Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hóa Vô Cơ Clo Halogen

Được đăng lên bởi Kragonlord
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài Tập Toán Về Clo
1.Clo và Hiđro.
Câu 1: Moät hoãn hôïp goàm 2 lít Clo vaø 1 lít H2 ñöôïc ñeå ra aùnh saùng. Sau moät thôøi gian coù 30%
Clo veà theå tích tham gia phaûn öùng vaø ñöôïc moät hoãn hôïp khí A. Xaùc ñònh % theå tích cuûa hoãn
hôïp khí A sau phaûn öùng.
Câu 2: Lấy 3 lít Cl2 cho tác dụng với 2 lít H2. Hiệu suất phản ứng 90%. Tính
a. Thể tích hỗn hợp khí thu được.
b. % thể tích các khí trong hỗn hợp sản phẩm.
Câu 3: Người ta làm nổ hỗn hợp khí chứa
a. 54% H2 và 46% Cl2 (về thể tích)`; b. 54% Cl2 và 46% H2 (về thể tích). Hỗn hợp khí thu
được trong từng trường hợp được dẫn vào bình chứa nước có pha thêm dd quì tím. Hỏi hiện
tươịng quan sát được trong từng trường hợp. giải thích
Câu 4: Hỗn hợp A gồm H2 và Cl2 có tỉ khối so với He là 8,1667.% thể tích của clo trong hỗn hợp là
A. 44,44%
B. 66,66%
C. 35,5%
D. 97,26%
Câu 5: Cho 6,72lít Cl2 phản ứng hoàn toàn với 10,08 lít H2 ( các thể tích ở đktc) . Dẫn sản phẩm
vào dd AgNO3 dư thu được lượng kết tủa là
A. 86,1g.
B. 8.61g.
C. 43,05g
D. 4,305g
Câu 6: Cho 1 lít H2 tác dụng với 0,672 lít Cl2 (đktc) rồi hoà tan sản phẩm vào 19,27g H2O được dd
A. Lấy 5g ddA cho vào dd AgNO3 dư thì được 0,7175g kết tủa. Hiệu suất của phản ứng giữa
H2 và Cl2 là
A. 33,33%
B. 45,67%
C. 36,67%
D. 42,67%
Câu 7: Cho 10,08 lít H2 tác dụng với 6,72 lít Cl2 (đktc), rồi hoà tan sản phẩm vào 485,4g H2O
được dd A. Lấy 50g dd A tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 5,74g kết tủa. Hiệu suất của
phản ứng giữa H2 và Cl2 là
A. 50%.
B. 66.7%
C. 6,67%
D. 44,4%
2. Clo và kim loại:
Câu 8: Đốt nhôm trong bình đựng khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng
2,13g. Khối lượng của Al đã tham gia phản ứng là
A. 0,27g
B. 0,54g
C. 1,08g
D. 0,81g
Câu 9: Cho 10,8g kim loại có hoá trị a tác dụng với khí clo tạo thành 53,4g muối. Kim loại là
A. Al.
B. Fe.
C. Zn.
D. Mg
Câu 10: Đốt cháy một kim loại trong bình đựng khí clo thu được 32,5gam muối và nhận thấy thể
tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Kim loại M là
A. Cu
B Al.
C. Mg
D. Fe
Câu 11: Cho 15,68 lít khí halogen X(đktc) tác dụng với một lượng vừa đủ kim loại Mg thì thu
được 66,5gam MgX2 Tên của X là
A. Flo.
B. Clo.
C. Iot.
D. Brom
Câu 12: Hỗn hợp khí A gồm Cl2 và O2 (đktc) . A tác dụng vừa đủ với hỗn hợp gồm 4,8g Mg và
8,1g Al tạo thành 37,05g hỗn hợp muối và oxit của 2 kim loại. % khối lượng của Cl2 trong hỗn
hợp là
A. 83,9%
B. 16,1%
C. 73,5%
D. 26,5%
Câu 13: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm
Mg và Al tạo ra 42,34g hỗn hợp muố...
Bài Tập Toán Về Clo
Bài Tập Toán Về Clo
1.Clo và Hiđro
1.Clo và Hiđro
.
.
Câu 1:
Câu 1:
Moät hoãn hôïp goàm 2 lít Clo vaø 1 lít H
Moät hoãn hôïp goàm 2 lít Clo vaø 1 lít H
2
2
ñöôïc ñeå ra aùnh saùng. Sau moät thôøi gian coù 30%
ñöôïc ñeå ra aùnh saùng. Sau moät thôøi gian coù 30%
Clo veà theå tích tham gia phaûn öùng vaø ñöôïc moät hoãn hôïp khí A. Xaùc ñònh % theå tích cuûa hoãn
Clo veà theå tích tham gia phaûn öùng vaø ñöôïc moät hoãn hôïp khí A. Xaùc ñònh % theå tích cuûa hoãn
hôïp khí A sau phaûn öùng.
hôïp khí A sau phaûn öùng.
