Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa lớp 10

Được đăng lên bởi Mai Cao
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG NHÓM HALOGEN
Câu 1: Nguyên tố halogen thuộc:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

Câu 5:
Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:

Câu 17:
Câu 18:

a. nguyên tố p, nhóm VIIA, chu kì 4
b. nhóm VIIA, đứng ở cuối các chu kì
c. nhóm VIIB đứng cuối các chu kì, ngay trước các nguyên tố khí hiếm
d. nguyên tố p, nhóm VIIA ngay trước các nguyên tố khí hiếm ở mỗi chu kì ngoại trừ chu kì 1
Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính:
a. oxi hóa mạnh
b. khử mạnh
c. vừa oxi hóa vừa khử
d. dễ tác dụng với các nguyên tố khác
Trong các halogen sau, halogen nào có tính khử mạnh nhất?
a. Br
b. I
c. Cl
d. F
Chọn phát biểu không đúng. Phi kim hoạt động mạnh nhất là:
a. nguyên tố hóa học bền nhất
b. chất oxi hóa mạnh nhất
c. nguyên tố có độ âm điện lớn nhất
d. nguyên tố có số oxi hóa âm
Cho các nguyên tố hóa học: Cu, Fe, C, H2, O2, Zn, N2, Ag. Clo không phản ứng với số chất:
a. 4
b. 5
c. 3
d. 2
Chọn phát biểu đúng:
a. phi kim chỉ tồn tại ở 2 trạng thái rắn và khí
b. phi kim có ánh kim
c. phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém
d. phi kim dẫn điện tốt
Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các halogen
a. nguyên tử có khả năng thu thêm 1 e
b. tạo với H2 hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực
c. có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất
d. lớp e ngoài cùng của nguyên tử có 7e
Trong nhóm halogen, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Chọn phát biểu không đúng
a. bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần
b. ái lực e của nguyên tử các nguyên tố giảm dần
c. số e lớp ngoài cùng nguyên tử tăng dần
d. độ âm diện của các nguyên tố giảm dần
Các nguyên tố A, B, C, D là những nguyên tố nào? Chúng đều có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np5
a. nguyên tố A có độ âm điện lớn nhất, bán kính nguyên tử nguyên tử nhỏ nhất
b. nguyên tử B có độ âm điện nhỏ nhất, bán kính nguyên tử lớn nhất
c. nguyên tử C có tính oxi hóa mạnh hơn B nhưng yếu hơn A
d. nguyên tố D đẩy được nguyên tố C và B ra khỏi dung dịch muối
Các halogen không ở trạng thái tự do trong tự nhiên vì
a. nguyên tử của các halogen có 7e lớp ngoài cùng chưa bền vững nên cần phải liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác để đạt cấu
hình bền
b. phân tử các halogen rất kém bền
c. các halogen có nguyên tử khối tương đối nhỏ
d. các nguyên tử halogen rất hoạt động vì chúng có độ âm điện tương đối lớn đễ thu thêm 1e thể hiện tính oxi hóa mạnh
Ứng dụng quan trọng của clo là
a. diệt trùng, tẩy trắng, sản xuất chất hữu cơ, vô cơ
b. sản xuất muối ăn
c. sản xuất các muối clorua
d. tấ...
BÀI TẬP CHƯƠNG NHÓM HALOGEN
Câu 1: Nguyên tố halogen thuộc:
a. nguyên tố p, nhóm VIIA, chu kì 4
b. nhóm VIIA, đứng ở cuối các chu kì
c. nhóm VIIB đứng cuối các chu kì, ngay trước các nguyên tố khí hiếm
d. nguyên tố p, nhóm VIIA ngay trước các nguyên tố khí hiếm ở mỗi chu kì ngoại trừ chu kì 1
Câu 2: Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính:
a. oxi hóa mạnh b. khử mạnh c. vừa oxi hóa vừa khử d. dễ tác dụng với các nguyên tố khác
Câu 3: Trong các halogen sau, halogen nào có tính khử mạnh nhất?
a. Br b. I c. Cl d. F
Câu 4: Chọn phát biểu không đúng. Phi kim hoạt động mạnh nhất là:
a. nguyên tố hóa học bền nhất b. chất oxi hóa mạnh nhất
c. nguyên tố có độ âm điện lớn nhất d. nguyên tố có số oxi hóa âm
