Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kim loại kiềm thổ

Được đăng lên bởi vietvukaka
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20 bài tập khó kimloại kiềm thổ
Câu 1 : Dung dịch X gồm NaOH x M và Ca(OH)2 y M. Dung dịch Y gồm NaOH y M và Ca(OH)2 x M.
Hấp thụ 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X thu được 4 gam kết tủa
Hấp thụ 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Y thu được 7 gam kết tủa
Giá trị thích hợp của x và y lần lượt là :
A. 0,50 và 0,30
B. 0,40 và 0,25
C. 0,40 và 0,30
D. 0,50 và 0,25
Câu 2 : Hấp thụ V lít CO2 (đktc) hoặc 1,4V lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,75M đều thu
được cùng 1 lượng kết tủa. Giá trị của V là : A. 4,48 lít
B. 2,80 lít
C. 5,60 lít
D. 7,00 lít
Câu 3 : Hỗn hợp X gồm Ba, Na và một oxit kim loại . Hòa tan X trong dung dịch HCl 10% vừa đủ thu
được dung dịch 2 muối trong đó phần trăm BaCl2 là 13,27% và NaCl là 6,72%. Khối lượng mol trung bình
của hỗn hợp X là :
A. 66,5 hay 73,7
B. 65,5 hay 77,3
C. 66,5 hay 77,3
D. Kết quả khác
Câu 4 : Điện phân 800 ml dung dịch CaCl2 0,25M với điện cực trơ, màng ngăn xốp và dòng điện 1 chiều
có I=5A trong 6176 giây thu được dung dịch A. Nhiệt phân hoàn toàn m gam đôlômit CaCO3.MgCO3 thu
được khí B. Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dung dịch A thu được 8 gam kết tủa. Giá trị của m là (các phản
ứng xảy ra hoàn toàn) :
A. 14,72 gam hoặc 22,08 gam
B. 7,36 gam hoặc 15,68 gam
C. 7,36 gam hoặc 22,08 gam
D. 14,72 gam hoặc 15,68 gam
Câu 5 : Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm NaNO3 và Ca(NO3)2 thu được V lít O2 (đktc) và
0,807m gam chất rắn khan. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch Na2CO3
vừa đủ thu được 6,5 gam kết tủa và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn
khan?
A. 15,4 gam
B. 19,5 gam
C. 14,8 gam
D. 16,8 gam
Câu 6 : Hỗn hợp X gồm Ba và 1 kim loại M. Hòa tan hỗn hợp X bằng dung dịch HCl 10% vừa đủ thu
được dung dịch trong đó nồng độ % của BaCl2 là 9,48% và nồng độ % của MCl2 nằm trong khoảng 8% đến
9%. M có thể là :
A. Zn
B. Fe
C. Ca
D. Mg
Câu 7 : Hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Mg(OH)2, MgCO3 có tỉ lệ số mol
Mg(NO3)2:Mg(OH)2:MgCO3=1:2:3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được m–22,08 gam MgO.
Hòa tan toàn bộ lượng MgO sinh ra trong dung dịch hỗn hợp HCl 7,3% và H2SO4 9,8% vừa đủ thu được
dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 59,7 gam
B. 50,2 gam
C. 61,1 gam
D. 51,6 gam
Câu 8 : Hỗn hợp X gồm MgO,CaO,Mg và Ca. Hòa tan 21,44 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ
thu được 6,496 lít H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 24,70 gam MgCl2 và x gam CaCl2. Giá trị của x là
A. 29,97 gam
B. 31,08 gam
C. 32,19 gam
D. 34,41 ga...
20 bài tập khó kimloại kiềm thổ
Câu 1 : Dung dịch X gồm NaOH x M và Ca(OH)
2
y M. Dung dịch Y gồm NaOH y M và Ca(OH)
2
x M.
