Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HỮU CƠ

Được đăng lên bởi Anh Tuấn Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ
1/ Một hỗn hợp gồm 2 hydrocacbon mạch hở CxH2x và CxH2y . Cho 9,1 gam X làm mất màu vừa hết
40gam Br2 trong dung dịch. Hãy xác định công thức phân tử của 2 hydrocacbon; biết rằng trong X thành
phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%.
HD: Đặt công thức chung của 2 hydrocacbon là CnH2n. đk: (x ‹ n ‹ y )
CnH2n + Br2
CnH2nBr2
(1)
Từ (1): nCn H 2 n  nBr2  40 /160  0, 25mol
M = 9,1/0,25 = 36,4  14n = 36,4  n = 2,6.
Suy ra trong X có 1 chất là C2H4 . Vậy CxH2x là C2H4 chiếm từ 65% đến 75%. Chất còn lại CyH2y có y  2,6
chiếm từ 25% đến 35%
Đặt a là %V của CyH2y
(1 – a ) là %V của C2H4
0, 6
Ta có: 14ya + 28(1 – a) = 36,4  a =
y2
0, 6
 0,35  3,7 ‹ y ‹ 4,4.
Mà: 0,25  a  0,35  0,25 
y2
Chọn y = 4 . Vậy CyH2y là C4H8
2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam hợp chất hữu cơ mạch hở A cho toàn bộ sản phẩm cháy là (CO2 và H2O) vào bình
dung dịch nước vôi trong dư. Kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình nước vôi tăng 2,48 gam, trong bình thu được
4 gam kết tủa.
a)Viết các phản ứng xảy ra và tìm công thức phân tử của A, biết tỉ khối của A so với H2 bằng 30.
b)X là axit hữu cơ và Y là este đều có cùng công thức phân tử với A .Viết phương trình phản ứng khi cho X,Y lần
lượt tác dụng với các chất sau đây (nếu có): NaOH, NaHCO3, H2O (xúc tác axit, t0).
HD: a) Khối lượng của bình nước vôi tăng sau phản ứng là:
m(CO2 + H2O) = 2,48 gam
nCO2 = nCaCO3 = 4/100 = 0,04mol  mCO2 = 0,04. 44 = 1,76gam
 mH2O = 2,48 – 1,76 = 0,72gam
mC = 0,04x12= 0,48gam; mH = 0,72x2/18 = 0,08gam
mO = 1,2 – (0,48+0,08)= 0,64gam
Gọi CTTQ của A là CxHyOz
y z
y
Pt: CxHyOz + ( x   ) O2 → xCO2 +
H2O
(1)
4 2
2
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
(2)
12 x
y
16 z 60



 x  2; y  4; z  2
Ta có:
0, 48 0, 08 0, 64 1, 2
 CTPT của A là : C2H4O2.
b)CTCT của X: CH3COOH, CTCT của Y là: HCOOCH3
Các phản ứng xảy ra:
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
(1)
CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O (2)
0
HCOOCH3 + NaOH t
HCOONa + CH3OH
(3)
H 2 SO4
HCOOCH3 + H2O 
HCOOH + CH3OH
(4)

