Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Sức bền vật Liệu

Được đăng lên bởi Bảo Kaka
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP SBVL 1
Bài 1: Cho kết cấu chịu lực như hình vẽ (hình 1):
1. Xác định nội lực trong các thanh của kết cấu.
2. Chọn kích thước mặt cắt ngang của các thanh theo điều kiện bền của ứng suất pháp. Biết vật
liệu làm thanh có: []k = 16 kN/cm2, []n = 10kN/cm2. Hình dáng mặt cắt ngang chọn như sau:
- Các thanh chịu kéo chọn mặt cắt hình tròn.
- Các thanh chịu nén chọn mặt cắt hình tròn rỗng có tỷ số d/D = 0,8.
3. Xác định độ dãn dài tuyệt đối của thanh số 1 và thanh số 3.
Lấy E = 2.104kN/cm2.

a)

b)

c)

d)
Bảng số liệu

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bài 2:

a
(m)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

b
(m)
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
0,9

c
(m)
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

P
(kN)
50
100
150
120
60
80
160
90
100
50

Bài 3: Một cột chịu lực như hình vẽ. Hãy xác định kích thước ngang của từng phần, biết:
[n]thép = 20 kN/cm2; [n]gang = 9 kN/cm2; [n]bê tông = 4 kN/cm2; [n]đất = 0,5 kN/cm2; P = 324 kN.

Bài 4: : Cho một thanh chịu lực như hình vẽ.
- Vẽ biểu đồ lực dọc Nz và biểu đồ ứng suất pháp z của thanh.
- Xác định biến dạng dài tuyệt đối của toàn thanh, biết: F2 = 2F1 = 20 cm2; E = 2.104 kN/cm2.

Bài 5: Xác định biến dạng dài toàn phần của thanh làm bằng đồng có tiết diện thay đổi chịu lực
như hình vẽ, biết E = 1.104 kN/cm2; d1 = 15 mm; d2 = 10mm.

Bài 6: Cho một trục có kích thước và chịu tải trọng như hình vẽ.
Xác định ứng suất tiếp cực đại trên từng đoạn trục. Biết M 1 = 40 kNcm; M2 = 25 kNcm;
M3 = 10 kNcm; d1 = 40 mm; d2 = 30 mm.

Bài 7: Xác định phản lực tại các gỗi đỡ và vẽ biểu đồ nội nực của dầm

a)

b)

c)
Bảng số liệu
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

l
(m)
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
0,6
0,9
1,2

M
(kNm)
12
8
24
10
36
12
12
48
60
72

P
(kN)
15
24
12
27
24
45
27
27
18
36

q
(kN/m)
50
30
40
20
10
40
30
10
30
20

Bài 8: Xác định phản lực tại ngàm và vẽ biểu đồ nội lực

e)

f)

g)

Bảng số liệu
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L= l3
(l1=2l2 = 3l3)
(m)
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
0,6
0,9
1,2

M
(kNm)

P
(kN)

q
(kN/m)

12
8
24
10
36
12
12
48
60
72

15
24
12
27
24
45
27
27
18
36

50
30
40
20
10
40
30
10
30
20

...
BÀI TẬP SBVL 1
Bài 1: Cho kết cấu chịu lực như hình vẽ (hình 1):
1. Xác định nội lực trong các thanh của kết cấu.
2. Chọn kích thước mặt cắt ngang của các thanh theo điều kiện bền của ứng suất pháp. Biết vật
liệu làm thanh có: []
k
= 16 kN/cm
2
,
[]
n
= 10kN/cm
2
. Hình dáng mặt cắt ngang chọn như sau:
- Các thanh chịu kéo chọn mặt cắt hình tròn.
- Các thanh chịu nén chọn mặt cắt hình tròn rỗng có tỷ số d/D = 0,8.
3. Xác định độ dãn dài tuyệt đối của thanh số 1 và thanh số 3.
Lấy E = 2.10
4
kN/cm
2
.
a) b)
c) d)
Bảng số liệu
Stt
a
(m)
b
(m)
c
(m)
P
(kN)
1 1,0 0,9
1,3 50
2 1,0 0,9
1,3 100
3 1,0 0,9
1,3 150
4 1,0 0,8
1,3 120
5 1,0 0,8
1,3 60
6 1,1 0,8
0,9 80
7 1,1 1,2
0,9 160
8 1,1 1,2
0,9 90
9 1,1 1,2
0,9 100
10 1,1 0,9
0,9 50
Bài 2:
Bài tập lớn Sức bền vật Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Sức bền vật Liệu - Người đăng: Bảo Kaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập lớn Sức bền vật Liệu 9 10 962