Câu 2:
Câu 2:
Lấy 3 lít Cl
Lấy 3 lít Cl
2
2
cho tác dụng với 2 lít H
cho tác dụng với 2 lít H
2
2
.
.
Hiệu suất phản ứng 90%. Tính
Hiệu suất phản ứng 90%. Tính
a. Thể tích hỗn hợp khí thu được.
a. Thể tích hỗn hợp khí thu được.
b. % thể tích các khí trong hỗn hợp sản phẩm.
b. % thể tích các khí trong hỗn hợp sản phẩm.
Câu 3:
Câu 3:
Người ta làm nổ hỗn hợp khí chứa
Người ta làm nổ hỗn hợp khí chứa
a. 54% H
a. 54% H
2
2
và 46% Cl
và 46% Cl
2
2
(về thể tích)`; b. 54% Cl
(về thể tích)`; b. 54% Cl
2
2
và 46% H
và 46% H
2
2
(về thể tích). Hỗn hợp khí thu
(về thể tích). Hỗn hợp khí thu
được trong từng trường hợp được dẫn vào bình chứa nước có pha thêm dd quì tím. Hỏi hiện
được trong từng trường hợp được dẫn vào bình chứa nước có pha thêm dd quì tím. Hỏi hiện
tươịng quan sát được trong từng trường hợp. giải thích
tươịng quan sát được trong từng trường hợp. giải thích
Câu 4:
Câu 4:
Hỗn hợp A gồm H
Hỗn hợp A gồm H
2
2
và Cl
và Cl
2
2
có tỉ khối so với He là 8,1667.% thể tích của clo trong hỗn hợp là
có tỉ khối so với He là 8,1667.% thể tích của clo trong hỗn hợp là
A. 44,44%
A. 44,44%
B. 66,66%
B. 66,66%
C. 35,5%
C. 35,5%
D. 97,26%
D. 97,26%
Câu 5:
Câu 5:
Cho 6,72lít Cl
Cho 6,72lít Cl
2
2
phản ứng hoàn toàn với 10,08 lít H
phản ứng hoàn toàn với 10,08 lít H
2
2
( các thể tích ở đktc) . Dẫn sản phẩm
( các thể tích ở đktc) . Dẫn sản phẩm
vào dd AgNO
vào dd AgNO
3
3
dư thu được lượng kết tủa là
dư thu được lượng kết tủa là
A. 86,1g.
A. 86,1g.
B. 8.61g.
B. 8.61g.
C. 43,05g
C. 43,05g
D. 4,305g
D. 4,305g
Câu 6:
Câu 6:
Cho 1 lít H
Cho 1 lít H
2
2
tác dụng với 0,672 lít Cl
tác dụng với 0,672 lít Cl
2 (đktc)
2 (đktc)
rồi hoà tan sản phẩm vào 19,27g H
rồi hoà tan sản phẩm vào 19,27g H
2
2
O được dd
O được dd
A. Lấy 5g ddA cho vào dd AgNO
A. Lấy 5g ddA cho vào dd AgNO
3
3
dư thì được 0,7175g kết tủa. Hiệu suất của phản ứng giữa
dư thì được 0,7175g kết tủa. Hiệu suất của phản ứng giữa
H
H
2
2
và Cl
và Cl
2
2
A. 33,33%
A. 33,33%
B. 45,67%
B. 45,67%
C. 36,67%
C. 36,67%
D. 42,67%
D. 42,67%
Câu 7:
Câu 7:
Cho 10,08 lít H
Cho 10,08 lít H
2
2
tác dụng với 6,72 lít Cl
tác dụng với 6,72 lít Cl
2
2
(đktc), rồi hoà tan sản phẩm vào 485,4g H
(đktc), rồi hoà tan sản phẩm vào 485,4g H
2
2
O
O
được dd A. Lấy 50g dd A tác dụng với dd AgNO
được dd A. Lấy 50g dd A tác dụng với dd AgNO
3
3
dư thu được 5,74g kết tủa. Hiệu suất của
dư thu được 5,74g kết tủa. Hiệu suất của
phản ứng giữa H
phản ứng giữa H
2
2
và Cl
và Cl
2
2
A. 50%.
A. 50%.
B. 66.7%
B. 66.7%
C. 6,67%
C. 6,67%
D. 44,4%
D. 44,4%
2. Clo và kim loại:
2. Clo và kim loại:
Câu 8:
Câu 8:
Đốt nhôm trong bình đựng khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng
Đốt nhôm trong bình đựng khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng
2,13g.
