Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập hóa phân tích

Được đăng lên bởi guitarpfp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8.11
Chuẩn độ dung dịch FeSO4 bằng dung dịch Ce(SO4 ) 2 cùng nồng độ trong dung
dịch H 2 SO4 1M. tính E và pe tại điểm tương đương.
GIẢI:
Ta có:
Fe 2 +

→

Ce 4 + +

Fe 3 + +

e →

e

Ce 3 +

n1 = n2 = 1

Tại điểm tương đương:
peTĐ =

pe1' + pe2'
2

8.12
Hòa tan 0,2500g 1 mẫu phân tích chứa bột Fe và Fe2O3 trong HCl. Khử Fe3+
thành Fe 2 + . Chuẩn độ Fe 2 + thu được hết 25,18ml KMnO4 0,0300M. Tính hàm
lượng % của Fe và Fe2O3 .
GIẢI:
Phương trình
Fe + 2HCl → FeCl2 +H2

(1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)
Fe3+ +e → Fe2+
Phương trình chuẩn độ
5 Fe 2 + + MnO4− + 8 H + → 5 Fe3+ + Mn 2 + + 4 H 2O
Ta có
nKMnO4 = 25,18.10-30,03 = 7,55.10-4

Do lượng Fe3+ trong (2) đã chuyển sang dạng Fe2+
−3
⇒ nFe + 2nFe O = ∑ nFe = 5nMnO = 3,777.10
2

3

2+

2−
4

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và Fe2O3
Suy ra hệ phương trình

 x + y = 3,777.10− 3

 56 x + 160 y = 0,25
 x = 2,1733.10− 3
⇒
 y = 8,0183.10− 4
⇒ mFe = 0,1217048g
⇒ %mFe = 48,68%

⇒ % mFe O = 51,32%
2

3

8.13
Để chuẩn hóa dung dịch chuẩn KMnO4 , người ta hòa tan 1,2605g
H 2C2O4 .12 H 2O trong nước và pha loãng thành 25,00ml. Chuẩn độ 25.00ml dung

dịch thu được hết 18,72ml KMnO4 . tính nồng độ của KMnO4 .
Phương trình chuẩn độ:
5 H 2C2O4 + 2MnO4− + 6 H +

Ta có: nH
Mà: nH

2 C 2 O4

2 C 2 O4

nKMnO4 =
CKMnO4 =

→

= nH 2 C 2 O4 .12 H 2 O =

2Mn 2 + + 10CO2 + 8 H 2O

1,2605
= 0,01 mol
126

trong 25ml = 0,001mol

2
nH 2 C 2 O4 =4,0.10-4 mol
5
4,0.10 −4
= 0,0214 M
18,72.10−3

8.15
Hòa tan 0,4510g 1 mẫu chất khoáng chứa SnO2 trong axit, khử Sn(IV) thành Sn(II)
bằng Pb. Sau đó chuẩn độ Sn(II) bằng K2Cr2O7 0,03500M. Thể tích K2Cr2O7 đã
dùng là 15,05ml. Tính hàm lượng % của SnO2 trong mẫu phân tích. Trong phép
chuẩn độ này làm thế nào để xác định diểm dừng chuẩn độ?
GIẢI:
Phương trình chẩn độ:

2−
3Sn 2 + + Cr2O7 + 14 H +

nCr O 2− =
2

7

→

3Sn 4 + + 2Cr 3 + + 7 H 2O

0,035.15,05
= 5,2675.10 −4
1000

⇒ nSn = nSn = 3.5,2675.10 −4
2+

4+

⇒ mSnO = (119 + 32).3.5,2675.10 −4 = 0,2386 g
2

⇒

% SnO2 =

0,2386
.100 = 52,9
0,451

...
8.11
Chuẩn độ dung dịch
4
FeSO
bằng dung dịch
24
)(SOCe
cùng nồng độ trong dung
dịch
42
SOH
1M.nh E và pe tại điểm tương đương.
GIẢI:
Ta có:
+
2
Fe
+
3
Fe
+
e
+
4
Ce
+
e
+
3
Ce
1
21
==
nn
Tại điểm tương đương:
2
'
2
'
1
pepe
pe
+
=
8.12
Hòa tan 0,2500g 1 mẫu phân tích chứa bột
32
OFe
trong HCl. Khử
+
3
Fe
thành
+
2
Fe
. Chuẩn độ
+
2
Fe
thu được hết 25,18ml
4
KMnO
0,0300M.nh hàm
lượng % của
32
OFe
.
GIẢI:
Phương trình
Fe + 2HCl
FeCl
2
+H
2
(1)
Fe
2
O
3
+ 6HCl
2FeCl
3
+ 3H
2
O (2)
Fe
3+
+e
Fe
2+
Phương trình chuẩn độ
5
+
2
Fe
+
4
MnO
+
+
H8
5
+
3
Fe
+
+
2
Mn
+
OH
2
4
Ta
4
KMnO
n
= 25,18.10
-3
0,03 = 7,55.10
-4
Do lượng Fe
3+
trong (2) đã chuyển sang dạng Fe
2+
3
10.777,352
2
4
2
32
===+
+
MnOFe
OFeFe
nnnn
Gọi x, y lần lượt số mol của Fe và Fe
2
O
3
Suy ra hệ phương trình
Bài Tập hóa phân tích - Trang 2
Bài Tập hóa phân tích - Người đăng: guitarpfp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài Tập hóa phân tích 9 10 820