều sai.

Nguyên lý I nhiệt động học được mô tả theo ngôn ngữ toán học có dạng:
a.

ΔU = Q − A

b.

ΔU = A − Q

c.

ΔU = A + Q

1

d.
7.

8.

9.

10.

11.

U = Qp

Biểu thức toán của nguyên lý I nhiệt động học, dựa trên:
a.

định luật bảo toàn khối lượng.

b.

định luật bảo toàn năng lượng.

c.

định luật bảo toàn xung lượng.

d.

định luật bảo toàn động lượng.

Khi hệ nhận công từ môi trường, thì công:
a.

công > 0.

b.

công < 0.

c.

công ≤ 0.

d.

công ≥ 0.

Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và .....với môi trường:
a.

công.

b.

năng lượng.

c.

nhiệt.

d.

bức xạ.

Biểu thức tính năng lượng: Q = m (n).λcp, áp dụng cho quá trình:
a.

chuyển pha.

b.

không có chuyển pha.

c.

chuyển dung môi.

d.

chuyển chất.

Chọn phát biểu đúng:
a.

Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường và có thể tích luôn
thay đổi.

b.

Hệ đoạn nhiệt là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường.

c.

Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường và có nhiệt độ luôn
không đổi.

d.
12.

Hệ đọan nhiệt là hệ không trao đổi nhiệt với môi trường.

Chọn phát biểu đúng:
a.

Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu.

b.

Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái cuối.

c.

Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình.

d.

Biến thiên của hàm trạng thái chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuố...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HỌC HÓA LÝ
1. Thông số trạng thái:
a. là những đại lượng hóa lý vĩ mô đặc trưng cho mỗi trạng thái của hệ.
b. là những đại lượng hóa lý vi mô đặc trưng cho mỗi trạng thái của hệ.
c. là những đại lượng hóa lý vi mô qui định cho mỗi trạng thái của hệ.
d. là những đại lượng hóa lý vĩ mô qui định cho mỗi trạng thái của hệ.
2. Thông số cường độ là:
a. những thông số phụ thuộc vào lượng chất.
b. những thông số không phụ thuộc vào lượng chất.
c. những thông số phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của lượng chất.
d. những thông số không phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của lượng chất.
3. Hệ sinh công và nhiệt, có:
a. Q < 0 và A > 0.
b. Q > 0 và A > 0.
c. Q < 0 và A < 0.
d. Q > 0 và A < 0.
4. Định luật Hess cho biết:
a. H
nghịch
= H
thuận
b. H
thuận
= -H
nghịch
c. H
thuận
+ H
nghịch
= 0
d. b và c đúng.
5. Khi đun nóng hoặc làm lạnh hệ nhưng nhiệt độ của hệ không thay đổi. Vậy lượng nhiệt đó:
a. gây ra quá trình chuyển pha.
b. không thể gây ra quá trình chuyển pha.
c. không có trường hợp nào như vậy.
d. a, b và c đều sai.
6. Nguyên lý I nhiệt động học được mô tả theo ngôn ngữ toán học có dạng:
a.
AQΔU
=
b.
QAΔU
=
c.
QAΔU
+=
1
bài tập hóa lí 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hóa lí 1 - Người đăng: Nguyễn Tấn Thuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bài tập hóa lí 1 9 10 973