Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌDAO ĐỘNG CƠ

Được đăng lên bởi trnvnhg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (lần I)
DAO ĐỘNG CƠ
Thời gian làm bài: 90 phút
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT (Nguồn đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, 2013 & 2014)
Câu 1: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2. Biên độ dao
động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng
A. A12 + A 22 .
B. A1 + A2.
C. 2A1.
D. 2A2.
Câu 2: Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn.
B. Độ lớn vận tốc của chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của nó.
C. Khi động năng của chất điểm giảm thì thế năng của nó tăng.
D. Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động.
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. động năng của chất điểm giảm.
B. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm.
C. độ lớn li độ của chất điểm tăng.
D. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm.
Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox với tần số góc ω. Ở li độ x, vật có gia tốc là
A. ω2 x.
B. ωx 2 .
C. ωx 2 .
D. ω2 x.
Câu 5: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.
B. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.
C. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
D. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.
Câu 6: Dao động của con lắc đồng hồ là
A. dao động cưỡng bức.
B. dao động tắt dần.
C. dao động điện từ.
D. dao động duy trì.
Câu 7: Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.
Câu 8: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tần số góc của dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động.
B. Chu kì của dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của lò xo.
C. Tần số của dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc.
D. Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
Câu 9: Chọn đáp án đúng khi nói về dao động tự do.
A. Khi được kích thích vật dao động tự do sẽ dao động theo chu kỳ riêng.
B. Dao động tự do có biên độ không phụ thuộc vào cách kích thích.
C. Chu kỳ dao động tự do không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
D. Vận tốc của vật dao động tự do biến đổi đều theo thời gian.
Câu 10: G...
BÀI TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (lần I)
DAO ĐỘNG CƠ
Thời gian làm bài: 90 phút
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT (Nguồn đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, 2013 & 2014)
Câu 1: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A
1
và A
2
. Biên độ dao
động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng
A.
2 2
1 2
A + A
. B. A
1
+ A
2
. C. 2A
1
. D. 2A
2
.
Câu 2: Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn.
B. Độ lớn vận tốc của chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của nó.
C. Khi động năng của chất điểm giảm thì thế năng của nó tăng.
D. Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động.
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. động năng của chất điểm giảm. B. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm.
C. độ lớn li độ của chất điểm tăng. D. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm.
Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox với tần số góc ω. Ở li độ x, vật có gia tốc là
A.
2
ω x.
B.
2
ωx .
C.
2
ωx .
D.
2
ω x.
Câu 5: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.
B. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.
C. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
D. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.
Câu 6: Dao động của con lắc đồng hồ là
A. dao động cưỡng bức. B. dao động tắt dần.
C. dao động điện từ. D. dao động duy trì.
Câu 7: Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.
Câu 8: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tần số góc của dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động.
B. Chu kì của dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của lò xo.
C. Tần số của dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc.
D. Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
Câu 9: Chọn đáp án đúng khi nói về dao động tự do.
A. Khi được kích thích vật dao động tự do sẽ dao động theo chu kỳ riêng.
B. Dao động tự do có biên độ không phụ thuộc vào cách kích thích.
C. Chu kỳ dao động tự do không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
D. Vận tốc của vật dao động tự do biến đổi đều theo thời gian.
Câu 10: Gia tốc của một chất điểm dao động điều hoà biến thiên
A. cùng tần số và ngược pha với li độ. B. khác tần số và ngược pha với li độ.
C. khác tần số và cùng pha với li độ. D. cùng tần số và cùng pha với li độ.
Trang 1/6
BÀI TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌDAO ĐỘNG CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌDAO ĐỘNG CƠ - Người đăng: trnvnhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌDAO ĐỘNG CƠ 9 10 804