Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KINH TẾ VỸ MÔ

Được đăng lên bởi Lệ Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập kinh tế vĩ mô, bài tập kinh tế vĩ mô có lời giải, bài tập kinh tế vĩ mô 1 có đáp án,
bài tập kinh tế vi mô 2, bài tập kinh tế vĩ mô 1, bài tập kinh tế vĩ mô giáo trình, bài tập
kinh tế vĩ mô 2 có đáp án, bài tập kinh tế vĩ mô cơ bản, bài tập kinh tế vĩ mô chương
1. hãy dùng mô hình đường AD-AS phân tích ảnh hưởng các nhân tố sau tới gia cả, sản
lượng, việc làm của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Vẽ đồ thị minh họa.
a. Tổng công ty điện lực quyết định tăng gia điện.
b. Được mùa được mùa nhờ thời tiết thuận lợi.
c. Chính phủ quyết định mở con đường xuyên việt.
d. Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư mới.
e. Đưa giống mới vào sản xuất đại trà.
f. Ảnh hưởng bệnh SARS.
g. Xảy ra đại dịch cúm gia cầm.
h. Chính phủ quyết định tăng mức tiền lương tối thiểu.
2. có các hóa đơn bán hàng của công ty dệt 8/3 như sau:
a. Bán lẻ qua hệ thống cửa hàng giới thiệu Sp của công ty 10.000met1 vải.
b. Xuất khẩu sang Nhật 20.000 mét vải.
c. Bán chocong6 ty may Thăng Long 15.000 mét vải.
Hỏi:
Trị giá hóa đơn nào được tính vào GDP của Việt Nam trong năm ? Vì sao?
3. GDP tính theo giá thị trường của một nền kinh tế bằng 880 nghìn tỷ đồng. Thuế gián
thu là 10% giá trị hàng hóa dịch vụ, khấu hao là 100 nghìn tỷ đồng. Hãy cho biết thu
nhập quốc dân của nền kinh tế đó. Hãy giải thích cách tính. Tại sao thuế gián thu lại
được đưa vào tính toán.
4. Những khoảng sau có được tính vào GDP quốc gia không? Vì sao?
a. Lương của công chức
b. Trợ cấp hưu trí
c. Lãi tiền gửi ngân hàng
d. Cước thuế bao điện thoại trả cho bưu điện
e. Chính phủ trợ cấp cho đồng bào lũ lụt
5. Giả sử ngân sách chính phủ bị thâm hụt 500 tỷ đồng. Nếu chính phủ giảm chi tiêu 500
tỷ đồng thì ngân sách đó cân bằng không ? tại sao ?
6. Giả sử một nền kinh tế có hàm tiêu dùng C= 0,75YD , đầu tư dự kiến là 150, chi tiêu
chính phủ là 150 , hàm thuế có dạng T= 200
a. Hãy viết hàm tổng cầu trước và sau khi có thuế. Xác định mức sản lượng cân bằng
trước và sau khi có thuế. Vẽ đồ thị 2 đường tổng cầu đó.
b. Giả sử chính phủ tăng thuế thêm 100 đơn vị để đưa vào chi tiêu, sản lượng thay đổi
như thế nào ?
7. Giả sử một nền kinh tế có hàm tiêu dùng C=0,75YD đầu tư dự kiến là 100 chi tiêu
chính phủ là 100, hàm thuế có dạng T= 100 + 0,2Y , hàm xuất khẩu EX = 100, hàm
nhập khẩu IM = 0,1 Y
a. Hãy tính mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế trước đó và sau khi ngoại thương.
b. Vẽ đồ thị và cho biết cán cân thương mại của nền kinh tế này thặng dư hay thâm hụt,
vì sao ?