Câu 5: Cho các nguyên tố hóa học: Cu, Fe, C, H
2
, O
2
, Zn, N
2
, Ag. Clo không phản ứng với số chất:
a. 4 b. 5 c. 3 d. 2
Câu 6: Chọn phát biểu đúng:
a. phi kim chỉ tồn tại ở 2 trạng thái rắn và khí b. phi kim có ánh kim
c. phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém d. phi kim dẫn điện tốt
Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các halogen
a. nguyên tử có khả năng thu thêm 1 e b. tạo với H
2
hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực
c. có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất d. lớp e ngoài cùng của nguyên tử có 7e
Câu 8: Trong nhóm halogen, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Chọn phát biểu không đúng
a. bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần b. ái lực e của nguyên tử các nguyên tố giảm dần
c. số e lớp ngoài cùng nguyên tử tăng dần d. độ âm diện của các nguyên tố giảm dần
Câu 9: Các nguyên tố A, B, C, D là những nguyên tố nào? Chúng đều có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns
2
np
5
a. nguyên tố A có độ âm điện lớn nhất, bán kính nguyên tử nguyên tử nhỏ nhất
b. nguyên tử B có độ âm điện nhỏ nhất, bán kính nguyên tử lớn nhất
c. nguyên tử C có tính oxi hóa mạnh hơn B nhưng yếu hơn A
d. nguyên tố D đẩy được nguyên tố C và B ra khỏi dung dịch muối
Câu 10: Các halogen không ở trạng thái tự do trong tự nhiên vì
a. nguyên tử của các halogen có 7e lớp ngoài cùng chưa bền vững nên cần phải liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác để đạt cấu
hình bền
b. phân tử các halogen rất kém bền c. các halogen có nguyên tử khối tương đối nhỏ
d. các nguyên tử halogen rất hoạt động vì chúng có độ âm điện tương đối lớn đễ thu thêm 1e thể hiện tính oxi hóa mạnh
Câu 11: Ứng dụng quan trọng của clo là
a. diệt trùng, tẩy trắng, sản xuất chất hữu cơ, vô cơ b. sản xuất muối ăn
c. sản xuất các muối clorua d. tất cả đúng
Câu 12: Khí oxi có lẫn tạp chất là clo. Muốn loại bỏ tạp chất, cách nào sau đây đúng
a. dẫn hỗn hợp qua vôi sữa dư b. dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước muối ăn dư
c. dẫn hỗn hợp qua photpho dư d. dẫn hỗn hợp qua ống chứa bột Zn dư, đun nóng
Câu 13: Khi cho khí clo qua dung dịch KI, KBr và KF thì sản phẩm thu được có
a. F
2
b. Br
2
c. Br
2
và F
2
d. Br
2
và I
2
Câu 14: Khi cho khí clo vào dung dịch KOH đặc dư và đun nóng thì dung dịch thu được chứa
a. KCl, KOH dư b. KCl, KClO
3
, KOH dư c. KCl, KClO, KOH dư d. một đáp án khác
Câu 15: Trong phòng thí nghiệm khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây
a. NaCl b. HCl c. KClO
3
d. KMnO
4
Câu 16: Trong công nghiệp người ta thường dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng oxi hóa khử giữa
các hóa chất để sản xuất clo vì
a. các phản ứng oxi hóa khử khó thực hiện
b. thiết bị dùng cho phản ứng oxi hóa khử rất phức tạp và tốn kém
c. NaCl là nguyên liệu rẻ tiền và sản phẩm của quá trình điện phân còn có xút rất cần cho công nghiệp
d. tất cả đúng
Câu 17: Chất nào sau đây có thể dùng để giữ khí HCl trong quy trình điều chế Clo trong phòng thí nghiệm
a. dung dịch NaCl b. dung dịch H
2
SO
4
đặc c. dung dịch NaOH d. nước tinh khiết
Câu 18: Clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom. Phản ứng nào sau đây đúng
a. Cl
2
+ HBr → HCl + Br
2
b. 5Cl
2
+ Br
2
+ 6H
2
O → 2HBrO
3
+ 10HCl
c. Cl
2
+ NaBr → NaCl + Br
2
d. tất cả đúng
bài tập hóa lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hóa lớp 10 - Người đăng: Mai Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập hóa lớp 10 9 10 189