Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn môn nguyên lý máy

Được đăng lên bởi phamnamtruc-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1708 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy
1.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VÀ XẾP LOẠI CƠ CẤU

1.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
-Cơ cấu tay quay con trượt đã cho (hình 1.1) gồm

3

4 khâu

C

+giá 0:cố định

3

+tay quay 1 :chuyển động quay quanh điểm A

2

+thanh truyền ( tay biên) 2: chuyển động song phẳng

S

2

B

+con trượt (pittông) 3:chuyển động tịnh tiến

1

n1

0
A

Hình 1.1:Lược đồ cơ cấu

-Các khâu này được nối với nhau bằng 4 khớp thấp
loại 5
+khớp quay giữa giá 0 và tay quay 1
+ khớp quay giữa tay quay 1 và thanh truyền 2
+khớp quay giữa thanh truyền 2 và con trượt3
+khớp trượt giữa con trượt 3 và giá 0

1.2. Số bậc tự do của cơ cấu
Vì cơ cấu trên là cơ cấu phẳng nên áp dụng công thức
W = 3n –(2P5 +P4 – Rtr – Rth ) - Wth
n:số khâu động ;n=3

Rtr:số ràng buộc trùng :Rtr=0

P5 :số khớp thấp loại 5 ;P5 =4

Rth:số ràng buộc thừa :Rth=0

P4 :số khớp loại 4 ; P4=0

Wth:số bậc tự do thừa :Wth=0

W= 3n – 2P5 =3.3 – 2.4 =1
Bậc tự do bằng 1 nghĩa là cơ cấu đã cho có 1 khâu dẫn.

Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy
1.3.Xếp loại cơ cấu
Để xếp loại cơ cấu ta tách ra từ nó các nhóm
Axua
+Chon 1 làm khâu dẫn
+nhóm Axua gồm khâu 2,khâu 3 ,hai khớp
quay B,C và khớp trượt D (hình 1.2)
Công thức cấu trúc của cơ cấu là :

І (0,1) →ІІ (2,3)
Vì nhóm Axua là nhóm loại 2 nên cớ cấu
Hình 1.2.Xếp loại cơ cấu

thuộc loại 2

2. PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU
2.1.Vẽ họa đồ chuyển vị
Sử lí số liệu:
1,14.122,2
2

D= 122,2 mm ; r =lAB =

==

θmax = 100 ; lBC =

= 401,12 mm

=69,645mm

Họa đồ chuyển vị của cơ cấu là hình vẽ biểu diễn vị trí
tương đối giữa các khâu ứng với những vị trí xác định của
khâu dẫn.
Trình tự vẽ họa đồ chuyển vị của cơ cấu đã cho như sau:
(hình 2.2)
-vẽ phương trượt xx của con trượt 3
-trên đường thẳng xx lấy 1 điểm A tùy ý làm tâm , vẽ
2.1:kích thước cơ cấu vòng tròn bán kính AB = 50 mm

Hình

Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy

x

-

chia vòng tròn này thành 8 phần bằng nhau
bằng các điểm Bi(i=1,2,..8) cách đều nhau

C1

-

chọn tỉ lệ xích độ dài :

C 2 C8

μl

C3

-

=

C7

C5

BC=
của
S8

S2

S3

Trên các đoạn BiCi lấy các điểm Si sao
S7

i

S5
B1
B8

B2
A

B3

B7

B6

B4
B5
x

=0,35 BC=0,35.287.97=100.79 mm

Nối các điểm Si bằng đường cong
trơn,ta được quĩ đạo của trọng tâm thanh
truyền S (hình elip) gọi là đường cong
thanh truyền

S6

S4

-

=287.97mm

xác định các điểm CI là các giao điểm
các cung tròn tâm Bi bán kính BC và
đường thẳng xx

S1

BiS

= =1,3929 .10-3

xác định chiều dài kích thước vẽ của
thanh truyền:

C4 C6

cho

=

họa đồ chuyển vị đối xứng qua đường
thẳng xx

Bài Tập Lớn Nguy...
Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy
1.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VÀ XẾP LOẠI CƠ CẤU
1.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
-Cơ cấu tay quay con trượt đã cho (hình 1.1) gồm
4 khâu
+giá 0:cố định
+tay quay 1 :chuyển động quay quanh điểm A
+thanh truyền ( tay biên) 2: chuyển động song phẳng
+con trượt (pittông) 3:chuyển động tịnh tiến
-Các khâu này được nối với nhau bằng 4 khớp thấp
loại 5
+khớp quay giữa giá 0 và tay quay 1
Hình 1.1:Lược đồ cơ cấu + khớp quay giữa tay quay 1 và thanh truyền 2
+khớp quay giữa thanh truyền 2 và con trượt3
+khớp trượt giữa con trượt 3 và giá 0
1.2. Số bậc tự do của cơ cấu
Vì cơ cấu trên là cơ cấu phẳng nên áp dụng công thức
W = 3n –(2P
5
+P
4
– R
tr
– R
th
) - W
th
n:số khâu động ;n=3 R
tr
:số ràng buộc trùng :R
tr
=0
P
5
:số khớp thấp loại 5 ;P
5
=4 R
th
:số ràng buộc thừa :R
th
=0
P
4
:số khớp loại 4 ; P
4
=0 W
th
:số bậc tự do thừa :W
th
=0
W= 3n – 2P
5
=3.3 – 2.4 =1
Bậc tự do bằng 1 nghĩa là cơ cấu đã cho có 1 khâu dẫn.
3
3
0
1
2
C
A
S
2
n
1
B
bài tập lớn môn nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn môn nguyên lý máy - Người đăng: phamnamtruc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tập lớn môn nguyên lý máy 9 10 211