8. Hãy cho biết những yếu tố sau có ảnh hưởng như thế nào...
Bài t p kinh t v mô, bài t p kinh t v mô có l i gi i, bài t p kinh t v mô 1 có áp án, ế ĩ ế ĩ ế ĩ đ
bài t p kinh t vi mô 2, bài t p kinh t v mô 1, bài t p kinh t v mô giáo trình, bài t p ế ế ĩ ế ĩ
kinh t v mô 2 có áp án, bài t p kinh t v mô c b n, bài t p kinh t v mô ch ngế ĩ đ ế ĩ ơ ế ĩ ươ
1. hãy dùng mô hình ng AD-AS phân tích nh h ng các nhân t sau t i gia c , s n đườ ưở
l ng, vi c làm c a n n kinh t trong ng n h n và dài h n. V th minh h a.ượ ế đồ
a. T ng công ty i n l c quy t nh t ng gia i n. đ ế đị ă đ
b. c mùa c mùa nh th i ti t thu n l i.Đượ đượ ế
c. Chính ph quy t nh m con ng xuyên vi t. ế đị đườ
d. Các doanh nghi p t ng c ng u t m i. ă ườ đầ ư
e. a gi ng m i vào s n xu t i trà.Đư đạ
f. nh h ng b nh SARS. ưở
g. X y ra i d ch cúm gia c m. đạ
h. Chính ph quy t nh t ng m c ti n l ng t i thi u. ế đị ă ươ
2. có các hóa n bán hàng c a công ty d t 8/3 nh sau:đơ ư
a. Bán l qua h th ng c a hàng gi i thi u Sp c a công ty 10.000met1 v i.
b. Xu t kh u sang Nh t 20.000 mét v i.
c. Bán chocong6 ty may Th ng Long 15.000 mét v i.ă
H i:
Tr giá hóa n nào c tính vào GDP c a Vi t Nam trong n m ? Vì sao? đơ đượ ă
3. GDP tính theo giá th tr ng c a m t n n kinh t b ng 880 nghìn t ng. Thu gián ườ ế đồ ế
thu là 10% giá tr hàng hóa d ch v , kh u hao là 100 nghìn t ng. Hãy cho bi t thu đồ ế
nh p qu c dân c a n n kinh t ó. Hãy gi i thích cách tính. T i sao thu gián thu l i ế đ ế
c a vào tính toán.đượ đư
4. Nh ng kho ng sau có c tính vào GDP qu c gia không? Vì sao? đượ
a. L ng c a công ch cươ
b. Tr c p h u trí ư
c. Lãi ti n g i ngân hàng
d. C c thu bao i n tho i tr cho b u i nướ ế đ ư đ
e. Chính ph tr c p cho ng bào l l t đồ ũ ụ
5. Gi s ngân sách chính ph b thâm h t 500 t ng. N u chính ph gi m chi tiêu 500 đ ế
t ng thì ngân sách ó cân b ng không ? t i sao ? đồ đ
6. Gi s m t n n kinh t có hàm tiêu dùng C= 0,75YD , u t d ki n là 150, chi tiêu ế đầ ư ế
chính ph là 150 , hàm thu có d ng T= 200 ế
a. Hãy vi t hàm t ng c u tr c và sau khi có thu . Xác nh m c s n l ng cân b ng ế ướ ế đị ượ
tr c và sau khi có thu . V th 2 ng t ng c u ó.ướ ế đồ đườ đ
b. Gi s chính ph t ng thu thêm 100 n v a vào chi tiêu, s n l ng thay i ă ế đơ để đư ư đổ
nh th nào ?ư ế
7. Gi s m t n n kinh t có hàm tiêu dùng C=0,75YD u t d ki n là 100 chi tiêu ế đầ ư ế
chính ph là 100, hàm thu có d ng T= 100 + 0,2Y , hàm xu t kh u EX = 100, hàm ế
nh p kh u IM = 0,1 Y
a. Hãy tính m c s n l ng cân b ng c a n n kinh t tr c ó và sau khi ngo i th ng. ượ ế ướ đ ươ
b. V th và cho bi t cán cân th ng m i c a n n kinh t này th ng d hay thâm h t, đồ ế ươ ế ư
vì sao ?
BÀI TẬP KINH TẾ VỸ MÔ - Trang 2
BÀI TẬP KINH TẾ VỸ MÔ - Người đăng: Lệ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP KINH TẾ VỸ MÔ 9 10 966