Ktl-icon-tai-lieu

BÀi tập Kinh tế vĩ mô 1

Được đăng lên bởi nguyenthuha836-gmail-com
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 5168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chìa khóa đạt điểm cao tại FTU
NOI_DUNG
Kinh tế vĩ mô là môn học
nghiên cứu:

PA1
thị trường quốc
gia về từng sản
phẩm như gạo,
thịt lợn.

PA2
PA3
PA4
các tổng lượng
nền kinh tế tổng thể. Câu 2 và 3 đúng.
phản ánh hoạt
động của nền kinh
tế.

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu:

lt

mức giá chung và tỉ lệ thất nghiệp và Tất cả các điều
lạm phát.
cán cân thanh toán. trên.

Kinh tế vĩ mô ít đề cập nhất
đến:

sự thay đổi giá cả sự thay đổi mức
tương đối.
giá chung.

Chỉ tiêu nào dưới đây được
coi là quan trọng nhất để
đánh giá thành tựu kinh tế
của một quốc gia trong dài
hạn?

4

mức sống.

1

tăng trưởng GDP tăng trưởng GDP tăng trưởng GDP
danh nghĩa.
thực tế.
thực tế bình quân
đầu người

tăng trưởng khối
lượng tư bản.

3

Tổng sản phẩm trong nước
(GDP) là:

tổng giá trị của tất
cả các hàng hoá
và dịch vụ tạo ra
trên lãnh thổ một
nước trong một
thời kỳ nhất định

tổng giá trị của tất
cả các hàng hoá
và dịch vụ cuối
cùng tạo ra trên
lãnh thổ một nước
trong một thời kỳ
nhất định.

tổng giá trị của tất
cả các hàng hoá và
dịch vụ cuối cùng
do các công dân
trong nước sản xuất
ra trong một thời kỳ
nhất định.

giá trị của tất cả
các hàng hoá và
dịch vụ sản xuất
ra tại một thời
điểm nhất định, ví
dụ ngày 31 tháng
12 năm 1999.

2

Tổng sản phẩm trong nước
(GDP) của Việt Nam đo
lường thu nhập

mà người Việt
Nam tạo ra ở cả
trong và ngoài
nước

tạo ra trên lãnh
thổ Việt Nam.

của khu vực dịch vụ của khu vực sản
trong nước.
xuất vật chất trong
nước.

2

Tổng sản phẩm quốc dân
(GNP) của Việt Nam đo
lường thu nhập

mà người Việt
Nam tạo ra ở cả
trong và ngoài
nước.

tạo ra trên lãnh
thổ Việt Nam.

của khu vực dịch vụ của khu vực sản
trong nước.
xuất vật chất trong
nước.

1

Một ví dụ về chuyển giao thu tiền thuê.
nhập trong hệ thống tài
khoản quốc gia là

thất nghiệp.

DA
4

trợ cấp cho đồng kinh phí mà nhà
Câu 2 và 3 đúng
bào miền Trung nước cấp cho Bộ
sau cơn bão số 6. Giáo dục & Đào tạo
để trả lương cho cán
bộ công nhân viên.

Vĩ mô
1

2

Chìa khóa đạt điểm cao tại FTU
Giá trị hao mòn của nhà máy tiêu dùng
và các trang thiết bị trong
quá trình sản xuất hàng hoá
và dịch vụ được gọi là

khấu hao

đầu tư

Khoản mục nào sau đây được Một người thợ
coi là đầu tư trong hệ thống gốm mua một
tài khoản thu nhập quốc dân? chiếc xe tải mới
để chở hàng và đi
dự các buổi trưng
bày nghệ thuật
vào cuối tuần.
Sản phẩm trung gian có thể được bán cho
được định nghĩa là sản phẩm: người sử dụng
cuối cùng.

Gia đình bạn mua
100 cổ phiếu trên
thị trường chứng
khoán.

Gia đình bạn mua Tất cả các câu tr...
Chìa khóa đạt điểm cao ti FTU
Vĩ
1
NOI_DUNG
PA1
PA2
PA3
PA4
DA
Kinh tế vĩ mômôn hc
nghn cu:
th trường quc
gia v tng sn
phẩm như gạo,
tht ln.
c tổng lượng
phn ánh hot
động ca nn kinh
tế.
nn kinh tế tng th.
Câu 2 3 đúng.
4
Kinh tế vĩ mô nghiên cứu:
lt
mc g chung
lm phát.
t l tht nghip
n cân thanh toán.
Tt c c điều
trên.
4
Kinh tế vĩ mô ít đề cp nht
đến:
s thay đổi giá c
tương đi.
s thay đổi mc
giá chung.
tht nghip.
mc sng.
1
Ch tiêu nào dưới đây được
coi là quan trng nhất để
đánh giá tnh tựu kinh tế
ca mt quc gia trong i
hn?
tăng trưng GDP
danh nghĩa.
tăng trưng GDP
thc tế.
tăng trưng GDP
thc tế bình quân
đầu ni
tăng trưng khi
ng tư bản.
3
Tng sn phẩm trong nước
(GDP) là:
tng giá tr ca tt
cc hàng hoá
dch v to ra
trên lãnh th mt
nước trong mt
thi k nhất định
tng giá tr ca tt
cc hàng hoá
dch v cui
cùng to ra trên
lãnh th mt nước
trong mt thi k
nhất định.
tng giá tr ca tt
cc hàng hoá
dch v cui cùng
do các ng dân
trong nước sn xut
ra trong mt thi k
nhất định.
giá tr ca tt c
c hàng hoá và
dch v sn xut
ra ti mt thi
đim nht đnh, ví
d ngày 31 tháng
12 năm 1999.
2
Tng sn phẩm trong nước
(GDP) ca Việt Nam đo
ng thu nhp
người Vit
Nam to ra c
trong ngoài
nước
to ra trên lãnh
th Vit Nam.
ca khu vc dch v
trong nước.
ca khu vc sn
xut vt cht trong
nước.
2
Tng sn phm quc dân
(GNP) ca Việt Nam đo
ng thu nhp
người Vit
Nam to ra c
trong ngoài
nước.
to ra trên lãnh
th Vit Nam.
ca khu vc dch v
trong nước.
ca khu vc sn
xut vt cht trong
nước.
1
Mt ví d v chuyn giao thu
nhp trong h thng tài
khon quc gia
tin thuê.
tr cấp cho đồng
o min Trung
sau cơn bão số 6.
kinh phí mà nhà
nước cp cho B
Giáo dc & Đào tạo
để tr lương cho cán
b công nhân viên.
Câu 2 và 3 đúng
2
BÀi tập Kinh tế vĩ mô 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀi tập Kinh tế vĩ mô 1 - Người đăng: nguyenthuha836-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
BÀi tập Kinh tế vĩ mô 1 9 10 315