Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Logic học đại cương

Được đăng lên bởi letrungtan252
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Câu 1. Cho các phán đoán.
1, Không thể hiểu được các sự kiện lịch sử, nếu không có trí tưởng tượng
tốt.
2, Nếu có trí tưởng tượng tốt, sẽ hiểu được các sự kiện lịch sử
3, Hễ không hiểu các sự kiện lịch sử nghĩa là không có trí tưởng tượng tốt
4, Muốn hiểu các sự kiện lịch sử phải có trí tưởng tượng tốt
A, Hãy viết công thức logic của các phán đoán, xác định tính chu diên của
các thuật ngữ, chỉ ra những cặp đẳng trị, và lập bảng giá trị cho một công
thức tự chọn.
B, Hãy tìm một phán đoán chân thực làm tiền đề và chỉ ra phán đoán nào là
kết luận hợp logic được rút ra từ nó. Dựa vào tính chất đẳng trị hãy rút ra các
kết luận khác từ tiền đề đã chọn.
Câu 2. Cho các công thức logic.
{[(a  c)  (b  c)]  (a  b)}  c
{[(a  c )  (b  d )]  (a  b)}  (c  d )

A, Hãy xác định giá trị logic của hai phán đoán. Cho công thức 1 bộ giá trị
(a=1, b=0, c=1), công thức 2 cho bộ giá trị (a=1, b=0,c=1,d=0)
B, Hãy lập bảng đầy đủ giá trị logic của từng công thức.
Câu 3. Cho phán đoán

a  ( a  b)  (a  c )  0

Bằng cách lập bảng hãy xác đinh giá trị của của a, b, c (tức xác định xem trị
số của các phần tử trên là 0 hay 1)

...
Câu 1. Cho các phán đoán.
1, Không thể hiểu được các sự kiện lịch sử, nếu không trí tưởng tượng
tốt.
2, Nếu có trí tưởng tượng tốt, sẽ hiểu được các sự kiện lịch sử
3, Hễ không hiểu các sự kiện lịch sử nghĩa là không có trí tưởng tượng tốt
4, Muốn hiểu các sự kiện lịch sử phải có trí tưởng tượng tốt
A, Hãy viết công thức logic của các phán đoán, xác định tính chu diên của
các thuật ngữ, chỉ ra những cặp đẳng trị, lập bảng giá trị cho một công
thức tự chọn.
B, Hãy tìm một phán đoán chân thực làm tiền đề và chỉ ra phán đoán nào là
kết luận hợp logic được rút ra từ nó. Dựa vào tính chất đẳng trị hãy rút ra các
kết luận khác từ tiền đề đã chọn.
Câu 2. Cho các công thức logic.
{[( ) ( )] (a b)} c
{[( ) ( )] ( )} ( )
a c b c
a c b d a b c d
A, Hãy xác định giá trlogic của hai phán đoán. Cho công thức 1 bộ giá trị
(a=1, b=0, c=1), công thức 2 cho bộ giá trị (a=1, b=0,c=1,d=0)
B, Hãy lập bảng đầy đủ giá trị logic của từng công thức.
Câu 3. Cho phán đoán
( ) ( ) 0a a b a c
Bằng ch lập bảng hãy xác đinh giá trị của của a, b, c (tức xác định xem trị
số của các phần tử trên là 0 hay 1)
Bài tập Logic học đại cương - Người đăng: letrungtan252
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập Logic học đại cương 9 10 32