Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi trung-phan-viet
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5171 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Câu 1. Quan hệ giữa nhiệt dung riêng đẳng áp và nhiệt dung riêng đẳng tích của khí lý tưởng:
a.
Câu 2.

Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.

Cp-Cv=R; Cv/Cp=k

b.

Cv-Cp=R; Cv/Cp=k

Cv-Cp=R; Cp/Cv=k
c. Cp-Cv=R; Cp/Cv=k
d.
G=3 kg khí O2 khi cấp nhiệt Q=480 kJ thực hiện công giãn nở L=300 kJ. Biến thiên nội
năng riêng [kJ/kg] của khí là
a. 60.00
b.
180.00
c. 260.00
d.
540.00
Thể tích [m3] của 2 kg khí O2 ở áp suất thực 4,2 bar, nhiệt độ 670C là
a. 0.11
b.
0.42
c. 0.08
d.
0.34
G=1.5 kg khí O2 đốt nóng đẳng áp nhiệt độ tăng từ t1=400C đến t2=1500C. Công giãn nở
[kJ] của quá trình là
a. 42.87
b.
-21.43
c. 28.58
d.
-42.87
Một bình có thể tích 0,6 m3 chứa Oxy ở áp suất dư 2 bar, nhiệt độ 270C. Lượng Oxy cần
thoát ra là bao nhiêu [kg] để áp suất trong bình có độ chân không 0.6 bar, nếu nhiệt độ
trong bình không đổi và áp suất khí quyển là 1 bar

a. 1.08
b.
0.20
c. 2.00
d.
1.23
Câu 6. Nhiệt dung riêng đa biến [kJ/kg.K]của khí H2 khi thực hiện quá trình đa biến n=1.5 là
a. 2.60
b.
4.16
c. 2.08
d.
2.91
Câu 7. Quá trình đẳng áp là quá trình xảy ra ở điều kiện
a. áp lực không đổi
b.
áp suất không đổi
c. áp suất đầu bằng áp suất cuối
d.
Áp lực đầu bằng áp lực cuối
Câu 8. Khi đốt nóng đẳng áp 20 kg khí O2, biến đổi nội năng là 150 kJ/kg. Nhiệt lượng [kJ] cần
cung cấp cho quá trình đó là
a. 2142.86
b.
3000.00
c. 4200.00
d.
210.00
o
Câu 9. Không khí có khối lượng 3 kg, nhiệt độ 15 C. Khi bị nén đoạn nhiệt nhận công kỹ thuật 450
kJ. Nhiệt độ không khí [oC] sau khi nén là
a. 194.29
b.
134.49
c. 164.49
d.
224.29
Câu 10. Nén đẳng nhiệt 4 kg chất khí (được xem như khí lý tưởng) có hằng số chất khí 189 J/kg.K
từ áp suất 2 at đến 5.4 at, nhiệt độ 2300C. Thể tích riêng cuối quá trình của chất khí [m3/kg]
là
a.
c.

0.72
0.18

b.
d.

0.08
0.49

Câu 11. Cho công thức tính nhiệt dung riêng trung bình trong khoảng 0-15000C của 1 chất khí
Ctb=1.024+0.00008855 t [kJ/kg.K] Nhiệt dung riêng trung bình [kJ/kg.K] của chất khí đó
trong khoảng nhiệt độ từ 2000C đến 3000C là
a. 1.05
b.
0.19
c. 1.07
d.
0.36
Câu 12. Phương trình định luật nhiệt động 1 có dạng
a. dq=du-vdp
b.
dq=di-pdv
c. dq=di+vdp
d.
dq=du+pdv
Câu 13. Enthalpy trong quá trình đốt nóng đẳng tích 1 kg O2 tăng 1 lượng bằng 125 kJ. Nhiệt lượng
[kJ] tiêu tốn bằng
a. 300.00
b.
214.29
c. 175.00
d.
89.29
Câu 14. Nén đa biến 1 kg không khí, công máy nén tiêu tốn bằng 716.5 kJ, nhiệt độ tăng từ 27oC lên
127oC. Số mũ đa biến bằng:
a. 0.94
b.
0.96
c. 0.78
d.
1.04
Câu 15. Một bình thể tích 300 l chứa 0.2kg khí Nitơ, nhiệt độ trong bình là 170C, áp suất kh...
Câu 1. Quan hệ giữa nhiệt dung riêng đẳng áp và nhiệt dung riêng đẳng tích của khí lý tưởng:
a. b.
c. d.
Câu 2.
a. 60.00 b. 180.00
c. 260.00 d. 540.00
Câu 3.
a. 0.11 b. 0.42
c. 0.08 d. 0.34
Câu 4.
a. 42.87 b. -21.43
c. 28.58 d. -42.87
Câu 5.
a. 1.08 b. 0.20
c. 2.00 d. 1.23
Câu 6.
a. 2.60 b. 4.16
c. 2.08 d. 2.91
Câu 7. Quá trình đẳng áp là quá trình xảy ra ở điều kiện
a. áp lực không đổi b. áp suất không đổi
c. áp suất đầu bằng áp suất cuối d. Áp lực đầu bằng áp lực cuối
Câu 8.
a. 2142.86 b. 3000.00
c. 4200.00 d. 210.00
Câu 9.
a. 194.29 b. 134.49
c. 164.49 d. 224.29
Câu 10.
a. 0.72 b. 0.08
c. 0.18 d. 0.49
C
p
-C
v
=R; C
v
/C
p
=k C
v
-C
p
=R; C
v
/C
p
=k
C
p
-C
v
=R; C
p
/C
v
=k C
v
-C
p
=R; C
p
/Cv=k
G=3 kg khí O
2
khi cấp nhiệt Q=480 kJ thực hiện công giãn nL=300 kJ. Biến thiên nội
năng riêng [kJ/kg] của khí là
Thể tích [m
3
] của 2 kg khí O
2
ở áp suất thực 4,2 bar, nhiệt độ 67
0
C là
G=1.5 kg khí O
2
đốt nóng đẳng áp nhiệt độ tăng từ t
1
=40
0
C đến t
2
=150
0
C. Công giãn nở
[kJ] của quá trình là
Một bình thể tích 0,6 m
3
chứa Oxy áp suất 2 bar, nhiệt đ27
0
C. Lượng Oxy cần
thoát ra bao nhiêu [kg] để áp suất trong bình độ chân không 0.6 bar, nếu nhiệt độ
trong bình không đổi và áp suất khí quyển là 1 bar
Nhiệt dung riêng đa biến [kJ/kg.K]của khí H
2
khi thực hiện quá trình đa biến n=1.5 là
Khi đốt nóng đẳng áp 20 kg khí O
2
, biến đổi nội năng 150 kJ/kg. Nhiệt lượng [kJ] cần
cung cấp cho quá trình đó là
Không khí có khối lượng 3 kg, nhiệt độ 15
o
C. Khi bị nén đoạn nhiệt nhận công kỹ thuật 450
kJ. Nhiệt độ không khí [
o
C] sau khi nén là
Nén đẳng nhiệt 4 kg chất khí (được xem nkhí tưởng) hằng schất khí 189 J/kg.K
từ áp suất 2 at đến 5.4 at, nhiệt độ 230
0
C. Thể tích riêng cuối quá trình của chất khí [m3/kg]
bài tập kỹ thuật nhiệt - Trang 2
bài tập kỹ thuật nhiệt - Người đăng: trung-phan-viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập kỹ thuật nhiệt 9 10 901