Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn xác xuất thống kê nhóm 6 - Nguyễn Bá Thi

Được đăng lên bởi 1412619
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
---  ---

BÀI TẬP LỚN XÁC XUẤT THỐNG KÊ

Tên :Phạm Thanh Tùng
MSSV :50802688
Lớp :MT08KH05 – Tiết 1-3 ,thứ 2
Nhóm : 7

TPHCM Ngay 30 thang 05 năm 2011

1

Bài 1 : Một cuộc điều tra xã hội học được tiến hành ở 5 thành phố A, B, C, D, E
yêu cầu những người được hỏi diễn tả mức độ thỏa mãn của mình đối với thành
phố mà họ đang sống. Kết quả như sau :
Thành phố

Mức độ thỏa mãn
Rất thỏa mãn
Tương đối
Không
A
220
121
63
B
130
207
75
C
84
54
24
D
156
95
43
E
122
164
73
Với mức ý nghĩa α =5%, kiểm định xem mức độ thỏa mãn cuộc sống có phân bố
giống nhau trong 5 thành phố trên hay không ?



Dạng bài :
- So sánh các phân số
Lời giải :

Dữ liệu trong Excel :

Tính các tống số :
2

 Tổng hàng :Chọn ô E3 và nhập biểu thức = SUM(B3:D3). Dùng con trỏ để
kéo nút tự điền từ ô E3 đến ô E7.
 Tổng cột: Chọn ô B8 và nhập biểu thức = SUM(B3:B7). Dùng con trỏ để
kéo nút tự điền từ ô B8 đến ô D8 .
 Tổng cộng :Chọn ô E8 và nhập biểu thức = SUM(E3:E7).
Tính các tần số lý thuyết :
Tần số lý thuyết = ( tổng hàng * tổng cột ) / tổng cộng
- Trạng thái rất thỏa mãn của TP A: Chọn ô B10 và nhập biểu thức = E3*B8/E8.
- Trạng thái tương đối của TP A: Chọn ô C10 và nhập biểu thức = E3*C8/E8.
- Trạng thái không của TP A: Chọn ô D10 và nhập biểu thức = E3*D8/E8.
- Trạng thái rất thỏa mãn của TP B: Chọn ô B11 và nhập biểu thức = E4*B8/E8.
- Trạng thái tương đối của TP B: Chọn ô C11 và nhập biểu thức = E4*C8/E8.
- Trạng thái không của TP B: Chọn ô D11 và nhập biểu thức = E4*D8/E8.
- Trạng thái rất thỏa mãn của TP C: Chọn ô B12 và nhập biểu thức = E5*B8/E8.
- Trạng thái tương đối của TP C: Chọn ô C12 và nhập biểu thức = E5*C8/E8.
- Trạng thái không của TP C: Chọn ô D12 và nhập biểu thức = E5*D8/E8.
- Trạng thái rất thỏa mãn của TP D: Chọn ô B13 và nhập biểu thức = E6*B8/E8.
- Trạng thái tương đối của TP D: Chọn ô C13 và nhập biểu thức = E6*C8/E8.
- Trạng thái không của TP D: Chọn ô D13 và nhập biểu thức = E6*D8/E8.
- Trạng thái rất thỏa mãn của TP E: Chọn ô B14 và nhập biểu thức = E7*B8/E8.
- Trạng thái tương đối của TP E: Chọn ô C14 và nhập biểu thức = E7*C8/E8.
- Trạng thái không của TP E: Chọn ô D14 và nhập biểu thức = E7*D8/E8.
Áp dụng hàm số “CHITEST” trong Excel :
Tính xác xuất P(X > x2) bằng cách chọn ô B15 và nhập biểu thức như sau:
=CHITEST(B3:D7,B10:D14)
Kết quả : P(X > x2) = 3.5299E-13 < α =0.05  bác bỏ giả thiết H0
Vậy mức độ thỏa mãn cuộc sống có phân bố Khác nhau trong 5 thành phố trên
Bài 2 :Ở một bệnh viện lớn, số ca cấp cứu trong 5 ngày ...
Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
--- ---
BÀI TẬP LỚN XÁC XUẤT THỐNG KÊ
Tên :Phạm Thanh Tùng
MSSV :50802688
Lớp :MT08KH05 – Tiết 1-3 ,thứ 2
Nhóm : 7
TPHCM Ngay 30 thang 05 năm 2011
1
Bài tập lớn xác xuất thống kê nhóm 6 - Nguyễn Bá Thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn xác xuất thống kê nhóm 6 - Nguyễn Bá Thi - Người đăng: 1412619
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập lớn xác xuất thống kê nhóm 6 - Nguyễn Bá Thi 9 10 880