Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi motloithe
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học Quốc Gia TP. HCM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
------oOo-----Chương trình Kỹ sư CLC Việt - Pháp

LỚP VP2009/2
NHÓM 6

Sinh viên: Phạm Minh Nhật
MSSV: 40901843
GVGD: PGS.TS Nguyễn Đình Huy

2

TP.HCM 06/2010

3

BÀI I: Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 161 và ví dụ 4.2 trang 171 Giáo Trình XSTK 2009.
Ví dụ 3.4: Hiệu suất phần trăm (%) của một phản ứng hóa học được nghiên cứu theo 3 yếu tố pH
(A), nhiệt độ (B) và chất xúc tác (C) được trình bày trong bảng sau:
Yếu tố B
Yếu tố
A
B1
B2
B3
B4
A1
C1
9
C2
14
C3
16
C4
12
A2
C2
12
C3
15
C4
12
C1
10
A3
C3
13
C4
14
C1
11
C2
14
A4
C4
10
C1
11
C2
13
C3
13
Hãy đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố trên hiệu suất phẩn ứng ?
BÀI LÀM
1/ Cơ sở lí thuyết:
Phân tích phương sai ba yếu tố:
- Sự phân tích này được dùng để đánh giá về sự ảnh hưởng của 3 yếu tố trên các giá trị quan sát
G (yếu tố A:i=1..r, yếu tố B: j=1..r, yếu tố C: k=1..r)
- Mô hình: khi nghiên cứu ảnh hưởng của 2 yếu tố, mỗi yếu tố có n mức thì người ta dùng mô
hình hình vuông la tinh n n. Ví dụ:
B
C
D
A

C
D
A
B

D
A
B
C

A
B
C
D

- Mô hình vuông la tinh 3 yếu tố được trình bày như sau:
yếu tố C (T..k : vd T..1 = Y111+Y421+Y331+Y241)
Yếu tố B
Yếu tố
A
B1
B2
B3
B4
A1
C1
Y111
C2
Y122
C3
Y133
C4
A2
C2
Y212
C3
Y223
C4
Y234
C1
A3
C3
Y313
C4
Y324
C1
Y331
C2
A4
C4
Y414
C1
Y421
C2
Y412
C3
T.j.
T.1.
T.2.
T.3.

Y144
Y241
Y342
Y443
T.4.

Ti…
T1..
T2..
T3..
T4..

4

- Bảng Anova
Nguồn sai
số
Yếu tố A
(hàng)
Yếu tố B
(cột)

Bậc tự do

SSR=

2

i ..

...
2

i 1

2

2

. j.

...
2

2

2

..k

...
2

r

r-1

i 1

r

Yếu tố C

2

 Tr  T
r
T T
SSC= 
r
r
T T
SSF= 
r
r
r

r-1

r-1

i 1

Sai số

(r-1)(r-2)

Bình phương trung
bình

Tổng số bình phươg

Giá trị thống kê

MSR=

SSR
r1

FR=

MSR
MSE

MSC=

SSC
r1

FC=

MSC
MSE

MSF=

SSF
r1

F=

MSF
MSE

MSE=

SSE=SST(SSF+SSR+SSC)

SSE
(r  1)( r  2)

SST=
Tổng cộng

2

(r -1)

 Y

2
ijk



T
r

2
...
2

Trắc nghiệm:
Giả thiết H0: μ1 = μ2= …μk  “Các giá trị trung bình bằng nhau”
 “Có ít nhất 2 giá trị trung bình khác nhau”
H 1 : μi ≠ μj
.
.
Giá trị thống kê: G và G
.

Biện luận: Nếu G (chấp nhận H0 (yếu tố A) )
.
Nếu G (chấp nhận H0 (yếu tố B) )
.

Nếu G (chấp nhận H0 (yếu tố C) )
2/ Áp dụng Excel:
Nhập dữ liệu vào bảng :
Thiết lập các biểu thức và tính các giá trị thống kê
Tính Ti: Chọn ô B7 và nhập biểu thức = SUM(B2:E2)
Chọn ô C7 và nhập biểu thức = SUM(B3:E3)
Chọn ô D7 và nhập biểu thức = SUM(B4:E4)
Chọn ô E7 và nhập biểu thức = SUM(B5:E5)
Tính Tj: Chọn ô b8 và nhập biểu thức =SUM(B2:B5)
Dùng con trỏ kéo kí hiệu từ đi...
Đại học Quốc Gia TP. HCM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
------oOo------
Chương trình Kỹ sư CLC Việt - Pháp
LỚP VP2009/2
NHÓM 6
Sinh viên: Phạm Minh Nhật
MSSV: 40901843
GVGD: PGS.TS Nguyễn Đình Huy
2
BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Người đăng: motloithe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 9 10 450