3/ Cho 30,3 gam dung dịch rượu etylic trong nước tác dụng với Natri dư thu được 8,4 lít khí ở (đktc).
Xác định độ rượu, biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic tinh khiết là 0,8g/ml, của nước bằng 1
gam/ml.
HD: Các phản ứng xảy ra
Na + H2O → NaOH + 1/2H2
(1)
Na + C2H5OH → C2H5ONa + 1/2 H2
(2)
Gọi x, y là số mol của H2O và C2H5OH. Ta có hệ pt:
18x + 46y = 30,3
1/2x + 1/2 y = 8,4/22.4 = 0,375  x = 0,15 ; y = 0,6
 VC2 H5OH  0, 6  46 / 0,8  34,5ml
mH 2O  30,3  (0, 6  46)  2.7 g...
BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ
1/ Một hỗn hợp gồm 2 hydrocacbon mch hở C
x
H
2x
và C
x
H
2y
. Cho 9,1 gam X làm mất màu va hết
40gam Br
2
trong dung dịch. Hãy xác định công thc phân tử của 2 hydrocacbon; biết rằng trong X thành
phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%.
HD: Đặt công thức chung của 2 hydrocacbon là C
n
H
2n
. đk: (x ‹ n ‹ y )
C
n
H
2n
+ Br
2
C
n
H
2n
Br
2
(1)
Từ (1):
2 2
40 /160 0,25
n n
C H Br
n n mol
M = 9,1/0,25 = 36,4
14n = 36,4
n = 2,6.
Suy ra trong X có 1 chất là C
2
H
4
. Vậy C
x
H
2x
C
2
H
4
chiếm từ 65% đến 75%. Chất còn lại C
y
H
2y
có y
2,6
chiếm từ 25% đến 35%
Đặt a là %V của C
y
H
2y
(1 – a ) là %V của C
2
H
4
Ta có: 14ya + 28(1 – a) = 36,4
a =
0,6
2y
Mà: 0,25
a
0,35
0,25
0,6
2y
0,35
3,7 ‹ y ‹ 4,4.
Chọn y = 4 . Vậy C
y
H
2y
C
4
H
8
2/ Đt cháy hoàn toàn 1,2 gam hp cht hu cơ mch h A cho toàn b sn phm cháy là (CO
2
H
2
O) vào bình
dung dch nưc vôi trong dư. Kết thúc phn ng thấy khối lượng bình nước vôi tăng 2,48 gam, trong bình thu được
4 gam kết tủa.
a)Viết các phn ng xy ra và tìm công thc phân t ca A, biết t khi ca A so vi H
2
bng 30.
b)X axit hữu Y este đu có cùng công thc phân t vi A .Viết phương trình phn ng khi cho X,Y ln
lưt tác dng vi các cht sau đây (nếu có): NaOH, NaHCO
3
, H
2
O (xúc tác axit, t
0
).
HD: a) Khối lượng của bình nước vôi tăng sau phản ứng là:
m(CO
2
+ H
2
O) = 2,48 gam
nCO
2
= nCaCO
3
= 4/100 = 0,04mol
mCO
2
= 0,04. 44 = 1,76gam
mH
2
O = 2,48 – 1,76 = 0,72gam
mC = 0,04x12= 0,48gam; mH = 0,72x2/18 = 0,08gam
mO = 1,2 – (0,48+0,08)= 0,64gam
Gọi CTTQ của A là C
x
H
y
O
z
Pt: C
x
H
y
O
z
+
( )
4 2
y z
x
O
2
→ xCO
2
+
2
y
H
2
O (1)
Ca(OH)
2
+ CO
2
→ CaCO
3
+ H
2
O (2)
Ta có:
CTPT của A là : C
2
H
4
O
2
.
b)CTCT của X: CH
3
COOH, CTCT của Y là: HCOOCH
3
Các phản ứng xảy ra:
CH
3
COOH + NaOH → CH
3
COONa + H
2
O (1)
CH
3
COOH + NaHCO
3
→ CH
3
COONa + CO
2
+ H
2
O (2)
HCOOCH
3
+ NaOH
0
t

HCOONa + CH
3
OH (3)
HCOOCH
3
+ H
2
O
2 4
H SO
HCOOH + CH
3
OH (4)
3/ Cho 30,3 gam dung dịch rượu etylic trongớc tác dụng với Natri thu được 8,4 lít khí (đktc).
Xác định độ rượu, biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic tinh khiết 0,8g/ml, của nước bng 1
gam/ml.
HD: Các phản ứng xảy ra
Na + H
2
O → NaOH + 1/2H
2
(1)
Na + C
2
H
5
OH → C
2
H
5
ONa + 1/2 H
2
(2)
Gọi x, y là số mol của H
2
O và C
2
H
5
OH. Ta có hệ pt:
18x + 46y = 30,3
1/2x + 1/2 y = 8,4/22.4 = 0,375
x = 0,15 ; y = 0,6
2 5
0,6 46 / 0,8 34,5
C H OH
V ml
2
30,3 (0,6 46) 2.7 2,7
H O
m gam ml
Độ rượu =
0
34,5
100% 92,74
34,5 2,7
BÀI TẬP HỮU CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HỮU CƠ - Người đăng: Anh Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP HỮU CƠ 9 10 587