Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn giải tích 1

Được đăng lên bởi Sĩ Nhật
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 1
Bộ môn Toán ứng dụng
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng

TP. HCM — 2011.

Bộ môn Toán ứng dụng (BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 1

TP. HCM — 2011.

1 / 35

Bài báo cáo
1

2
3

4

Làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 5 − 10 sinh viên. Số lượng cụ thể
theo yêu cầu của giảng viên. Cử nhóm trưởng cho mỗi nhóm.
Chương trình chạy được theo yêu cầu đề ra.
Lúc báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 3 sinh viên lên cho chạy chương
trình và hỏi thêm. Mỗi sinh viên không trả lời được nội dung trong
chương trình thì sẽ bị trừ 1 điểm và gọi nhóm trưởng lên trả lời. Nếu
nhóm trưởng không trả lời được thì cả nhóm bị 0 điểm. Ngược lại,
nhóm trả lời tốt thì nhóm trưởng sẽ được cộng thêm 1 điểm.
Nộp bài báo cáo:(Không có bài báo cáo thì sẽ bị 0 điểm. Đây là điều
bắt buộc để nộp lên phòng đào tạo nên mỗi sinh viên cần làm riêng
thành 1 bản báo cáo, không bắt buộc làm quá cầu kỳ )
Tên đề tài.
GVHD và các thành viên của nhóm.
Yêu cầu của đề tài.
Cơ sở lý thuyết.
Các ví dụ và kết quả chạy được.
Kết luận: các trường hợp đã giải quyết và chưa giải quyết và hạn chế.
Đoạn code làm được.

Bộ môn Toán ứng dụng (BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 1

TP. HCM — 2011.

2 / 35

Đề tài 1

Tính diện tích miền phẳng 1
Input
Nhập 2 hàm f1 (x), f2 (x).
Nhập đoạn [a, b]
Output
Tính diện tích miền phẳng.
Vẽ đồ thị 2 hàm đã cho.
Giới hạn
Hàm số f1 (x), f2 (x) liên tục trên đoạn giữa 2 nghiệm và không xét
hàm lượng giác.
Hai hàm cắt nhau không quá 2 điểm.

Bộ môn Toán ứng dụng (BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 1

TP. HCM — 2011.

3 / 35

Đề tài 1

Sinh viên có thể dùng hàm thư viện, toolbox của MatLab để giải bài toán
sau hoặc lập trình cho trường hợp tổng quát
Câu 1. Hàm f1 (x) và f2 (x) không có giao điểm trong đoạn [a, b].
Hàm thử:
1
, f2 (x), a = −2, b = 0.
1 + x2
f1 (x) = log(x), f2 (x) = 2, a = 1, b = 3.
f1 (x) = x, f2 (x) = x + sin2 x, a = 1, b = 2
f1 (x) =

Câu 2. f1 (x) và f2 (x) chỉ cắt nhau tại 1 điểm thuộc đoạn [a, b]. Tính
diện tích 2 miền. Hàm thử
f1 (x) = x log(x 2 ), f2 (x) = x, a = −1, b = 1.
f1 (x) = sin x, f2 (x) = 21 , a = − π2 , b = π2 .
f1 (x) = 2x , f2 (x) = 2 − x, a = −2, b = 2.
Câu 3. Hàm f1 , f2 có 1 hoặc 2 giao điểm trong đoạn [a, b]. Kiểm tra
xem x = a và x = b có cắt đồ thị hay không? Tính diện tích nếu tạo
ra miền phẳng.
Bộ môn Toán ứng dụng (BK TPHCM)

BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 1

TP. HCM — 2011.

4 / 35

Đề tài 1

Hàm thử:
f1 (x) = x 2 − x + 1, f2 (x) = 2 − x 2 , a = −2, b = 2.
f1 (x) = x log(x), f2 (x) = x − 2, a = −1, b =...
BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 1
Bộ môn Toán ứng dụng
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng
TP. HCM 2011.
Bộ môn Toán ứng dụng (BK TPHCM) BÀI TẬP LỚN MÔN GIẢI TÍCH 1 TP. HCM 2011. 1 / 35
Bài tập lớn giải tích 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn giải tích 1 - Người đăng: Sĩ Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài tập lớn giải tích 1 9 10 238