2,13g.
Khối lượng của Al đã tham gia phản ứng là
Khối lượng của Al đã tham gia phản ứng là
A. 0,27g
A. 0,27g
B. 0,54g
B. 0,54g
C. 1,08g
C. 1,08g
D. 0,81g
D. 0,81g
Câu 9:
Câu 9:
Cho 10,8g kim loại có hoá trị a tác dụng với khí clo tạo thành 53,4g muối. Kim loại là
Cho 10,8g kim loại có hoá trị a tác dụng với khí clo tạo thành 53,4g muối. Kim loại là
A. Al.
A. Al.
B. Fe.
B. Fe.
C. Zn.
C. Zn.
D. Mg
D. Mg
Câu 10:
Câu 10:
Đốt cháy một kim loại trong bình đựng khí clo thu được 32,5gam muối và nhận thấy thể
Đốt cháy một kim loại trong bình đựng khí clo thu được 32,5gam muối và nhận thấy thể
tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Kim loại M là
tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Kim loại M là
A. Cu
A. Cu
B Al.
B Al.
C. Mg
C. Mg
D. Fe
D. Fe
Câu 11:
Câu 11:
Cho 15,68 lít khí halogen X(đktc) tác dụng với một lượng vừa đủ kim loại Mg thì thu
Cho 15,68 lít khí halogen X(đktc) tác dụng với một lượng vừa đủ kim loại Mg thì thu
được 66,5gam MgX
được 66,5gam MgX
2
2
Tên của X là
Tên của X là
A. Flo.
A. Flo.
B. Clo.
B. Clo.
C. Iot.
C. Iot.
D. Brom
D. Brom
Câu 12:
Câu 12:
Hỗn hợp khí A gồm Cl
Hỗn hợp khí A gồm Cl
2
2
và O
và O
2
2
(đktc) . A tác dụng vừa đủ với hỗn hợp gồm 4,8g Mg và
(đktc) . A tác dụng vừa đủ với hỗn hợp gồm 4,8g Mg và
8,1g Al tạo thành 37,05g hỗn hợp muối và oxit của 2 kim loại.
8,1g Al tạo thành 37,05g hỗn hợp muối và oxit của 2 kim loại.
% khối lượng của Cl
% khối lượng của Cl
2
2
trong hỗn
trong hỗn
hợp là
hợp là
A. 83,9%
A. 83,9%
B. 16,1%
B. 16,1%
C. 73,5%
C. 73,5%
D. 26,5%
D. 26,5%
Câu 13:
Câu 13:
Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm
Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm
Mg và Al tạo ra 42,34g hỗn hợp muối và oxit của hai kim loại.
Mg và Al tạo ra 42,34g hỗn hợp muối và oxit của hai kim loại.
a.
a.
Tính % thể tích của từng khí trong hỗn hợp A. b. Tính % khối lượng của từng chất trong B.
Tính % thể tích của từng khí trong hỗn hợp A. b. Tính % khối lượng của từng chất trong B.
Câu 14:
Câu 14:
Dẫn 5,6 lít Cl
Dẫn 5,6 lít Cl
2
2
(đktc) qua bình đựng Al và Mg ( tỉ lệ mol 1: 1) nung nóng, thấy phản ứng
(đktc) qua bình đựng Al và Mg ( tỉ lệ mol 1: 1) nung nóng, thấy phản ứng
vừa đủ và thu được m gam muối. m có giá trị là
vừa đủ và thu được m gam muối. m có giá trị là
A. 22,85g
A. 22,85g
B. 20,3g
B. 20,3g
C. 13,975g
C. 13,975g
D. 19,375
D. 19,375
Câu 15:
Câu 15:
Cho một lượng halogen tác dụng hết với Mg ta thu được 19g muối. cũng lượng halogen
Cho một lượng halogen tác dụng hết với Mg ta thu được 19g muối. cũng lượng halogen
đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g muối nhôm. Xác định tên của halogen.
đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g muối nhôm. Xác định tên của halogen.
Thầy Hương, THPT Quang Trung, ĐT: 05003 821 128
Thầy Hương, THPT Quang Trung, ĐT: 05003 821 128
Bài tập Hóa Vô Cơ Clo Halogen - Trang 2
Bài tập Hóa Vô Cơ Clo Halogen - Người đăng: Kragonlord
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Hóa Vô Cơ Clo Halogen 9 10 706