Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa phân tích

Được đăng lên bởi Ech Xanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11sh01.wordpress.com

BÀI GIẢI HÓA PHÂN TÍCH
1. HCL là một acid rất mạnh, KA = 106. hãy tính PH dd chứa
a. HCL 10-2 M. b. HCL 5.10-8M.
Bài làm :
a. Hcl 10-2M
Hcl --> H+ + CL- = > PH = -lg [H+] = -lg CA = 2
b. HCl 5.10-8M.
đây là acid mạnh nhưng có nồng độ loãng, nên nó bị ảnh hưởng của ion H + của
nước.
HCl

H+

->

5.10-8M

CL-

+

5.10-8M

H2O + H2O -> H3O+

+ OH

10-7M.
=> PH = -lg ( [ H+] + [ H3O+] = - lg ( 5.10^-8 + 10^-7) = 6,82
2. tính PH cùa dd NaOH ở các nông độ 10^-4M, 10^-8M.
Bài làm:
a. NaOH 10^-4M
đây là một bazo mạnh đậm đặc nên PH được tính theo công thức :
PH = 14 + lgCA = 14 +lg(10^-4) = 10
b. NaOH 10^-8M.
đây là bazo mạnh nhưng nồng độ loãng. Do đó nó bị ảnh hưởng của ion H+ của
nước.
NaOH

->

Na+

+

10^-8
H2O

OH10^-8

+

H2O

->

H3O
10^-7

=> PH = 14 + lg ( [ OH-] + [ H3O+] ) = 7,04

11sh01.wordpress.com

3. Trộn dd A (HCL 0,1M) với dd B (NaOH 0,05M), tính PH của dd gồm :
a. 100 ml dd A và 100 ml dd B
b. 100 ml dd A và 200 ml dd B
c. 100 ml dd A và 400 ml dd B
Bài làm:
a. Hcl

+

1

NaOH

->

NaCL

+

H2O

1

nHcl = 0,01

nHCL dư = 5.10^-3

nNaOH = 5.10^-3
theo PƯ ta thấy Hcl PƯ với NaOH là 1: 1 . nhưng theo bài thì ta thấy số mol của
Hcl là gấp đôi số Mol của NaOH. Do đó PH của dung dịch được tính theo PH của
Hcl
=> CHCL = nHCL dư : (V1 + V2) = 0,025M
PH = -lgCA = -lg(0,025) = 1,6
b. ta có nHcl = nNaOH = 0,01. do đó PH của dung dịch là =7 (lưu ý đây là PƯ
giữa acid mạnh và bazo mạnh)
c. nHcl = 0,01 và nNaOH = 0,02
ta thấy số mol của NaOH là gấp đôi số mol của Hcl. Như vậy PH của dung dịch
được tính theo PH của bazo.
=> CNaOH = nNaOH dư : (V1 + V2) = 0,02M
PH = 14 + lgCA- = 14 + lg(0,02) = 12,3
4. tính PH của dd sau:
a. CH3COOH 5.10^-4 M và 10^-3 M với KA = 1,76.10^-5
b. phenol 10^-3 M với KB = 1,2.10^-10
c. methylamine 10^-3 M với KB = 10^-3,36
d. KCN 0,1M với PKKCN = 9,32
e. NH4CL 0,1 M
f. KCL 0,01M

11sh01.wordpress.com

Bài làm :
a. CH3COOH 5.0^-1M với KA = 1,76.10^-5
đây là một acid yếu với KA đã biết ta PH tính như sau.
Với KA = 1,76.10^-5 = 10^lg(1,76.10^-5)
=> KHA = 10^-14 : KA = 10^-14 : 10^lg(1,76.10^-5) = 10^-9,24
=> PKHA = 9,24
ADCT : PH = 1/2 PKHA -1/2 lgCHA = 4,77
Tương tự ta tính CH3COOH 10^-3M.
PH = 6,12
b. phenol 10^-3M với KB = 1,2.10^-10
ta thấy đây là một bazo yếu với KB đã biết nên ta tính PH như sau:
với KB = 1,2.10^-10 = 10^lg(1,2.10^-10)
=> KHA = 10^-14 : KB = 10^-14 : 10^lg(1,2.10^-10) = 10^-4,08
=> PKHA = 4,08
ADCT PH = 7 + 1/2PKHA + 1/2lgCA- = 7,54
c. methylamine 10^-3M với KB = 10^-3,36
ta thấy đây là mộ...
11sh01.wordpress.com
BÀI GIẢI HÓA PHÂN TÍCH
1. HCL là một acid rất mạnh, K
A
= 10
6
. hãy tính PH dd chứa
a. HCL 10
-2
M. b. HCL 5.10
-8
M.
Bài làm :
a. Hcl 10
-2
M
Hcl --> H
+
+ CL
-
= > PH = -lg [H
+
] = -lg C
A
= 2
b. HCl 5.10
-8
M.
đây acid mạnh nhưng nồng độ loãng, nên bị ảnh hưởng của ion H
+
của
nước.
HCl - > H
+
+ CL
-
5.10
-8
M 5.10
-8
M
H
2
O + H
2
O -> H
3
O
+
+ OH
10
-7
M.
=> PH = -lg ( [ H+] + [ H3O+] = - lg ( 5.10^-8 + 10^-7) = 6,82
2. tính PH cùa dd NaOH ở các nông độ 10^-4M, 10^-8M.
Bài làm:
a. NaOH 10^-4M
đây là một bazo mạnh đậm đặc nên PH được tính theo công thức :
PH = 14 + lgC
A
= 14 +lg(10^-4) = 10
b. NaOH 10^-8M.
đây bazo mạnh nhưng nồng độ loãng. Do đó bị ảnh ởng của ion H+ của
nước.
NaOH -> Na+ + OH-
10^-8 10^-8
H2O + H2O -> H3O
10^-7
=> PH = 14 + lg ( [ OH-] + [ H3O+] ) = 7,04
Bài tập hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa phân tích - Người đăng: Ech Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập hóa phân tích 9 10 275