Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa lớp 9

Được đăng lên bởi chemoffice
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập toán hay và khó

Môn Hóa học9

Bài 1: Hoøa tan 115,3 g hoãn hôïp X goàm MgCO 3 vaø RCO3 baèng 500ml dd H2SO4 thu ñöôïc dd A , raén B vaø
4,48 lít khí CO2 (ñktc). Coâ caïn dd A thu ñöôïc 12g muoái khan. Maët khaùc, nung B ñeán khoái löôïng khoâng
ñoåi thu 11,2 lít CO2 (ñktc) vaø raén C.
a. Tính noàng ñoä mol cuûa dd H2SO4, khoái löôïng raén B vaø C.
b. Xaùc ñònh R bieát trong X soá mol RCO3 gaáp 2,5 laàn soá mol MgCO3.
Bài làm:
a) MgCO3 + H2SO4  MgSO4 + CO2  + H2O (1)
x
x
x
x



RCO3 + H2SO4
RSO4 + CO2
+ H2O (2)
y
y
y
y


Nung B taïo CO2
B coøn , X dö. Vaäy H2SO4 heát.
4,48

Töø (1) vaø (2) : nH2SO4 =nCO2 = 22,4 = 0,2 mol.
 CMH2SO4 =

0,2
0,5 = 0,4(M)

.

Theo Ñònh luaät BTKL: mx + mH2SO4 = mA + mB + mH2O + mCO2
 mB = 115,3 + 0,2.98 – 12 – 0,2(18+44) = 110,5 (g)
Nung B thu 11,2 lít CO2 vaø raén C
 mC=mB-mCO2 = 110,5-0,5.44=88,5 (g)
b. Töø (1) vaø (2): x+y= 0,2 mol
nCO2 = 0,2 mol  mSO4 = 0,2 . 96 = 19,2g > 12g
 coù moät muoái tan MgSO4 vaø RSO4 khoâng tan
 nMgCO3 = nMgSO4 =

12
= 0,1 mol  nRCO3 = nRSO4 = 0,2-0,1 =0,1 mol
120

Nung B, RSO4 khoâng phaân huûy, chæ coù X dö bò nhieät phaân
Ñaët a = nMgCO3  RCO3 = 2,5a (trong X)

MgCO3
MgO + CO2 (3)
a- 0,1
a-0,1

RCO3
RO
+ CO2 (4)
2,5a – 0,1
2,5a – 0,1
Töø (3) vaø (4) : nCO2 = 3,5a – 0,2 = 0,5  a = 0,2
mX = 84.0,2 + 2,5.0,2(R + 60) = 115,3  R = 137 (Ba)
Bài 2: X laø hoãn hôïp hai kim loaïi Mg vaø Zn. Y laø dd H2SO4 chöa roõ noàng ñoä.
Thí nghieäm 1 : Cho 24,3 g X vaøo 2 lít Y sinh ra 8,96 lít khí H2 (ñktc).
Thí nghieäm 2 : Cho 24,3 g X vaøo 3 lít Y sinh ra 11,2 lít khí H2 (ñktc).
a. Chöùng toû raèng trong thí nghieäm 1 thì X chöa tan heát, trong thí nghieäm 2 thì X tan heát.
b. Tính noàng ñoä mol cuûa dd Y vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong X.
Bài làm:



Caùc PTPÖ: Mg + H2SO4
MgSO4 + H2
(1)



