Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn phương pháp tính

Được đăng lên bởi 1414418
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP LỚN
MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
GVC-Th.s : TRỊNH QUỐC LƯƠNG

Yêu cầu chung :
 Các yêu câu được viết theo từng hàm
 Hàm giải cho kết quả bài toán đồng thời
hiển thị các bước trung gian
 Các hàm đều phải có chú thích
 Viết chương trình chính ứng dụng các hàm
để giải toàn bộ bài toán
 Ứng dụng giải các ví dụ và bài tập trong
giáo trình

1. Lập trình giải gần đúng phương trình phi tuyến
f(x) = 0
với f là hàm liên tục trên khoảng [a,b] bằng phương
pháp chia đôi
 Viết hàm xác định tất cả các khoảng cách ly nghiêm
 Viết hàm kiểm tra khoảng cách ly nghiệm
 Viết hàm tìm nghiệm xn với n cho trước và tính sai
số tương ứng
 Viết hàm tìm nghiệm với sai số ε cho trước

2. Lập trình giải gần đúng phương trình phi tuyến
x=g(x)
với g là hàm liên tục trên khoảng [a,b] bằng phương
pháp lặp đơn
 Viết hàm kiểm tra điều kiện hội tụ
 Viết hàm tìm nghiệm xn với n cho trước và tính sai
số tương ứng
 Viết hàm tìm nghiệm với sai số ε cho trước
 Dùng công thức tiên nghiệm
 Dùng công thức hậu nghiệm

3. Lập trình giải gần đúng phương trình phi tuyến
f(x)=0
với f là hàm liên tục trên khoảng [a,b] bằng phương
pháp lặp Newton
 Viết hàm kiểm tra điều kiện hội tụ
 Viết hàm tìm nghiệm xn với n cho trước và tính sai
số tương ứng bằng công thức sai số tổng quát
 Viết hàm tìm nghiệm với sai số ε cho trước

4. Lập trình giải hệ phương trình tuyến tính
Ax=b
Bằng phương pháp Cholesky với A là ma trận vuông
cấp n
 Viết hàm kiểm tra tính đối xứng
 Viết hàm kiểm tra tính xác định dương
 Viết hàm kiểm tra tính ổn định của hệ phương trình
 Viết hàm giải hệ pt tam giác trên
 Viết hàm giải hệ pt tam giác dưới
 Viết hàm Phân tích A=BBT
 Viết hàm giải hệ Ax=b theo Cholesky

5. Lập trình giải gần đúng hệ pt tuyến tính
Ax=b
bằng pp Jacobi với A là ma trận vuông cấp n
 Viết hàm tính chuẩn ma trận
 Viết hàm kiểm tra điều kiện hội tụ
 Viết hàm tính nghiệm xnvới n cho trước và tính sai
số
 Viết hàm tìm nghiệm với sai số ε cho trước
 Dùng công thức tiên nghiệm
 Dùng công thức hậu nghiệm

6. Lập trình giải gần đúng hệ pt tuyến tính
Ax=b
bằng pp Gauss-Seidel với A là ma trận vuông cấp n
 Viết hàm tính chuẩn ma trận
 Viết hàm kiểm tra điều kiện hội tụ
 Viết hàm tính nghiệm xnvới n cho trước và tính sai số
 Viết hàm tìm nghiệm với sai số ε cho trước
 Dùng công thức tiên nghiệm
 Dùng công thức hậu nghiệm

7. Cho hàm f và bảng số
x

xo

x1

x2

...

xn

y

yo

y1

y2

...

yn

Lập trình tình gần đúng giá trị của f(x) bằng đa thức
nội suy Lagrange
 Viết hàm tính đa thức nội...
BÀI TẬP LỚN
MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
GVC-Th.s : TRỊNH QUỐC LƯƠNG
Bài tập lớn môn phương pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn phương pháp tính - Người đăng: 1414418
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập lớn môn phương pháp tính 9 10 873