Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hóa Vô Cơ Oxi Lưu Huỳnh

Được đăng lên bởi Kragonlord
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1611 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Bài tập hóa học 10NC

Chương Oxi – lưu huỳnh

CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI- LƯU HUỲNH
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phát biểu nào không đúng khi nói về khả năng phản ứng của lưu huỳnh?
A. Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính oxi hóa.
B. Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hóa
C. Hg phản ứng với S ngay ở nhiệt độ thường.
D. S vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
Câu 2: đốt cháy hoàn toàn 4,48 g lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch
Ba(OH)2 0,5M. Lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng là:
A. 10,85g
B. 21,7g
C. 13,2 g
D. 16,725
Câu 3: Cho các chất khí sau đây: Cl2, SO2, CO2, SO3. Chất làm mất màu dung dịch brom là:
A. CO2
B. SO3
C. SO2
D. Cl2
Câu 4: Khi có oxi lẫn hơi nước. Chất nào sau đây là tốt nhất để tách hơi nước ra khỏi khí oxi?
A. Nhôm oxit
B. Axit sunfuric đặc.
C. Dung dịch natri hiđroxit
D. Nước vôi trong
Câu 5: Để phân biệt khí oxi và ozon, có thể dùng hóa chất là:
A. hồ tinh bột.
B. đồng kim loại
C. khí hiđro
D. dung dịch KI và hồ tinh bột
Câu 6: Dãy nguyên tố nào dưới dây được xếp theo chiều tăng dần tính phi kim (từ trái qua phải)?
A. F, Cl, Br, I
B. Mg, Be, S, Cl
C. Li, Na, K, Rb
D. O, S, Se, Te
Câu 7: 0,5 mol axit sunfuric tác dụng vừa đủ với 0,5 mol natri hiđroxit, sản phẩm là ?
A. 0,5 mol Na2SO4
B. 0,5 mol NaHSO4
C. 1 mol NaHSO4
D. 1 mol Na2SO4
Câu 8: Trong hợp chất nào nguyên tố lưu huỳnh không thể thể hiện tính oxi hóa?
A. SO2
B. H2SO4
C. KHS
D. Na2SO3
Câu 9: Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau: SO 2 + Br2 + 2H2O
2HBr + H2SO4 (1)
2H2S + SO2
3S + 2H2O (2).
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?
A. phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
B. phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.
C. phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.
D. phản ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là chất khử
Câu 10: X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong nhóm A. Cấu hình electron ngoài cùng của X là 2p 4. Vậy vị trí của
X và Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là
A. Đáp án khác
B. X thuộc chu kì 2, nhóm VA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA
C. X thuộc chu kì 2, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA.
D. X thuộc chu kì 2, nhóm IVA; Y thuộc chu kì 3, nhóm IVA
Câu 11: Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?
A. H2O và H2O2 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2O có tính oxi hóa yếu hơn.
B. H2SO3 và H2SO4 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2SO4 có tính oxi hóa mạnh hơn
C. O2 và O3 cùng có ...
Bài tập hóa học 10NC Chương Oxi – lưu huỳnh
CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI- LƯU HUỲNH
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phát biểu nào không đúng khi nói về khả năng phản ứng của lưu huỳnh?
A. Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính oxi hóa.
B. Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hóa
C. Hg phản ứng với S ngay ở nhiệt độ thường.
D. S vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
Câu 2: đốt cháy hoàn toàn 4,48 g lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch
Ba(OH)
2
0,5M. Lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng là:
A. 10,85g B. 21,7g C. 13,2 g D. 16,725
Câu 3: Cho các chất khí sau đây: Cl