Zn + H2SO4
ZnSO4 + H2
(2)
8,96

nH2 ôû TNI = 22,4 = 0,4 mol
11,2

nH2 ôû TNII = 22,4 = 0,5 mol

Website: violet.vn/thethao0481

Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn

Bài tập toán hay và khó

Môn Hóa học9

a. Vôùi hh kim loaïi X khoâng ñoåi , theå tích dd axit Y taêng gaáp 3:2 = 1.5 laàn maø khoái löôïng H 2 giaûi phoùng
taêng 0,5 : 0,4 < 1,5 laàn. Chöùng toû trong TNI coøn dö kim loaïi, trong TNII kim loaïi ñaõ phaûn öùng heát, axit
coøn dö.
Töø (1) vaø (2) : nH2SO4 = nH2 = 0,4 mol ( ôû TNI)
b. Goïi x laø soá mol Mg, thì 0,5 – x laø soá mol cuûa Zn, ta coù:
24x + (0,5 – x)65 = 24,3
Suy ra : x = 0,2 mol Mg
Vaäy : mMg = 0,2 . 24 = 4,8 g.
mZn = 24,3 – 4,8 = 19,5 ...
Bài tập toán hay và khó Môn Hóa học9
Bài 1: Hoøa tan 115,3 g hoãn hôïp X goàm MgCO
3
vaø RCO
3
baèng 500ml dd H
2
SO
4
thu ñöôïc dd A , raén B vaø
4,48 lít khí CO
2
(ñktc). Coâ caïn dd A thu ñöôïc 12g muoái khan. Maët khaùc, nung B ñeán khoái löôïng khoâng
ñoåi thu 11,2 lít CO
2
(ñktc) vaø raén C.
a. Tính noàng ñoä mol cuûa dd H
2
SO
4
, khoái löôïng raén B vaø C.
b. Xaùc ñònh R bieát trong X soá mol RCO
3
gaáp 2,5 laàn soá mol MgCO
3
.
Bài làm:
a) MgCO
3
+ H
2
SO
4
MgSO
4
+ CO
2
+ H
2
O (1)
x x x x
RCO
3
+ H
2
SO
4
RSO
4
+ CO
2
+ H
2
O (2)
y y y y
Nung B taïo CO
2
B coøn , X dö. Vaäy H
2
SO
4
heát.
Töø (1) vaø (2) : n
H2SO4
=n
CO2
=
4,22
48,4
= 0,2 mol.
C
MH2SO4
=
5,0
2,0
= 0,4(M) .
Theo Ñònh luaät BTKL: mx + m
H2SO4
= m
A
+ m
B
+ m
H2O
+ m
CO2
m
B
= 115,3 + 0,2.98 – 12 – 0,2(18+44) = 110,5 (g)
Nung B thu 11,2 lít CO
2
vaø raén C
m
C
=m
B
-m
CO2
= 110,5-0,5.44=88,5 (g)
b. Töø (1) vaø (2): x+y= 0,2 mol
n
CO2
= 0,2 mol
m
SO4
= 0,2 . 96 = 19,2g > 12g
coù moät muoái tan MgSO
4
vaø RSO
4
khoâng tan
n
MgCO3
= n
MgSO4
=
120
12
= 0,1 mol
n
RCO3
= n
RSO4
= 0,2-0,1 =0,1 mol
Nung B, RSO
4
khoâng phaân huûy, chæ coù X dö bò nhieät phaân
Ñaët a = n
MgCO3
R
CO3
= 2,5a (trong X)
MgCO
3
MgO + CO
2
(3)
a- 0,1 a-0,1
RCO
3
RO + CO
2
(4)
2,5a – 0,1 2,5a – 0,1
Töø (3) vaø (4) : n
CO2
= 3,5a – 0,2 = 0,5
a = 0,2
m
X
= 84.0,2 + 2,5.0,2(R + 60) = 115,3
R = 137 (Ba)
Bài 2: X laø hoãn hôïp hai kim loaïi Mg vaø Zn. Y laø dd H
2
SO
4
chöa roõ noàng ñoä.
Thí nghieäm 1 : Cho 24,3 g X vaøo 2 lít Y sinh ra 8,96 lít khí H
2
(ñktc).
Thí nghieäm 2 : Cho 24,3 g X vaøo 3 lít Y sinh ra 11,2 lít khí H
2
(ñktc).
a. Chöùng toû raèng trong thí nghieäm 1 thì X chöa tan heát, trong thí nghieäm 2 thì X tan heát.
b. Tính noàng ñoä mol cuûa dd Y vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong X.
Bài làm:
Caùc PTPÖ: Mg + H
2
SO
4
MgSO
4
+ H
2
(1)
Zn + H
2
SO
4
ZnSO
4
+ H
2
(2)
n
H2 ôû TNI
=
4,22
96,8
= 0,4 mol
n
H2 ôû TNII
=
4,22
2,11
= 0,5 mol
Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn
Bài tập hóa lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa lớp 9 - Người đăng: chemoffice
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập hóa lớp 9 9 10 672