Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Thủy Lực

Được đăng lên bởi Siro Nguyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3238 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập lớn Thủy Lực

Trần Trung Kiên

2.58 The rigid gate, OAB, of Fig. P2.58 is hinged at O and rests against a
rigid support at B. What minimum horizontal force, P, is required to hold
the gate closed if its width is 3 m? Neglect the weight of the gate and
friction in the hinge. The back of the gate is exposed to the atmosphere

Bài dịch: Một cửa van cứng, OAB, hình. P2.58 được gắn bản lề ở O và
chống lại một vật cứng ở B. Cho biết độ lớn nhỏ nhất của lực nằm ngang
P cần thiết để giữ cửa đóng lại nếu chiều rộng của nó là 3 m? Bỏ qua
trọng lượng của cửa và ma sát trong bản lề. Mặt sau của cửa tiếp xúc với
khí quyển
Bài giải:
1. Xác định áp suất dư tại O, A, P
pO = 3γ

p A = γ (3 + 4) = 7γ
p B = p A = 7γ

2. Vẽ biểu đồ phân bố áp suất và tính áp lực lên cửa van
* Trên đoạn OA: Biểu đồ áp lực là hình thang OO’AB’
Chia OO’AB’ thành hình chữ nhật OO’AA’ và tam giác O’A’B’

1

Bài tập lớn Thủy Lực

Trần Trung Kiên

Hình chữ nhật OO’A’A
OO’ = pO = 3 γ
OA = 4m
Biểu đồ áp lực này tác dụng lên cửa van một lực
P1 = pO. bh = 3 γ .3.4 = 36 γ
Điểm đặt của

→

P1

→

P1

: Tại trung điểm OA cách O một đoạn

4
= 2m
2

Tam giác O’A’B’ có
A’B’ = AB’ – AA’ = AB’ – OO’ = pA – pO = 4 γ
→
Biểu đồ áp lực này tác dụng lên cửa van một lực P2
P2 =

1
2

(pA – pO)bh =

Điểm đăt của

→

P2

1
2

4 γ . 4.3 = 24 γ

: Cách O một đoạn

2
8
.4 = m
3
3

* Trên đoạn AB: Biểu đồ áp lực là hình chữ nhật ABMN
với MB = pB = pA= 7 γ
Lực dư trên đoạn AB là P3 = pB.2.3 = 42 γ
Điểm đặt P3: Cách A một đoạn

2
= 1m
2

3. Tính lực ngang P để giữ cho cửa van đóng

2

Bài tập lớn Thủy Lực

Trần Trung Kiên

8
→
m
∑ O  Pk  = 0 ⇔ P1 × 2 + P2 × 3 + P3 ×1 − P × 4
8
8
P1 × 2 + P2 × + P3 ×1 36γ × 2 + 24γ × + 42γ ×1
3
3
⇒P =
=
= 44,5γ = 436100 N
4
4

Vậy lực nhỏ nhất để giữ cho cửa van đóng là P = 436100 N

3

Bài tập lớn Thủy Lực

Trần Trung Kiên

2.62 A gate having the shape shown in Fig. P2.62 is located in the
vertical side of an open tank containing water. The gate is mounted on a
horizontal shaft.
(a) When the water level is at the top of the gate, determine the
magnitude of the fluid force on the rectangular portion of the gate above
the shaft and the magnitude of the fluid force on the semicircular portion
of
the gate below the shaft.
(b) For this same fluid depth determine the moment of the force acting on
the semicircular portion of the gate with respect to an axis which
coincides with the shaft.

Một cửa có hình dạng như hình. P2.62 nằm ở mặt bên thẳng đứng của một
bể chứa nước. Cửa được ...
Bài tập lớn Thủy Lực Trần Trung Kiên
2.58 The rigid gate, OAB, of Fig. P2.58 is hinged at O and rests against a
rigid support at B. What minimum horizontal force, P, is required to hold
the gate closed if its width is 3 m? Neglect the weight of the gate and
friction in the hinge. The back of the gate is exposed to the atmosphere
Bài dịch: Một cửa van cứng, OAB, hình. P2.58 được gắn bản lề O
chống lại một vật cứng ở B. Cho biết độ lớn nhnhất của lực nằm ngang
P cần thiết để giữ cửa đóng lại nếu chiều rộng của 3 m? Bỏ qua
trọng lượng của cửa ma sát trong bản lề. Mặt sau của cửa tiếp xúc với
khí quyển
Bài giải:
1. Xác định áp suất dư tại O, A, P
γ
γγ
γ
7
7)43(
3
==
=+=
=
AB
A
O
pp
p
p
2. Vẽ biểu đồ phân bố áp suất và tính áp lực lên cửa van
* Trên đoạn OA: Biểu đồ áp lực là hình thang OO’AB’
Chia OO’AB’ thành hình chữ nhật OO’AA’ và tam giác O’A’B’
1
Bài tập lớn Thủy Lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Thủy Lực - Người đăng: Siro Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập lớn Thủy Lực 9 10 894