Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa vô cơ

Được đăng lên bởi nguyennui96
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập trắc nghiệm chương 2
Câu 1. có thể dùng chất nào dưới đây làm khô khí CO2?
a) H2SO4
b)BaO2
c) NaOH
d) CaO
Câu 2. Dung dịch nước của K2SiO3 cho phản ứng gì?
a) acid
b) Trung tính
c) base yếu
d) base
Câu 3. Độ mạnh của các acid chứa oxy trong dãy B, C, N thay đổi như thế nào?
a) không thay đổi
b) mạnh dần
c) yếu dần
d) không có quy luật
Câu 4. Acid nào trong các acid dưới đây là mạnh nhất?
a) HClO
b) HBrO
c) HIO
d) HAtO
Câu 5. Kim lọai kiềm nào dưới đây liên kết có tính cộng hóa trị lớn nhất trong hợp chất:
a) Li
b) Na
c) K
d) Rb
Câu 6. Nên thêm chất nào dưới đây vào dung dịch nhôm cloride để làm tăng sự thủy phân của
muối này?
a) HCl
b) NaCl
c) NH4Cl
d) Na2CO3
Câu 7. hydrat oxide nào dưới đây có tính acid mạnh nhất?
a) Ti(OH)4
b) Zr(OH)4
c) Hf(OH)4
Rf(OH)4
Câu 8. Chất nào dưới đây là acid mạnh nhất:
a) H3PO3
b) H3PO4
c) HNO2
d) HNO3
Câu 9. Crom cần nằm ở mức oxy hóa nào để hydrate oxide có tính base mạnh nhất ;
a) +2
b) +3
c) +6
d) +4
Câu 10. Những oxyt nào của mangan: có tính lưỡng tính?
a) MnO ,Mn2O3
b) Mn2O3 , Mn2O7
c) MnO2, MnO3
d) Mn2O3 , MnO2
Câu 11: Có phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng acid – base?
1) CuCl + HCl = H[CuCl2]
2) Fe(OH)3 + 3KOH = K3[Fe(OH)6]
3) FeCl2 + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + 2KCl
a) phản ứng 2
b) phản ứng 3
d) Phản ứng 1
d) Không có phản ứng nào.
Câu 12. Hợp chất nào dưới đây liên kết có tính cộng hóa trị lớn nhất?
a) Co(OH)3
b) FeCl3
c) Mn2O7
d) Ni(OH)2
Câu 13. Những chất nào dưới đây khi thêm vào dung dịch CrCl3 làm giảm sự thủy phân của
muối này? 1) NH4Cl ; 2) CH3COOH ; 3) Na2S ; 4) NaHCO3
a) 1 , 2 & 4
b) 2
c) 3 & 4
d) 1 & 2
Câu 14. Hợp chất nào có tính acid nhất:
a) Cu(OH)2
b) [CuOH]
c) [AgOH]
d) Au(OH)3
Câu 15. Chất nào khi thêm vào dung dịch ammoniac làm cân bằng:
NH3 + H2O  NH3.H2O  NH4+ + OHchuyển dịch sang phải:
a) Ca(OH)2
b) MgCl2
c) NaOH
d) không có chất nào
Câu 16: Cho biết những oxide nào dưới đây dễ tác dụng với nước:
PbO, SO3, BaO, V2O3
a) BaO
b) SO3, BaO
c) SO3, V2O3
d) PbO, SO3, BaO

Câu 17: Hãy cho biết các acid và base Usanovich trong các phản ứng sau (phản ứng ở nhiệt độ
cao):
1) Na2B4O7 + CoO = 2NaBO2.Co(BO2)2
2) Na2CO3 + CaCO3 + 6SiO2 = Na2Ca[Si6O15] + 2CO2
a) Acid: Na2B4O7 , SiO2 ; Base: CoO , Na2CO3
b) Acid: Na2B4O7 , SiO2 ; Base: CoO , Na2CO3 , CaCO3
c) Acid: CoO , SiO2 ; Base: Na2B4O7 , Na2CO3 , CaCO3
d) Acid: Na2CO3 , CaCO3, SiO2 ; Base: CoO , Na2B4O7
Câu 18: Cho biết các acid và base sau đây:
Acid cứng:
Li+ ; Mg2+
Base cứng:
OHAcid mềm:
Ag+ , Cd2+
Base mềm:
CNCho biết hydroxide của...
