Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn đại số -Thầy Hiệp ĐHBK

Được đăng lên bởi Phạm Thiên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Khoa học Ứng dụng
Bộ môn Toán Ứng dụng


BÀI TẬP LỚN MÔN ĐẠI SỐ
Đề tài số : 9
GVHD: Nguyễn Hữu Hiệp
Năm học: 2013-2014
Nhóm thực hiện : Lớp DT01 – Nhóm 9
STT
1
2
3
4
5
6

MSSV
V1300373
90904253
G1301650
V1302203
41303190
41303833

Họ và tên
Đặng Nguyễn Ngọc Chằn
Võ Lí Huy
Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Phước Lộc
Trương Công Quang
Phạm Quang Thiên

TP Hồ Chí Minh, tháng 7/2014
I.

Đề tài 9:

Trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Khoa học Ứng dụng
Bộ môn Toán Ứng dụng


Cho ma trận vuông A. Hãy tìm ma trận phụ hợp của A từ đó suy ra ma trận ngịch đảo (nếu
có). Áp dụng giả hệ phương trình Cramer Ax=b. Công thức nghiệm là x=A-1b.
II.
1.

Cơ sở lý thuyết:
Các công thức – Giải thuật:
- Nhập vào ma trận vuông A. Kiểm tra A có vuông hay không.
o Nếu không, yêu cầu nhập lại A.
o Ngược lại, ta tìm ma trận phụ hợp của A bằng cách tìm các bù đại số các phần tử
trong A rồi chuyển vị ma trận tìm được.
Cho A = (aij ) ∈ Mn(K)

Aij là bù đại số
gọi ma trận

của aij. Khi đó, ta

là

ma trận phụ hợp của ma trận A

-

Sau khi tìm được ma trận phụ hợp của A, ta kiểm tra tính khả nghich của A rồi tìm ma
trận nghịch đảo.

Trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Khoa học Ứng dụng
Bộ môn Toán Ứng dụng


o

o

Nếu det(A) = 0 hay nói cách khác là rank(A) < n thì A không khả nghịch.
Suy ra không tồn tại A-1
Từ đó, không thể giải hệ Cramer với công thức nghiệm x=A-1b theo đề tài.
Nếu det(A) ≠ 0 hay nói cách khác là rank(A) = n thì A khả nghịch.
Suy ra: A

-1

¿

1
| A|

.PA.

Từ đó, giải hệ cramer Ax=b với công thức nghiệm x=A-1b.

Trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Khoa học Ứng dụng
Bộ môn Toán Ứng dụng
2.

Đoạn chương trình:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.



clc;
clear all;
syms x y Pa C A1 n m
A=input('Nhap ma tran vuong A=')
[x y]=size(A);
if x~=y
A=input('A khong vuong. Nhap lai ma tran vuông A=')
[x y]=size(A);
end
for i=1:x
for j=1:y
C=A;
C(i,:)=[];
C(:,j)=[];
Pa(i,j)=(-1)^(i+j)*det(C);
j=j+1;
end
i=i+1;
end
disp('Ma tran phu hop cua A la: ')
Pa=Pa'
if rank (A)==x
disp('Ma tran nghich dao cua A la: ')
A1=(1/det(A))*Pa
b=input('Nhap ma tran he so tu do b = ')
[n m]=size(b);
if n==y & m==1
disp('Nghiem cua he phuong trinh la: ')
x=A1*b
else
disp('Khong phai la he carmer')
end
else
disp('Khong ton tai ma tran nghich dao')
disp('Khong phai la he carmer')
end

Trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa K...
Trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Khoa Khoa học Ứng dụng
Bộ môn Toán Ứng dụng

BÀI TẬP LỚN MÔN ĐẠI SỐ
Đề tài số : 9
GVHD: Nguyễn Hữu Hiệp
Năm học: 2013-2014
Nhóm thực hiện : Lớp DT01 – Nhóm 9
STT MSSV Họ và tên
1 V1300373 Đặng Nguyễn Ngọc Chằn
2 90904253 Võ Lí Huy
3 G1301650 Nguyễn Xuân Hưng
4 V1302203 Nguyễn Phước Lộc
5 41303190 Trương Công Quang
6 41303833 Phạm Quang Thiên
TP Hồ Chí Minh, tháng 7/2014
I. Đề tài 9:
Bài tập lớn đại số -Thầy Hiệp ĐHBK - Trang 2
Bài tập lớn đại số -Thầy Hiệp ĐHBK - Người đăng: Phạm Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập lớn đại số -Thầy Hiệp ĐHBK 9 10 419