Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn giải tích 1

Được đăng lên bởi 813t1187-hcmut-edu-vn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Lớn Môn Giải Tích 1
Bộ môn Toán ứng dụng
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
TP.HCM --- 2011

Đề Tài 8: Tiệm cận hàm tham số hoá
Tên: …………………………….…………

MSSV: …………………………..

Khoa: Điện-Điện Tử

Lớp: DD11LT02

Giáo Viên Hướng Dẫn: ……………………………………..

Nhóm trưởng: Lê Văn Quân.

Thành Viên khác:
Họ Và Tên:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MSSV

Lê Văn Quân……………………………………………..…41102748
Lê Bá nguyên…………………………………………….....41102294
Tôn Thất Bách…………………………………………..…..41100208
Nguyễn Hữu Sự……………………………………………..41102971
Thái Kế Tường……………………………………………...41104141
Trần Trung Tín………………………………………….…..41103656
Dương Hữu Lịnh……………………………………………41101878
NguyễnPhú Việt Anh………………………………………41100107

Yêu cầu đề tài:
Input
-Nhập hàm x(t) và y(t).
Output
-Các tiệm cận.
-Vẽ đồ thị và các tiệm cận trên cùng 1 hệ trục toạ độ.
Giới hạn và hướng dẫn
-Hàm x(t),y(t) là ham đa thức và phân thức hữu tỷ.

Cơ sở lý thuyết và thuật toán:
Bước 1: tìm các điểm ngờ
-Giải các nghiệm của phương trình 1/x(t) và 1/y(t) bằng lệnh solve.
Bước 2: tìm giới han
-Dùng lệnh limit để tìm các giới hạn của x và y khi t tiến tới vô cùng và tiến tới các điểm làm cho x và y bất
định.
Bước 3:
-Kiểm tra các điều kiện tiệm cận.
Bước 4:
-Vẽ đồ thị và các tiệm cận trên cùng 1 hệ trục toạ độ.

Các ví dụ và kết quả:


1
 x(t )  t  t 2


 y (t )  1
t  t3
Tìm tiệm cận và vẽ đồ thị cùng các tiệm cận của nó: 

Giải bằng chương trình của nhóm:

>> tiemcandt
nhap ham so x=1/(t-t^2)
nhap ham so y=1/(t-t^3)
ham so co cac tiem can dung la:
x= -1/2
ham so khong co tiem can ngang
ham so co cac tiem can xien la:
y = x-1
y = 0.5x+0.25



1
 x(t )  t  t 2

Đồ thị của hàm tham số và các tiệm cận của nó: 

 y (t )  1
t  t3

Sau khi chạy chương trình: chương trình đã xuất được tất cả các tiệm cận của hàm tham số và vẽ được đồ thị
của hàm số và các tiệm cận của nó.

Kết Luận:
Chương trình của nhóm có thể giải quyết tất cả các trường hợp hàm chứa tham số (t)

Code của nhóm:
function tcdt
syms t

X=input('nhap ham so x=');
Y=input('nhap ham so y=');
[~,m1]=numden(X); %m1 la mau cua X
if isreal(m1) %neu m1 la so thuc
m1=[]; %thi nghiem cua mau X =[]
else
m1=solve(m1);% neu khong thi giai pt mau, va gan nghiem la m1
end
[~,m2]=numden(Y);%tach mau cua Y
if isreal(m2)
m2=[];
else
m2=solve(m2);
end
tn=[m1;m2]; %gan tn la tap nghiem cua 2 mau.
tn=unique(tn); % loai bo nghiem trung nhau
tn=double(tn); %chieu sang kieu double
[m,~]=size(tn); %m la so nghiem trong tn
tcdung=1; %bo dem tiem can ngang
tcngang=1;
%bo dem tiem can dung
tcxien=...
Bài Tập Lớn Môn Giải Tích 1
Bộ môn Toán ứng dụng
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
TP.HCM --- 2011
Đề Tài 8: Tiệm cận hàm tham số hoá
Tên: …………………………….………… MSSV: …………………………..
Khoa: Điện-Điện Tử Lớp: DD11LT02
Giáo Viên Hướng Dẫn: …………………………………….. Nhóm trưởng: Lê Văn Quân.
Thành Viên khác:
Họ Và Tên: MSSV
1. Lê Văn Quân……………………………………………..…41102748
2. Lê Bá nguyên…………………………………………….....41102294
3. Tôn Thất Bách…………………………………………..…..41100208
4. Nguyễn Hữu Sự……………………………………………..41102971
5. Thái Kế Tường……………………………………………...41104141
6. Trần Trung Tín………………………………………….…..41103656
7. Dương Hữu Lịnh……………………………………………41101878
8. NguyễnPhú Việt Anh………………………………………41100107
Yêu cầu đề tài:
Input
-Nhập hàm x(t) và y(t).
Output
-Các tiệm cận.
-Vẽ đồ thị và các tiệm cận trên cùng 1 hệ trục toạ độ.
Giới hạn và hướng dẫn
-Hàm x(t),y(t) là ham đa thức và phân thức hữu tỷ.
Cơ sở lý thuyết và thuật toán:
Bước 1: tìm các điểm ngờ
-Giải các nghiệm của phương trình 1/x(t) và 1/y(t) bằng lệnh solve.
Bước 2: tìm giới han
-Dùng lệnh limit để tìm các giới hạn của x và y khi t tiến tới vô cùng và tiến tới các điểm làm cho x và y bất
định.
Bước 3:
-Kiểm tra các điều kiện tiệm cận.
Bước 4:
-Vẽ đồ thị và các tiệm cận trên cùng 1 hệ trục toạ độ.
Các ví dụ và kết quả:
Tìm tiệm cận và vẽ đồ thị cùng các tiệm cận của nó:
2
3
1
( )
1
( )
x t
t t
y t
t t
Giải bằng chương trình của nhóm:
Bài tập lớn môn giải tích 1 - Trang 2
Bài tập lớn môn giải tích 1 - Người đăng: 813t1187-hcmut-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập lớn môn giải tích 1 9 10 716