Bài tập trắc nghiệm chương 2
Câu 1. có thể dùng chất nào dưới đây làm khô khí CO
2
?
a) H
2
SO
4
b)BaO
2
c) NaOH
d) CaO
Câu 2. Dung dịch nước của K
2
SiO
3
cho phản ứng gì?
a) acid
b) Trung tính
c) base yếu
d) base
Câu 3. Độ mạnh của các acid chứa oxy trong dãy B, C, N thay đổi như thế nào?
a) không thay đổi
b) mạnh dần
c) yếu dần
d) không có quy luật
Câu 4. Acid nào trong các acid dưới đây là mạnh nhất?
a) HClO b) HBrO c) HIO d) HAtO
Câu 5. Kim lọai kiềm nào dưới đây liên kết có tính cộng hóa trị lớn nhất trong hợp chất:
a) Li
b) Na
c) K
d) Rb
Câu 6. Nên thêm chất nào dưới đây vào dung dịch nhôm cloride để làm tăng sự thủy phân của
muối này?
a) HCl
b) NaCl
c) NH
4
Cl
d) Na
2
CO
3
Câu 7. hydrat oxide nào dưới đây có tính acid mạnh nhất?
a) Ti(OH)
4
b) Zr(OH)
4
c) Hf(OH)
4
Rf(OH)
4
Câu 8. Chất nào dưới đây là acid mạnh nhất:
a) H
3
PO
3
b) H
3
PO
4
c) HNO
2
d) HNO
3
Câu 9. Crom cần nằm ở mức oxy hóa nào để hydrate oxide có tính base mạnh nhất ;
a) +2 b) +3 c) +6 d) +4
Câu 10. Những oxyt nào của mangan: có tính lưỡng tính?
a) MnO ,Mn
2
O
3
b) Mn
2
O
3
, Mn
2
O
7
c) MnO
2
, MnO
3
d) Mn
2
O
3
, MnO
2
Câu 11: Có phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng acid – base?
1) CuCl + HCl = H[CuCl
2
]
2) Fe(OH)
3
+ 3KOH = K
3
[Fe(OH)
6
]
3) FeCl
2
+ K
3
[Fe(CN)
6
] = KFe[Fe(CN)
6
] + 2KCl
a) phản ứng 2
b) phản ứng 3
d) Phản ứng 1
d) Không có phản ứng nào.
Câu 12. Hợp chất nào dưới đây liên kết có tính cộng hóa trị lớn nhất?
a) Co(OH)
3
b) FeCl
3
c) Mn
2
O
7
d) Ni(OH)
2
Câu 13. Những chất nào dưới đây khi thêm vào dung dịch CrCl
3
làm giảm sự thủy phân của
muối này? 1) NH
4
Cl ; 2) CH
3
COOH ; 3) Na
2
S ; 4) NaHCO
3
a) 1 , 2 & 4
b) 2
c) 3 & 4
d) 1 & 2
Câu 14. Hợp chất nào có tính acid nhất:
a) Cu(OH)
2
b) [CuOH]
c) [AgOH]
d) Au(OH)
3
Câu 15. Chất nào khi thêm vào dung dịch ammoniac làm cân bằng:
NH
3
+ H
2
O NH
3
.H
2
O NH
4
+
+ OH
-
chuyển dịch sang phải:
a) Ca(OH)
2
b) MgCl
2
c) NaOH
d) không có chất nào
Câu 16: Cho biết những oxide nào dưới đây dễ tác dụng với nước:
PbO, SO
3
, BaO, V
2
O
3
a) BaO
b) SO
3
, BaO
c) SO
3
, V
2
O
3
d) PbO, SO
3
, BaO
Bài tập hóa vô cơ - Trang 2
Bài tập hóa vô cơ - Người đăng: nguyennui96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập hóa vô cơ 9 10 690