Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn xác suất thống kê nhóm 10 thầy Nguyễn Đình Huy

Được đăng lên bởi pqk12279
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 7827 lần   |   Lượt tải: 109 lần
Mục Lục.

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài 1.
a) Đề bài.
Trình bày ví dụ 3.4 trang 207 sách BT XSTK 2012(N.Đ.Huy)
Hiệu suất phần trăm (%) của một phản ứng hóa học được nghiên cứu theo ba yếu
tố: pH (A), nhiệt độ (B) và chất xúc tác (C) được trình bày trong bảng sau:
Yếu tố B
Yếu tố A
B1

B2

B3

B4

A1

C1

9

C2

14

C3

16

C4

12

A2

C2

12

C3

15

C4

12

C1

10

A3

C3

13

C4

14

C1

11

C2

14

A4

C4

10

C1

11

C2

13

C3

13

Hãy đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố trên đến hiệu suất phản ứng?
 Dạng bài.
Phân tích phương sai 3 yếu tố (A, B, C)
 Cơ sở lý thuyết.
Phương pháp giải:
Sự phân tích này được dùng để đánh giá về sự ảnh hưởng của ba yếu tố trên các giá
trị quan sát G (i = 1, 2... r: yếu tố A; j = 1, 2...r: yếu tố B: k = 1, 2...r: yếu tố C).
Mô hình:
Khi nghiên cứu ảnh hưởng của hai yếu tố, mỗi yếu tố có n mức, thì người ta dùng
mô hình vuông la tinh n×n. Ví dụ như mô hình vuông la tinh 4×4:
B

C

D

A

C

D

A

B

D

A

B

C

GVHD: GS-TS: NGUYỄN ĐÌNH HUY

1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

A

B

C

D

Mô hình vuông la tinh ba yếu tố được trình bày như sau:
Yếu tố
A

Yếu tố B
B1

B2

B3

B4

A1

C1

Y111

C2

Y122

C3

Y133

C4

Y144

T1..

A2

C2

Y212

C3

Y223

C4

Y234

C1

Y241

T2..

A3

C3

Y313

C4

Y324

C1

Y331

C2

Y342

T3..

A4

C4

Y414

C1

Y421

C2

Y432

C3

Y443

T4..

T.i.

T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

Bảng ANOVA:
Nguồn
sai số
Yếu
A

Bậc tự do

tố

Tổng số bình
phương

(r-1)

(Hàng)

GVHD: GS-TS: NGUYỄN ĐÌNH HUY

2

Ti..2 T...
  2
SSR= i 1 r r
r

Bình phương
trung bình

MSR=

SSR
(r  1)

Giá trị
thống kê

F R=

MSR
MSE

2

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Yếu tố B
(Cột)

r



(r-1)
SSC=

j 1

T. 2j .

SSF=

SSE=SST –
Sai số

Tổng
cộng

(r-1)(r-2)

MSC=

2

T..2k T...
 2

r
k 1 r
r

Yếu tố C (r-1)

2

T
 ...2
r
r

(SSF+SSR+SSC
)

MSF=

SSC
(r  1)

SSF
(r  1)

F C=

F=

MSC
MSE

MSF
MSE

MSE=
SSE
(r  1)( r  2)

SST=
(r2-1)

Yijk2 

T...2
r2

Trắc nghiệm


Giả thiết:
H0: μ1 = μ2 = ...= μk
H1: μi



μj

↔ Các giá trị trung bình bằng nhau
↔ Có ít nhất hai giá trị trung bình khác nhau



Giá trị thống kê: FR, FC, F



Biện luận:

Nếu FR< Fα(r-1)(r-2)

→ Chấp nhận H0 đối với yếu tố A

Nếu FC < Fα(r-1)(r-2)

→ Chấp nhận H0 đối với yếu tố B

Nếu F < Fα(r-1)(r-2)

→ Chấp nhận H0 đối với yếu tố C

 Bài làm.
Các bước thực hiện trên MS Excel:

 Nhập số liệu bảng tính:

GVHD: GS-TS: NGUYỄN ĐÌNH HUY

3

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

 Tính toán các giá trị

+ Tính các giá t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn xác suất thống kê nhóm 10 thầy Nguyễn Đình Huy - Người đăng: pqk12279
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài tập lớn xác suất thống kê nhóm 10 thầy Nguyễn Đình Huy 9 10 900