Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP

Được đăng lên bởi Võ Châu Ngọc Anh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG 1 :

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1

Câu 1 :Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2O3 , MgO , ZnO trong 500 ml dung
dịch axit H2SO4 loãng 0,1 M vừa đủ . Sau phản ứng , hỗn hợp muối sunfat khan thu được
khi cô cạn dung dịch có khối lượng là ?
ĐS : 6,81 gam
Câu 2 :Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe , Mg , Zn bằng một lượng vừa đủ
dung dịch H2SO4 loãng , thu được 1,344 lít khí H2 ở đktc và dung dịch chứa m gam
muối . Gía trị của m là ?
Câu 3 :Nung 13,44 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2 . Thu được 6,8
gam chất rắn và khí X . Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH
1M , khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là ?
Câu 4 :Khi cho 4 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu , Zn , Al vào dung dịch H 2SO4 đặc nóng
dư thu được 4,48 lít khí SO2 ở điều khiện tiêu chuẩn . Khối lượng muối clorua thu được
khi cho 4 gam hỗn hợp trên tác dụng với khí Clo .
Câu 5 :Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối XCO 3 , Y2(CO3)2 bằng dung dịch
HCl . Ta thu được dung dịch Z và 0,672 lít khí bay ra ở đktc . Cô cạn dung dịch Z thì thu
được m gma muối khan . Tính m .
ĐS : 10.33
Câu 6 : Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO , Fe 2O3
,FeO , Al2O3 . Nung nóng được hỗn hợp rắn có khối lưọng 16 gam dẫn hoàn toàn khí thu
được vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có 15 gam kết tủa trắng . Tính m ?
Câu 7 : Cho 14,5 gam hỗn hợp Mg , Zn , Fe tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 loãng thấy
thoát ra 6,72 lít khí H2 ở đktc . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối
khan . Gía trị của m là .
Đs ; 43,3
Câu 8 : Dẫn một luồng khí khí CO dư qua ống nghiệm đựng m gam hỗn hợp X gồm
Fe2O3 và CuO nung nóng thu được chất rắn Y . Khí ra khỏi ống được dần vào bình dung
dịch Ca(OH)2 dư thu đuợc 40 gam kết tủa . Hoà tan chất rắn Y trong dung dịch HCl dư
thấy có 4,48 lít khí H2 bay ra ở đktc . Tính m ?
ĐS : 24 gam
Câu 9 :Hoà tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp muối các bonat của kim loại hoá trị I , và một
muối của kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí CO 2 ở đktc .
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là .
Câu 10 : Cho 7,28 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl , sau phản ứng
thu được thu được 2,912 lít khí H2 ở 27,3 độ C ; M là kim loại nào ?
Câu11 :Khử hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeO và Fe 2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao , kết thúc
thí nghiệm thu được 9 gam H2O và 22,4 gam chất rắn . % Số mol của FeO trong hỗn hợp
X là :
Câu 12 :Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam...
DẠNG 1 : PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1
Câu 1 :Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO , ZnO trong 500 ml dung
dịch axit H
2
SO
4
loãng 0,1 M vừa đủ . Sau phản ứng , hỗn hợp muối sunfat khan thu được
khi cô cạn dung dịch có khối lượng là ?
ĐS : 6,81 gam
Câu 2 :Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe , Mg , Zn bằng một lượng vừa đủ
dung dịch H
2
SO
4
loãng , thu được 1,344 lít khí H
2
đktc và dung dịch chứa m gam
muối . Gía trị của m là ?
Câu 3 :Nung 13,44 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2 . Thu được 6,8
gam chất rắn khí X . Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH
1M , khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là ?
Câu 4 :Khi cho 4 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu , Zn , Al vào dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng
thu được 4,48 lít khí SO
2
điều khiện tiêu chuẩn . Khối lượng muối clorua thu được
khi cho 4 gam hỗn hợp trên tác dụng với khí Clo .
Câu 5 :Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối XCO
3
, Y
2
(CO
3
)
2
bằng dung dịch
HCl . Ta thu được dung dịch Z0,672 lít khí bay ra ở đktc . Cô cạn dung dịch Z thì thu
được m gma muối khan . Tính m .
ĐS : 10.33
Câu 6 : Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO , Fe
2
O
3
,FeO , Al
2
O
3
. Nung nóng được hỗn hợp rắn khối lưọng 16 gam dẫn hoàn toàn khí thu
được vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có 15 gam kết tủa trắng . Tính m ?
Câu 7 : Cho 14,5 gam hỗn hợp Mg , Zn , Fe tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
loãng thấy
thoát ra 6,72 lít khí H
2
đktc . cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối
khan . Gía trị của m là .
Đs ; 43,3
Câu 8 : Dẫn một luồng khí khí CO qua ống nghiệm đựng m gam hỗn hợp X gồm
Fe
2
O
3
CuO nung nóng thu được chất rắn Y . Khí ra khỏi ống được dần vào bình dung
dịch Ca(OH)
2
thu đuợc 40 gam kết tủa . Hoà tan chất rắn Y trong dung dịch HCl
thấy có 4,48 lít khí H
2
bay ra ở đktc . Tính m ?
ĐS : 24 gam
Câu 9 :Hoà tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp muối các bonat của kim loại hoá trị I , và một
muối của kim loại hoá trị II bằng dung dịch HClthấy thoát ra 4,48 lít khí CO
2
đktc .
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là .
Câu 10 : Cho 7,28 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl , sau phản ứng
thu được thu được 2,912 lít khí H
2
ở 27,3 độ C ; M là kim loại nào ?
Câu11 :Khử hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeO Fe
2
O
3
bằng H
2
nhiệt độ cao , kết thúc
thí nghiệm thu được 9 gam H
2
O và 22,4 gam chất rắn . % Số mol của FeO trong hỗn hợp
X là :
Câu 12 :Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng . Sau một
thời gian thu được 13,92 gam hỗn hợp X gồm Fe , FeO , Fe
3
O
4
Fe
2
O
3
. Hoà tan hết X
bằng HNO
3
đặc nóng được 5,824 lít khí NO
2
ở điều kiện tiêu chuẩn . Tính m
BÀI TẬP HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP - Người đăng: Võ Châu Ngọc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
BÀI TẬP HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP 9 10 200