Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế lượng có lời giải

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Xi
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
4.5

Yi
29
32
31
34
32
35
40
43
48
50

b1
b2

93.16418
-9.532338

60

4.5
7.0

50

-9.532338

f(x) = - 9.5323383085x + 93.164179
R² = 0.9198207191

40
30
20
10
0

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

f(x) = - 9.5323383085x + 93.1641791045
R² = 0.9198207191

Column C
Linear
(Column C)

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

Năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tổng
Trung bình

Xi

Yi

7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
4.5

29
32
31
34
32
35
40
43
48
50

5.85
Bêta 1 mũ
Bêta 2 mũ

37.4
93.164
-9.532

xi
1.2
0.7
0.7
0.2
0.2
0.2
-0.3
-0.3
-0.8
-1.4

xi^2
1.323
0.423
0.423
0.023
0.023
0.023
0.123
0.123
0.723
1.823
5.025

ei
2.562
0.796
-0.204
-1.970
-3.970
-0.970
-0.736
2.264
2.498
-0.269

sigma mũ ^2
F=
F0.02(1,8)=

ei^2
6.565
0.634
0.042
3.881
15.762
0.941
0.542
5.124
6.238
0.072
39.801
4.975
91.776
8.389

0.000011683
0.000011682
0.020000000

X0
4.8

Y0
47.40896

varY0 mũ
se Y0 mũ

1.58907
1.260583

93.164
-9.532

FDIST

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.9590728435
R Square
0.9198207191
Adjusted R Square 0.909798309
Standard Error
2.2304986837
Observations
10
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

SS
1 456.5990049751
8 39.8009950249
9
496.4

Coefficients
Standard Error
93.164179104
5.8634748333
-9.532338308
0.9950248756

Intercept
X Variable 1

MS
456.5990049751
4.9751243781

t Stat
P-value
15.888902358 2.46422E-007
-9.58 1.16824E-005
2.46422E-007
1.16824E-005

RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Predicted Y
26.437810945
31.2039801
31.2039801
35.970149254
35.970149254
35.970149254
40.736318408
40.736318408
45.502487562
50.268656716

Residuals
2.5621890547
0.7960199005
-0.2039800995
-1.9701492537
-3.9701492537
-0.9701492537
-0.736318408
2.263681592
2.4975124378
-0.2686567164

F
91.7764

Standard Residuals
1.2183875753
0.3785281787
-0.0969978458
-0.9368572423
-1.8879092914
-0.4613312178
-0.3501385653
1.0764395083
1.1876321608
-0.1277532603

Residuals

Significance F
1.1682439929350E-005 FDIST
1.16824E-005

X Variable 1 Residu

3
2
1
0
-1 4.0
-2
-3
-4
-5

4.5

Y
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95

29
31
32
32
34
35
40
43
48
50

6.0

Normal Probabilit
Y

Percentile

5.5

X Variable 1

Lower 95%
Upper 95%
Lower 98.0% Upper 98.0%
79.6429819035 106.68537631 76.180862036 110.14749617
-11.8268697844 -7.237806833 -12.41438751 -6.650289108

PROBABILITY OUTPUT

5.0

60
50
40
30
20
10
0

5

15 25 35 45 55 65 7
Sample Percentile

Variable 1 Residual Plot
4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

X Variable 1

Normal Probabili...
  
1 7.0 29
2 6.5 32 4.5
3 6.5 31 7.0
4 6.0 34
5 6.0 32
6 6.0 35 -9.532338
7 5.5 40
8 5.5 43
9 5.0 48
10 4.5 50
 
 
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
0
10
20
30
40
50
60
f(x) = - 9.5323383085x + 93.1641791045
= 0.9198207191
Column C
Linear
(Column C)
Bài tập kinh tế lượng có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế lượng có lời giải - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập kinh tế lượng có lời giải 9 10 642