Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HỮU CƠ 9

Được đăng lên bởi thanhphuongi76-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2398 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9 HỮU CƠ
Câu 1:Trong các hợp chất hữu cơ sau đây , hợp chất hữu cơ nào thuộc loại hyđrocacbon?
A.C2H4
B. CH4O
C. C2H6ONa
D. CH3Cl.
Câu 2:Trong các hợp chất hữu cơ sau đây , hợp chất hữu cơ nào thuộc loại dẫ xuất hyđrocacbon?
A.C2H4
B. CH4OH
C. C2H6
D. C3H8.
Câu 3:Hợp chất hữu cơ A chỉ có nguyên tố hóa học. Công thức phân tử nào sau đây là của hợp chất hữu cơ A.
A. CH4O.
B.C2H4.
C. CH3Cl.
D. C2H6ONa
Câu 4: Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ B. Biết rằng tỉ khối hơi của B đối với hi đro là 23.
A. CH4O
B.CH3Cl.
C. C2H6O
D. C. C2H6ONa
Câu 5:Câu phát biểu nào sau đây là đúng:
A.Trong phân tử hợp chất hữu cơ chỉ có hai nguyên tố Hiđro và caccbon.
B.Tất cả các hợp chất hữu cơ điều xảy ra phản ứng cháy.
C.Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon.
D. Trong phân tử hợp chất hữu cơ nguyên tử cacbon luôn luôn có hóa trị (IV).
Câu 6: Trong phân tử hợp chất hữu cơ thuộc hiđro và caccbon có liên kết đôi. Liên kết đôi gồm có:
A.Một liên kết δ.
B. Một liên kết π .
C. Hai liên kết δ.
D. Một liên kết δ và một liên kết π
Câu 7: Trong phân tử metan có bao nhiêu liên kết đơn?
A.1
B.2
C.3
D.4
Câu 8:Có những phân tử hợp chất hữu cơ sau, phân tử nào có phân tử khối lớn nhất:
A. CH3Cl.
B.C2H6ONa
C. C2H4
D. CH4O.
Câu 9:Có những phân tử hợp chất hữu cơ sau, phân tử nào có phân tử khối nhỏ nhất:
A. CH3Cl.
B.C2H6ONa
C. C2H4
D. CH4O.
Câu 10: : Mạch cacbon chia làm máy loại :
A. 1 loại.
B. 2 loại.
C. 3 loại.
D. 4 loại.
Câu 11:Có một hỗn hợp gồm hai khí CO2 và khí CH4. Bằng phương pháp hóa học nào sau đây sẽ thu được khí CH 4
tinh khiết:
A.Cho hỗn hợp lội qua dung dịch H2SO4 đặc.
C. Cho hỗn hợp lội qua dung dịch Ca(OH)2.
B. Cho hỗn hợp lội qua dung dịch NaCl.
D. Cho hỗn hợp lội qua dung dịch HCl loãng.
Câu 12:Khi đốt cháy phân tử benzen, sản phẩm ngoài khí CO2 và hơi nước còn có sản phẩm nào sau đây:
A.Muội than.
B. Hiđro .
C. Caccbon.
D. Hiđro và caccbon.
Câu 13:Phân tử C4H10 có thể viết thành bao nhiêu loại mạch khác nhau:
A.1
B.2
C.3
D.4
Câu 14:Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom:
A. C2H4
B. CH3Cl.
C. CH4O.
D. CH4.
Câu 15: Chất nào sau đây làm mất màu clo:
A. C2H4
B. CH3Cl.
C. CH4O.
D. CH4.
Câu 16:Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol nước gấp đôi số mol khí cacbonic. Công thức phân tử
hiđrocacbon là:
A. CH4.
B. C2H4.
C. C2H2.
D. C2H6.
Câu 17:Đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít khí me6tan. Thì cần bao nhiêu lít khí oxi. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
A.1,568 lít.
B.15,68 lít.
C.156,8 lít.
D.1568 lít.
Câu 18:Phân tử C. C2H6O có bao nhiêu đồn...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9 HỮU CƠ
Câu 1:Trong các hợp chất hữu cơ sau đây , hợp chất hữu cơ nào thuộc loại hyđrocacbon?
A.C
2
H
4
B. CH
4
O C. C
2
H
6
ONa D. CH
3
Cl.
Câu 2:Trong các hợp chất hữu cơ sau đây , hợp chất hữu cơ nào thuộc loại dẫ xuất hyđrocacbon?
A.C
2
H
4
B. CH
4
OH C. C
2
H
6
D. C
3
H
8
.