2
, SO
2
, CO
2
, SO
3
. Chất làm mất màu dung dịch brom là:
A. CO
2
B. SO
3
C. SO
2
D. Cl
2
Câu 4: Khi có oxi lẫn hơi nước. Chất nào sau đây là tốt nhất để tách hơi nước ra khỏi khí oxi?
A. Nhôm oxit B. Axit sunfuric đặc. C. Dung dịch natri hiđroxit D. Nước vôi trong
Câu 5: Để phân biệt khí oxi và ozon, có thể dùng hóa chất là:
A. hồ tinh bột. B. đồng kim loại C. khí hiđro D. dung dịch KI và hồ tinh bột
Câu 6: Dãy nguyên tố nào dưới dây được xếp theo chiều tăng dần tính phi kim (từ trái qua phải)?
A. F, Cl, Br, I B. Mg, Be, S, Cl C. Li, Na, K, Rb D. O, S, Se, Te
Câu 7: 0,5 mol axit sunfuric tác dụng vừa đủ với 0,5 mol natri hiđroxit, sản phẩm là ?
A. 0,5 mol Na
2
SO
4
B. 0,5 mol NaHSO
4
C. 1 mol NaHSO
4
D. 1 mol Na
2
SO
4
Câu 8: Trong hợp chất nào nguyên tố lưu huỳnh không thể thể hiện tính oxi hóa?
A. SO
2
B. H
2
SO
4
C. KHS D. Na
2
SO
3
Câu 9: Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau: SO
2
+ Br
2
+ 2H
2
O 2HBr + H
2
SO
4
(1)
2H
2
S + SO
2
3S + 2H
2
O (2).
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?
A. phản ứng (2): SO
2
vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
B. phản ứng (2): SO
2
là chất oxi hóa, H
2
S là chất khử.
C. phản ứng (1): SO
2
là chất khử, Br
2
là chất oxi hóa.
D. phản ứng (1): Br
2
là chất oxi hóa, phản ứng (2): H
2
S là chất khử
Câu 10: X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong nhóm A. Cấu hình electron ngoài cùng của X là 2p
4
. Vậy vị trí của
X và Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là
A. Đáp án khác
B. X thuộc chu kì 2, nhóm VA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA
C. X thuộc chu kì 2, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA.
D. X thuộc chu kì 2, nhóm IVA; Y thuộc chu kì 3, nhóm IVA
Câu 11: Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?
A. H
2
O và H
2
O
2
cùng có tính oxi hóa, nhưng H
2
O có tính oxi hóa yếu hơn.
B. H
2
SO
3
và H
2
SO
4
cùng có tính oxi hóa, nhưng H
2
SO
4
có tính oxi hóa mạnh hơn
C. O
2
và O
3
cùng có tính oxi hóa, nhưng O
3
có tính oxi hóa mạnh hơn.
D. H
2
S và H
2
SO
4
cùng có tính oxi hóa, nhưng H
2
SO
4
có tính oxi hóa yếu hơn
Câu 12: trong các câu sau đây câu nào không đúng:
A. dung dịch H
2
SO
4
loãng là một axit mạnh.
B. Đơn chất lưu huỳnh chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng hoá học.
C. SO
2
vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử.
D. Ion S
2-
chỉ thể hiện tính khử, không thể hiện tính oxi hoá
Câu 13: Cho m gam một hỗn hợp Na
2
CO
3
và Na
2
SO
3
tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
2M dư thì thu được 2,24 lít
hỗn hợp khí (đktc) có tỷ khối đối với hiđro là 27. Giá trị của m là:
A. 1,16 gam B. 11,7 gam C. 61,1 gam D. 6,11 gam
Câu 14: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không là phản ứng oxi hóa - khử?
A. H
2
SO
4
+ Fe Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
B. H
2
SO
4
+ S SO
2
+ H
2
O
C. H
2
SO
4
+ Fe
3
O
4
FeSO
4
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O
D. H
2
SO
4
+ FeO Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
Câu 15: trong hợp chất nào, nguyên tố S không thể hiện tính oxi hóa?
A. Na
2
SO
3
B. SO
2
C. H
2
SO
4
D. Na
2
S
Câu 16: Sục một dòng khí H
2
S vào dung dịch CuSO
4
thấy xuất hiện kết tủa đen. Điều khẳng định nào sau đây là
đúng?
A. Xảy ra phản ứng oxi hóa - khử B. Axit H
2
SO
4
yếu hơn axit H
2
S
GV soạn: Lê Thị Diệu Bình
1
Bài tập Hóa Vô Cơ Oxi Lưu Huỳnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Hóa Vô Cơ Oxi Lưu Huỳnh - Người đăng: Kragonlord
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập Hóa Vô Cơ Oxi Lưu Huỳnh 9 10 890