Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa vô cơ

Được đăng lên bởi huongdaosinhyds
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi tËp ho¸ v« c¬ 2
Ch−¬ng I: Phøc chÊt
1. ViÕt c«ng thøc cña phøc gi÷a ion Cr2+ víi H2O vμ víi en vμ h·y dù ®o¸n sè e ®éc th©n
(unpaired) trong tõng phøc biÕt H2O lμ phèi tö tr−êng yÕu (a weak - field ligand), en lμ phèi tö
tr−êng m¹nh (a strong – field ligand).

4

4. Sù hÊp thô max cña phøc [Co(NH3)6]3+ t¹i λ = 470nm. H·y dù ®o¸n
mμu cña phøc nμy vμ tÝnh Δo (KJ.mol).

O

Pb

C
CH2 CH2
:N CH2
:N

C

O:

4

gi¶n ®å ph©n t¸ch tr−êng tinh thÓ ®èi víi tõng phøc. BiÕt chóng cã cÊu O:
h×nh h×nh häc (geometry): tø diÖn hoÆc vu«ng ph¼ng.

O
O:

2. EDTA lμ phèi tö ®a cμng (polidentate) th−êng ®−îc dïng ®Ó xö lý sù
®éc h¹i cña ch× do nã t¹o ®−îc phøc rÊt bÒn víi ch× (xem h×nh bªn).
[Pb(EDTA)]2- cho biÕt DLPT cña EDTA vμ SPT cña Pb2+ trong phøc O
nμy.
C
3. Ion [Ni(CN) ]2- lμ nghÞch tõ, cßn ion [NiCl ]2- thuËn tõ. H·y tr×nh bμy O:

CH2

CH2 CH2
C
O

5. Bμi tËp 14.1 (S¸ch bμi tËp trang 96)
Momen tõ cña [FeF6]3- lμ 6μB vμ cña ion [Co(NH3)6]3+ b»ng kh«ng. h·y m« t¶ sù t¹o
thμnh hai phøc trªn tõ nh©n trung t©m vμ c¸c phèi tö theo c¸c thuyÕt liªn kÕt trong phøc chÊt.
Phøc chÊt nμo lμ spin cao , spin thÊp? ZFe = 26, ZCo = 27.
6. Bμi tËp 14.5 (S¸ch bμi tËp trong 96)
TÝnh n¨ng l−îng lμm bÒn bëi tr−êng tinh thÓ cña hai ion phøc sau:
Δo = 10 100 cm-1
P = 22 500 cm-1
[Co(NH3)6]2+;
[Co(NH3)6]3+;
Δo = 22 900 cm-1
P = 21 000 cm-1
Tõ kÕt qña thu ®−îc h·y dù ®o¸n xem liªn kÕt trong ion phøc nμo bÒn h¬n.
7. Vμo n¨m 1895 mét sinh viªn ®iÒu chÕ ®−îc 3 hîp chÊt phèi trÝ (Coordination compound)
chøa crom, víi c¸c tÝnh chÊt sau:
Mμu s¾c
Sè ion Cl- trong dung dÞch / mét ®¬n vÞ c«ng thøc
C«ng thøc
a. CrCl3.6H2O
TÝm
3
b. CrCl3.6H2O
Lôc s¸ng
2
c. CrCl3.6H2O
Lôc sÉm
1
H·y viÕt c¸c c«ng thøc “®óng” cho c¸c hîp chÊt trªn.
8. Ion Cu2+ t¹o ®−îc víi NH3 4 phøc øng víi c¸c h»ng sè bÒn β1, β2, β3, β4 cã c¸c gi¸ trÞ lgβ1 =
4,13; lgβ2 = 7,61; lgβ3 = 10,48; lgβ4 = 12,59. TÝnh pK1, pK2, pK3, pK4. (K1, K2, K3, K4 lμ c¸c
h»ng sè ph©n li (hay h»ng sè kh«ng bÒn) nÊc cña phøc [Cu(NH3)4]2+.
9. Bμi tËp 14.12 (S¸ch bμi tËp trang 97)
Cã dung dÞch [Cu(NH3)4]2+ 1M. Ion phøc nμy bÞ ph©n huû trong m«i tr−êng axit theo
Cu2+ + 4NH4+
ph¶n øng sau:
[Cu(NH3)4]2+ + 4H+

