Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kết cấu thép 2

Được đăng lên bởi Quân Võ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 51 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 2
Cho mặt đứng và mặt bằng của một công trình nhà văn phòng bằng thép như sau. Khu
vực văn phòng nằm ở các nhịp giữa, và để “mở”, sử dụng vách ngăn nhẹ để ngăn
thành văn phòng. Nhịp cuối được sử dụng dể bố trí cầu thang bộ, thang máy và toilet.
Hình 1 dưới đây thể hiện vị trí vách và cột để tính toán tải trọng.
- Kết cấu nhà bao gồm: khung thép kết hợp với sàn đỗ tại chỗ; khung có kích
thước 30m x 16m, cao 18m, với bước khung 5m. Tường bao che là tường gạch và
kính hai lớp ở phần cửa sổ (xem Hình 3). Khung được giằng cứng theo hai phương.
- Vật liệu bao gồm: sử dụng thép CT42, bulông cấp độ bền 8.8.
- Sàn tầng mái dày 170mm, sàn tầng dày 180mm, thép bố trí 2 lớp φ10a180.

Hình 1 Kích thước và mặt bằng bố trí vách, cột

Hình 2 Khung ngang điển hình

Hình 3 Chi tiết tường
1- Xác định tải trọng tác dụng theo TCVN
+ Tĩnh tải phân bố đều tác dụng lên tầng mái, sàn tầng điển hình
+ Tĩnh tải cột biên, cột giữa
+ Tĩnh tải tường tầng mái, tường tầng sàn điển hình
+ Hoạt tải tác dụng lên tầng mái, sàn tầng điển hình
+ Tải trọng gió theo TCVN
2- Căn cứ vào tải trọng, xác định khung nguy hiểm (giả sử như Hình 2); xác định sơ
bộ kích thước dầm tầng mái, và kích thước dầm tầng điển hình; xác định sơ bộ kích
thước cột, biết cột thay đổi tiết diện ở vị trí 7,8,9.

3- Xác định nội lực nguy hiểm phát sinh trong dầm và cột Hình 2 theo TCVN (sử
dụng phần mềm SAP, ETAB, …)

...
Bài tp 2
Cho mt đứng và mt bng ca mt công trình nhà văn phòng bng thép như sau. Khu
vc văn phòng nm các nhp gia, và để “m”, s dng vách ngăn nh để ngăn
thành văn phòng. Nhp cui được s dng d b trí cu thang b, thang máy và toilet.
Hình 1 dưới đây th hin v trí vách và ct để tính toán ti trng.
- Kết cu nhà bao gm: khung thép kết hp vi sàn đỗ ti ch; khung có kích
thước 30m x 16m, cao 18m, vi bước khung 5m. Tường bao che là tường gch và
kính hai lp phn ca s (xem Hình 3). Khung được ging cng theo hai phương.
- Vt liu bao gm: s dng thép CT42, bulông cp độ bn 8.8.
- Sàn tng mái dày 170mm, sàn tng dày 180mm, thép b trí 2 lp φ10a180.
Hình 1 Kích thước và mt bng b trí vách, ct
Hình 2 Khung ngang đin hình
bài tập kết cấu thép 2 - Trang 2
bài tập kết cấu thép 2 - Người đăng: Quân Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập kết cấu thép 2 9 10 111