Hấp thụ 3,136 lít khí CO
2
(đktc) vào 200 ml dung dịch X thu được 4 gam kết tủa
Hấp thụ 3,136 lít khí CO
2
(đktc) vào 200 ml dung dịch Y thu được 7 gam kết tủa
Giá trị thích hợp của x và y lần lượt là :
A. 0,50 và 0,30 B. 0,40 và 0,25 C. 0,40 và 0,30 D. 0,50 và 0,25
Câu 2 : Hấp thụ V lít CO
2
(đktc) hoặc 1,4V lít CO
2
(đktc) vào 400 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,75M đều thu
được cùng 1 lượng kết tủa. Giá trị của V là : A. 4,48 lít B. 2,80 lít C. 5,60 lít D. 7,00 lít
Câu 3 : Hỗn hợp X gồm Ba, Na và một oxit kim loại . Hòa tan X trong dung dịch HCl 10% vừa đủ thu
được dung dịch 2 muối trong đó phần trăm BaCl
2
là 13,27% và NaCl là 6,72%. Khối lượng mol trung bình
của hỗn hợp X là :
A. 66,5 hay 73,7 B. 65,5 hay 77,3 C. 66,5 hay 77,3 D. Kết quả khác
Câu 4 : Điện phân 800 ml dung dịch CaCl
2
0,25M với điện cực trơ, màng ngăn xốp và dòng điện 1 chiều
có I=5A trong 6176 giây thu được dung dịch A. Nhiệt phân hoàn toàn m gam đôlômit CaCO
3
.MgCO
3
thu
được khí B. Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dung dịch A thu được 8 gam kết tủa. Giá trị của m là (các phản
ứng xảy ra hoàn toàn) :
A. 14,72 gam hoặc 22,08 gam B. 7,36 gam hoặc 15,68 gam
C. 7,36 gam hoặc 22,08 gam D. 14,72 gam hoặc 15,68 gam
Câu 5 : Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm NaNO
3
và Ca(NO
3
)
2
thu được V lít O
2
(đktc) và
0,807m gam chất rắn khan. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch Na
2
CO
3
vừa đủ thu được 6,5 gam kết tủa và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn
khan? A. 15,4 gam B. 19,5 gam C. 14,8 gam D. 16,8 gam
Câu 6 : Hỗn hợp X gồm Ba và 1 kim loại M. Hòa tan hỗn hợp X bằng dung dịch HCl 10% vừa đủ thu
được dung dịch trong đó nồng độ % của BaCl
2
là 9,48% và nồng độ % của MCl
2
nằm trong khoảng 8% đến
9%. M có thể là : A. Zn B. Fe C. Ca D. Mg
Câu 7 : Hỗn hợp X gồm Mg(NO
3
)
2
, Mg(OH)
2
, MgCO
3
có tỉ lệ số mol
Mg(NO
3
)
2
:Mg(OH)
2
:MgCO
3
=1:2:3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được m–22,08 gam MgO.
Hòa tan toàn bộ lượng MgO sinh ra trong dung dịch hỗn hợp HCl 7,3% và H
2
SO
4
9,8% vừa đủ thu được
dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 59,7 gam B. 50,2 gam C. 61,1 gam D. 51,6 gam
Câu 8 : Hỗn hợp X gồm MgO,CaO,Mg và Ca. Hòa tan 21,44 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ
thu được 6,496 lít H
2
(đktc) và dung dịch Y trong đó có 24,70 gam MgCl
2
và x gam CaCl
2
. Giá trị của x là
A. 29,97 gam B. 31,08 gam C. 32,19 gam D. 34,41 gam
Câu 9 : Hỗn hợp X gồm MgCO
3
, CaCO
3
, MgSO
3
, CaSO
3
. Hoà tan 43,76 gam hỗn hợp X bằng dung dịch
HCl vừa đủ thu được 9,856 lít hỗn hợp CO
2
và SO
2
(đktc) có tỉ khối so với H
2
là 26,091 và dung dịch Y
trong đó có 22,20 gam CaCl
2
và x gam MgCl
2
. Giá trị của x là :
A. 20,90 gam B. 21,85 gam C. 22,80 gam D. 23,75 gam
Câu 10 : Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na
2
O, CaO. Hòa tan hết 51,3 gam hỗn hợp X thu được 5,6 lít H
2
(đktc)
và dung dịch kiềm Y trong đó có 28 gam NaOH. Hấp thụ 17,92 lít khí SO
2
(đktc) vào dung dịch Y thu
được m gam kết tủa. Giá trị của m là :
A. 72 gam B. 60 gam C.48 gam C. 54 gam
Câu 11 : Nhiệt phân hoàn toàn 52,9 gam hỗn hợp MCO
3
, M’CO
3
và CuCO
3
(M,M’ là 2 kim loại kiềm thổ)
trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp 3 oxit và 8,96 lít CO
2
(đktc). Hòa tan hỗn hợp 2 oxit
vào dung dịch HNO
3
loãng dư thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan.
Giá trị của m là : A. 78,5 gam B. 75,8 gam C. 86,4 gam D. 84,6 gam
Câu 12 : Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Ba(OH)
2
có cùng số mol vào nước thu được 500 ml dung
dịch Y và V lít H
2
(đktc). Hấp thụ 3,6V lít CO
2
(đktc) vào 500 ml dung dịch Y thu được 37,824 gam kết
tủa. Giá trị của m là : A. 41,49 gam B. 36,88 gam C. 32,27 gam D. 46,10 gam
Câu 13 : Cho m gam kim loại M tác dụng vừa đủ với 400 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch
muối có nồng độ 12,632%. Giá trị của m là :
A. 21,92 gam B. 75,07 gam C. 5,48 gam D. 13,15 gam
Câu 14 : Dung dịch X gồm MgSO
4
và H
2
SO
4
.
Bài tập kim loại kiềm thổ - Trang 2
Bài tập kim loại kiềm thổ - Người đăng: vietvukaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập kim loại kiềm thổ 9 10 511