Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa

Được đăng lên bởi thuyha0812
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ÔN SỐ 4
Câu 1. Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần
dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung
dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai
este trong X là
A. C3H6O2 và C4H8O2
B. C2H4O2 và C3H6O2
C. C2H4O2 và C5H10O2
D. C3H4O2 và C4H6O2
Câu 2. Dãy chất nào cho dưới đây có chứa chất không phản ứng với dung dịch brom?
A. Axeton, fructozơ, stiren
B. axit fomic, etanal, etin.
C. Phenol, hexen, xiclobutan
D. metanal, axit acrilic, glucozơ
Câu 3. Nung nóng 94 gam Cu(NO3)2 được 61,6 gam chất rắn. Hiệu suất của phản ứng nhiệt
phân là
A. 100%.
B. 60%.
C. 40%.
D. 90%.
Câu 4. Hỗn hợp X gồm propan, propen và propin có tỉ khối so với H 2 là 21,2. Khi đốt cháy
hoàn toàn 0,05 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là
A. 10,2 gam.
B. 9,3 gam.
C. 9,48 gam.
D. 8,4 gam.
Câu 5. Ankylbenzen có dạng (C4H5)n có bao nhiêu công thức cấu tạo?
A. 5
B. 6
C. 3.
D. 4
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X va Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau,
thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với
kali (dư), thu được chưa đến 0,25 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:
A. C3H6O, C4H8O.
B. C2H6O2, C3H8O2.
C. C2H6O, C3H8O.
D. C2H6O, CH4O.
Câu 7. Polime nào cho dưới đây tạo ra từ phản ứng thủy phân?
A. PPF.
B. poli(vinyl ancol).
C. Thủy tinh hữu cơ.
D. poli(vinyl clorua).
Câu 8. Cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp axetilen và anđehit axetic có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng
17,5 vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3. Khối lượng kết tủa thu được bằng:
A. 16,2 gam.
B. 45,6 gam.
C. 24 gam.
D. 21,6 gam.
Câu 9. Xét phản ứng A + 2B  C
Nồng độ của B ban đầu là 0,1 M. Sau 20 giây, nồng độ của nó còn 0,04 M. Tốc độ trung bình
của phản ứng trên là
A. 3.10-3 mol/l.s
B. 1,5.10-3 mol/l.s
C. 1,5 mol/l.s
D. -1,5 10-3mol/l.s
Câu 10. Cho m gam hiđrocacbon A thuộc dãy đồng đẳng của metan tác dụng với clo có chiếu
sáng, chỉ thu được một dẫn xuất clo duy nhất B với khối lượng 8,52 gam. Để trung hoà hết
khí HCl sinh ra, cần vừa đủ 80 ml dung dịch KOH 1M. CTPT của A, B lần lượt là:
A. C5H12 và C5H11Cl
B. C5H12 và C5H10Cl2
C. C4H10 và C4H9Cl
D. C4H10 và C4H8Cl2
Câu 11. Điện phân (điện cực trơ) 200 ml dung dịch X gồm CuSO4 0,4 M và AgNO3 0,4M với
I = 5A trong 3088 giây. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot là
A. 11,2 gam.
B. 8,64 gam.
C. 9,92 gam.
D. 13,76 gam.
1

Câu 12. Trong số các chất: glucozơ, fructozơ, mantozơ, va saccarozơ. ...
BÀI TẬP ÔN SỐ 4
Câu 1. Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần
dùng vừa đủ 3,976 lít khí O
2
(ở đktc), thu được 6,38 gam CO
2
. Mặt khác, X tác dụng với dung
dịch NaOH, thu được một muối và hai ancolđồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai
este trong X là
A. C
3
H
6
O
2
và C
4
H
8
O
2
B. C
2
H
4
O
2
và C
3
H
6
O
2
C. C
2
H
4
O
2
và C
5
H
10
O
2
D. C
3
H
4
O
2
và C
4
H
6
O
2
Câu 2. Dãy chất nào cho dưới đây có chứa chất không phản ứng với dung dịch brom?
A. Axeton, fructozơ, stiren B. axit fomic, etanal, etin.
C. Phenol, hexen, xiclobutan D. metanal, axit acrilic, glucozơ
Câu 3. Nung nóng 94 gam Cu(NO
3
)
2
được 61,6 gam chất rắn. Hiệu suất của phản ứng nhiệt
phân là
A. 100%. B. 60%. C. 40%. D. 90%.
Câu 4. Hỗn hợp X gồm propan, propen propin tỉ khối so với H
2
21,2. Khi đốt cháy
hoàn toàn 0,05 mol X, tổng khối lượng của CO
2
và H
2
O thu được là
A. 10,2 gam. B. 9,3 gam. C. 9,48 gam. D. 8,4 gam.
Câu 5. Ankylbenzen có dạng (C
4
H
5
)
n
có bao nhiêu công thức cấu tạo?
A. 5 B. 6 C. 3. D. 4
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X va Y đồng đẳng kế tiếp của nhau,
thu được 0,3 mol CO
2
0,425 mol H
2
O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với
kali (dư), thu được chưa đến 0,25 mol H
2
. Công thức phân tử của X, Y là:
A. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O. B. C
2
H
6
O
2
, C
3
H
8
O
2
.
C. C
2
H
6
O, C
3
H
8
O. D. C
2
H
6
O, CH
4
O.
Câu 7. Polime nào cho dưới đây tạo ra từ phản ứng thủy phân?
A. PPF. B. poli(vinyl ancol).
C. Thủy tinh hữu cơ. D. poli(vinyl clorua).
Câu 8. Cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp axetilen và anđehit axetic có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng
17,5 vào dung dịch AgNO
3
dư trong NH
3
. Khối lượng kết tủa thu được bằng:
A. 16,2 gam. B. 45,6 gam. C. 24 gam. D. 21,6 gam.
Câu 9. Xét phản ứng A + 2B C
Nồng độ của B ban đầu là 0,1 M. Sau 20 giây, nồng độ của nó còn 0,04 M. Tốc độ trung bình
của phản ứng trên là
A. 3.10-3 mol/l.s B. 1,5.10-3 mol/l.s
C. 1,5 mol/l.s D. -1,5 10-3mol/l.s
Câu 10. Cho m gam hiđrocacbon A thuộc dãy đồng đẳng của metan tác dụng với clo có chiếu
sáng, chỉ thu được một dẫn xuất clo duy nhất B với khối lượng 8,52 gam. Để trung hoà hết
khí HCl sinh ra, cần vừa đủ 80 ml dung dịch KOH 1M. CTPT của A, B lần lượt là:
A. C
5
H
12
và C
5
H
11
Cl B. C
5
H
12
và C
5
H
10
Cl
2
C. C
4
H
10
và C
4
H
9
Cl D. C
4
H
10
và C
4
H
8
Cl
2
Câu 11. Điện phân (điện cực trơ) 200 ml dung dịch X gồm CuSO
4
0,4 M và AgNO
3
0,4M với
I = 5A trong 3088 giây. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot là
A. 11,2 gam. B. 8,64 gam. C. 9,92 gam. D. 13,76 gam.
1
bài tập hóa - Trang 2
bài tập hóa - Người đăng: thuyha0812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập hóa 9 10 238