1

TÝnh pH cña dung dÞch ë ®ã 99,9% ion phøc bÞ ph©n huû. BiÕt r»ng h»ng sè bÒn tæng cña
ion phøc lμ β4 =1012 vμ h»ng sè ®iÖn li axit Ka cña NH4+ lμ 10-9,2.
Ch−¬ng II. TÝnh chÊt chung cña c¸c nguyªn tè d
1. V× sao c¸c nguyªn tè chuyÓn tiÕp ®Òu lμ kim lo¹i vμ chóng cã nhiÒu sè oxi ho¸ h¬n so víi c¸c
kim lo¹i ë nhãm A.
2. TÝnh bÒn cña sè oxi ho¸ d−¬ng max t...
1
Bμi tËp ho¸ v« c¬ 2
Ch¬ng I: Phøc chÊt
1. ViÕt c«ng thøc cña phøc gi÷a ion Cr
2+
víi H
2
O vμ víi en vμ h·y dù ®o¸n sè e ®éc th©n
(unpaired) trong tõng phøc biÕt H
2
O lμ phèi tö trêng yÕu (a weak - field ligand), en lμ phèi tö
trêng m¹nh (a strong – field ligand).
2. EDTA lμ phèi tö ®a cμng (polidentate) thêng ®îc dïng ®Ó xö lý sù
®éc h¹i cña ch× do nã t¹o ®îc phøc rÊt bÒn víi ch× (xem h×nh bªn).
[Pb(EDTA)]
2-
cho biÕt DLPT cña EDTA vμ SPT cña Pb
2+
trong phøc
nμy.
3. Ion [Ni(CN)
4
]
2-
lμ nghÞch tõ, cßn ion [NiCl
4
]
2-
thuËn tõ. H·y tr×nh bμy
gi¶n ®å ph©n t¸ch trêng tinh thÓ ®èi víi tõng phøc. BiÕt chóng cã cÊu
h×nh h×nh häc (geometry): tø diÖn hoÆc vu«ng ph¼ng.
4. Sù hÊp thô max cña phøc [Co(NH
3
)
6
]
3+
t¹i λ = 470nm. H·y dù ®o¸n
mμu cña phøc nμy vμ tÝnh Δ
o
(KJ.mol).
5. Bμi tËp 14.1 (S¸ch bμi tËp trang 96)
Momen tõ cña [FeF
6
]
3-
lμ 6μ
B
vμ cña ion [Co(NH
3
)
6
]
3+
b»ng kh«ng. h·y m« t¶ sù t¹o
thμnh hai phøc trªn tõ nh©n trung t©m vμ c¸c phèi tö theo c¸c thuyÕt liªn kÕt trong phøc chÊt.
Phøc chÊt nμo lμ spin cao , spin thÊp? Z
Fe
= 26, Z
Co
= 27.
6. Bμi tËp 14.5 (S¸ch bμi tËp trong 96)
TÝnh n¨ng lîng lμm bÒn bëi trêng tinh thÓ cña hai ion phøc sau:
[Co(NH
3
)
6
]
2+
; Δ
o
= 10 100 cm
-1
P = 22 500 cm
-1
[Co(NH
3
)
6
]
3+
; Δ
o
= 22 900 cm
-1
P = 21 000 cm
-1
Tõ kÕt qña thu ®îc h·y dù ®o¸n xem liªn kÕt trong ion phøc nμo bÒn h¬n.
7. Vμo n¨m 1895 mét sinh viªn ®iÒu chÕ ®îc 3 hîp chÊt phèi trÝ (Coordination compound)
chøa crom, víi c¸c tÝnh chÊt sau:
C«n
g
thøc Mμu s¾c Sè ion Cl
-
tron
g
dun
g
dÞch / mét ®¬n vÞ c«n
g
thøc
a. CrCl
3
.6H
2
O TÝm 3
b. CrCl
3
.6H
2
O Lôc s¸n
g
2
c. CrCl
3
.6H
2
O Lôc sÉm 1
H·y viÕt c¸c c«ng thøc “®óng” cho c¸c hîp chÊt trªn.
8. Ion Cu
2+
t¹o ®îc víi NH
3
4 phøc øng víi c¸c h»ng sè bÒn β
1
, β
2
, β
3
, β
4
cã c¸c gi¸ trÞ lgβ
1
=
4,13; lgβ
2
= 7,61; lgβ
3
= 10,48; lgβ
4
= 12,59. TÝnh pK
1
, pK
2
, pK
3
, pK
4
. (K
1
, K
2
, K
3
, K
4
lμ c¸c
h»ng sè ph©n li (hay h»ng sè kh«ng bÒn) nÊc cña phøc [Cu(NH
3
)
4
]
2+
.
9. Bμi tËp 14.12 (S¸ch bμi tËp trang 97)
Cã dung dÞch [Cu(NH
3
)
4
]
2+
1M. Ion phøc nμy bÞ ph©n huû trong m«i trêng axit theo
ph¶n øng sau: [Cu(NH
3
)
4
]
2+
+ 4H
+
Cu
2+
+ 4NH
4
+
O
O:
O:
O
O:
O:
C
CH
2
CH
2
C
CH
2
CH
2
C
C
O
O
CH
2
CH
2
:N
:N
Pb
Bài tập hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa vô cơ - Người đăng: huongdaosinhyds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập hóa vô cơ 9 10 986