Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa vô cơ 1

Được đăng lên bởi Thơ Tưng Tửng
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 29156 lần   |   Lượt tải: 55 lần
PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN

Nhà xuất bản giáo dục 1983

MỤC LỤC

Phần I – Câu hỏi và bài tập
Đ1. Khí trơ...................................................................................................
Đ2. Hidro......................................................................................................
Đ3. Các Halogen..........................................................................................
Đ4. Oxi.........................................................................................................
Đ5. Lưu huỳnh- Phân nhóm Selen
Đ6. Nitơ- Phot pho.......................................................................................
Đ7.Phân nhóm Asen.....................................................................................
Đ8. Cacbon-Silic..........................................................................................
Đ9. Tính chất của kim loại...........................................................................
Đ10. Kim loại kiềm......................................................................................
Đ11. Kim loại kiềm thổ................................................................................
Đ12. Nhôm...................................................................................................
Đ13. Gecmani – Thiếc – Chì.......................................................................
Đ14. Đồng – Bạc – Vàng.............................................................................
Đ15. Kẽm – Cadimi – Thủy ngân................................................................
Đ16. Crom – Mangan – Sắt .........................................................................
Phần II – Hướng dẫn trả lời

Phần I: Câu hỏi và bài tập

1. KHÍ TRƠ
(He – Ne – Ar – Kr – Xe)
1. Trình bày đặc điểm của khí trơ ?
(Cấu trúc electron, bán kính nguyên tử, năng lượng Ion hóa). Nhận xét và
cho kết luận về khả năng phản ứng của các nguyên tố đó.
2. Nhiệt độ nóng chảy của các khí trơ có các giá trị sau :
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Tnc( C):
-272
-249
-189
-157
-112
-71
Giải thích sự thay đổi nhiệt độ nóng chảy trong dãy từ Heli đến Radon.
3. Thể Ion hóa thứ nhất của các khí trơ có các giá trị sau:
He
Ne
Ar
Kr
Xe Rn
I(e V): 24.6
21.6
15.3
14.0
12.1
10.7
Hãy giải thích tại sao khi nguyên tử tăng thì thế Ion hóa giảm?
4. Hãy trình bày các đặc tính của Heli ?
(nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, độ tan độ dẫn điện).Từ đó cho biết những
ứng dụng quan trọng của Heli ?
5. Mức oxi hóa đặc trưng của Kripton, Xeno...
PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN
Nhà xuất bản giáo dục 1983
MỤC LỤC
Bài tập hóa vô cơ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa vô cơ 1 - Người đăng: Thơ Tưng Tửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Bài tập hóa vô cơ 1 9 10 45