Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa lý

Được đăng lên bởi Đào Thị Tố Uyên
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

YÊU CẦU
1

SINH VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU GiẢI TRƯỚC Ở
NHÀ

2
3

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẦU GIỜ CỦA SINH VIÊN
(15 PHÚT)
KẾT QUẢ THĂM DÒ NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN
VỀ MÔN HỌC

4

THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

5

BÀI 1
Cho phản ứng:

Hai giả thiết đề ra:

Phản ứng là đơn giản.
Phản ứng có cơ chế như sau:

Thực nghiệm xác định rằng
khi tăng nhiệt độ thì tốc độ
phản ứng giảm. Hỏi giả
thiết nào đúng? Giải thích.

Giả thiết 1 không đúng
vì khi tăng nhiệt độ thì
sự va chạm giữa ba
phân tử tăng nên vận tốc
phản ứng tăng.

Theo giả thiết 2, giai đoạn
(b) quyết định tốc độ phản
ứng nên

v = k’[N2O2][O2]

Khi nhiệt độ tăng tốc độ phản ứng
giảm, trong trường hợp này vì phản
ứng ở giai đoạn (a) tỏa nhiệt, khi nhiệt
độ tăng, cân bằng chuyển dịch sang
phía làm giảm nồng độ của N2O2 và
tăng nồng độ NO nghĩa là hằng số cân
bằng K giảm làm hằng số tốc độ k
giảm mặc dù k’ tăng (do không bù kịp).

BÀI 2

Cho phản ứng:
CO2(k) + H2O(l) ⇌ H2CO3.
Hằng số tốc độ của
phản ứng thuận là kt =
a(s-1).

BÀI 2
 Nếu có n mol khí CO2 trên mặt nước
thì sau 23 giây có một nửa số mol khí
CO2 đã hoà tan. Tính a.
 Hằng số tốc độ của phản ứng nghịch
là kn = 20(s-1). Tính hằng số cân bằng
K của phản ứng và viết biểu thức của
hằng số cân bằng này.

Đơn vị của k là s-1 nên
phản ứng là bậc1:

1)Khi cân bằng tốc độ phản ứng
thuận bằng tốc độ phản ứng
nghịch

BÀI 3

Tại 25oC phản ứng:

có hằng só tốc độ k = 1,8.10-5. s1 ; biểu thức tính tốc độ phản
ứng:
v = k.C(N2O5).

BÀI 3
Phản ứng trên xảy ra trong
bình kín thể tích 20,0 lit không
đổi. Ban đầu lượng N2O5 cho
vừa đầy bình. Ở thời điểm khảo
sát, áp suất riêng của N2O5 là
0,070 atm . Giả thiết các khí
đều là khí lý tưởng.

BÀI 3
1. Tính tốc độ:
a) tiêu thụ N2O5;
b) hình thành NO2; O2.
2. Tính số phân tử N2O5 đã bị
phân tích sau 30 giây.

BÀI 3
3. Nếu phản ứng trên có phương
trình
N2O5 (k)
2NO2 (k) + 1/2 O2 (k)

thì trị số tốc độ phản ứng, hằng
số tốc độ phản ứng có thay
đổi không? Giải thích.

Trước hết phải tính tốc độ
của phản ứng theo biểu
V = k CN2O5
thức đã có:

Đã có trị số k; cần tính
C(N2O5) tại thời điểm
xét:

Thay số vào

Thay soá vaøo

Daáu – chæ coù yù nghóa laø N2O5 bò
maát ñi theo thôøi gian

2. Số phân tử N2O5 đã bị phân huỷ
được tính theo biểu thức: NN205 bị
phân huỷ = N = VN2O5 tiêu thụ .
Vbình . t . N0
Thay số: N = 1,032.10-6 . 20,0 .
30,0 . 6,023.1023.

N  3,7.1020 phân tử

3. Nếu phản ứng trên có phương trình:
N2O5(k)  2...


Bài tập hóa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa lý - Người đăng: Đào Thị Tố Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Bài tập hóa lý 9 10 69