Câu 3:Hợp chất hữu cơ A chỉ có nguyên tố hóa học. Công thức phân tử nào sau đây là của hợp chất hữu cơ A.
A. CH
4
O. B.C
2
H
4
. C. CH
3
Cl. D. C
2
H
6
ONa
Câu 4: Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ B. Biết rằng tỉ khối hơi của B đối với hi đro là 23.
A. CH
4
O B.CH
3
Cl. C. C
2
H
6
O D. C. C
2
H
6
ONa
Câu 5:Câu phát biểu nào sau đây là đúng:
A.Trong phân tử hợp chất hữu cơ chỉ có hai nguyên tố Hiđro và caccbon.
B.Tất cả các hợp chất hữu cơ điều xảy ra phản ứng cháy.
C.Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon.
D. Trong phân tử hợp chất hữu cơ nguyên tử cacbon luôn luôn có hóa trị (IV).
Câu 6: Trong phân tử hợp chất hữu cơ thuộc hiđro và caccbon có liên kết đôi. Liên kết đôi gồm có:
A.Một liên kết δ. B. Một liên kết
π
. C. Hai liên kết δ. D. Một liên kết δ và một liên kết
π
Câu 7: Trong phân tử metan có bao nhiêu liên kết đơn?
A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 8:Có những phân tử hợp chất hữu cơ sau, phân tử nào có phân tử khối lớn nhất:
A. CH
3
Cl. B.C
2
H
6
ONa C. C
2
H
4
D. CH
4
O.
Câu 9:Có những phân tử hợp chất hữu cơ sau, phân tử nào có phân tử khối nhỏ nhất:
A. CH
3
Cl. B.C
2
H
6
ONa C. C
2
H
4
D. CH
4
O.
Câu 10: : Mạch cacbon chia làm máy loại :
A. 1 loại. B. 2 loại. C. 3 loại. D. 4 loại.
Câu 11:Có một hỗn hợp gồm hai khí CO
2
và khí CH
4
. Bằng phương pháp hóa học nào sau đây sẽ thu được khí CH
4
tinh khiết:
A.Cho hỗn hợp lội qua dung dịch H
2
SO
4
đặc. C. Cho hỗn hợp lội qua dung dịch Ca(OH)
2
.
B. Cho hỗn hợp lội qua dung dịch NaCl. D. Cho hỗn hợp lội qua dung dịch HCl loãng.
Câu 12:Khi đốt cháy phân tử benzen, sản phẩm ngoài khí CO
2
và hơi nước còn có sản phẩm nào sau đây:
A.Muội than. B. Hiđro . C. Caccbon. D. Hiđro và caccbon.
Câu 13:Phân tử C
4
H
10
có thể viết thành bao nhiêu loại mạch khác nhau:
A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 14:Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom:
A. C
2
H
4
B. CH
3
Cl. C. CH
4
O. D. CH
4
.
Câu 15: Chất nào sau đây làm mất màu clo:
A. C
2
H
4
B. CH
3
Cl. C. CH
4
O. D. CH
4
.
Câu 16:Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol nước gấp đôi số mol khí cacbonic. Công thức phân tử
hiđrocacbon là:
A. CH
4
. B. C
2
H
4
. C. C
2
H
2
. D. C
2
H
6
.
Câu 17:Đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít khí me6tan. Thì cần bao nhiêu lít khí oxi. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
A.1,568 lít. B.15,68 lít. C.156,8 lít. D.1568 lít.
Câu 18:Phân tử C. C
2
H
6
O có bao nhiêu đồng phân:
A.1 B.2 C.3 D.4
Câu 19: Câu phát biểu nào sau đây là đúng:
A.Trong phân tử hợp chất hữu cơ chỉ có hai nguyên tố Hiđro và caccbon khi cháy sản phẩm là khí CO
2
và hơi H
2
O.
B. Trong phân tử hợp chất hữu cơ chỉ có hai nguyên tố Hiđro và caccbon khi cháy sản phẩm là hơi H
2
O.
C. Trong phân tử hợp chất hữu cơ chỉ có hai nguyên tố Hiđro và caccbon khi cháy sản phẩm là hơi H
2
O.
D. Trong phân tử hợp chất hữu cơ chỉ có hai nguyên tố Hiđro và caccbon khi cháy sản phẩm là khí CO
2
và hơi H
2
O
và muội than.
BÀI TẬP HỮU CƠ 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HỮU CƠ 9 - Người đăng: thanhphuongi76-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP HỮU CƠ 9 9 10 134