Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập luyện bồi dưỡng học sinh giỏi

Được đăng lên bởi Tocrom Chanhhoi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bµi luyÖn tËp sè 1/2001

C©u 1:
a/ Hay m« t¶ cÊu tróc h×nh häc cña N(CH3)3 vµ N(SiH3)3.Qua ®ã h·y so s¸nh 2 hîp
chÊt (CH3)3NBF3 vµ (SiH3)3NBF3 vÒ ®é bÒn vµ tÝnh baz¬. Gi¶i thÝch.
b/ §ång (Cu) kÕt tinh cã d¹ng tinh thÓ lËp ph¬ng t©m diÖn.
 TÝnh c¹nh lËp ph¬ng a(Å) cña m¹ng tinh thÓ vµ kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai
t©m cña cña hai nguyªn tö ®ång trong m¹ng, biÕt r¨ng nguyªn tö ®ång cã b¸n
kÝnh b»ng 1,28 Å.
 TÝnh khèi lîng riªng d cña Cu theo g/cm3. (Cho Cu= 64).
C©u 2:
1
2

ë 250 C, ph¶n øng NO + O2

NO2

ƒ

Cã G0 = -34,82 KJ `

vµ H0 = - 56,43 KJ
a/ H·y x¸c ®Þnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng ë 298K vµ 598K.
b/ KÕt qu¶ t×m thÊy cã phï hîp víi nguyªn lý chuyÓn dÞch c©n b»ng
Le charterlier kh«ng?
C©u 3:
a/ Trén 1,1.10-2 mol HCl víi1.10-3 mol NH3 vµ 1.10-2 mol CH3NH2 råi pha lo·ng
thµnh 1 lÝt dung dÞch. Hái dung dÞch thu ®îc cã cã ph¶n øng víi axÝt hay baz¬?
Cho pKb cña NH3 = 4,76 vµ pKb cña CH3NH2= 3,40
b/ Kh¶ n¨ng khö cña Fe2+ trong H2O hay trong dung dÞch kiÒm m¹nh h¬n? v× sao?
Cho thÕ ®iÖn cùc chuÈn E0 Fe2+/Fe = -0,44 V ; E0 Fe2+/Fe = -0,04 V
TÝnh sè tan Ks cña Fe(OH)2 = 1,65.10-15vµ cña Fe(OH)3= 3,8.10-38
C©u 4:
Cho tõ tõ khÝ CO qua èng chøa 6,400gam CuO ®un nãng. KhÝ ra khái èng ®îc hÊp
thô hoµn toµn b»ng 150ml dung dÞch níc v«i trong nång ®é 0,100M thÊy t¸ch ra
1,000gam kÕt tña tr¾ng, ®un s«i phÇn níc läc l¹i thÊy cã vÈn ®ôc. ChÊt r¾n cßn l¹i
trong èng ®îc cho vµo 500,000ml dung dÞch HNO3 0,320M tho¸t ra V1 lÝt khÝ NO2
nÕu thªm 760,000ml dung dÞch HCl 1,333M vµo dung dÞch sau ph¶n øng th× l¹i
tho¸t ra thªm V2 lÝt khÝ NO n÷a. NÕu tiÕp tôc thªm 24 gam Mg th× thÊy tho¸t ra V3
lÝt khÝ hçn hîp khÝ N2 vµ H2, läc dung dÞch cuèi cïng thu ®îc chÊt r¾n X.
a/ ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tÝnh V1,V2,V3(®ktc).
b/ TÝnh thµnh phÇn X( gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).

bµi luyÖn tËp sè 2/2001

C©u 1:
a/ Cho biÕt s¶n phÈm cña ph¶n øng sau ®©y vµ gi¶i thÝch
H3C
CH3
Br
CH ONa/C H OH
3

2

5

?

b/ViÕt cÊu t¹o c¸cCH
®ång ph©n cña DiClo Butan. trong sè trªn nh÷ng chÊt nµo cã tÝnh
3
quang ho¹t, gäi tªn theo
R,S c¸c chÊt ®ã ?

c/ Metyl ete cña p-Cresol ( p-CH3-O- C6H4-CH3) bÞ lÉn víi t¹p chÊt lµ Iod benzen. H·y
nªu ph¬ng ph¸p thuËn tiÖn nhÊt ®Ó lo¹i bá t¹p chÊt trªn. BiÕt t0 cña 2 chÊt gÇn b»ng nhau.
C©u 2:
a/ Cho 2 chÊt: N
C – CH2-NH2 vµ CH2- CH2-NH2
H·y so s¸nh tÝnhNH
baz¬ cña c¸c nguyªn tö Nit¬ trong ph©n tö gi÷a 2 hîp chÊt trªn vµ gi¶i
thÝch.
b/ Cho 4 chÊt: axÝt Benzoic ; axÝt Salixylic COOH
; axit COOH
vµ Phenol.
OH

OCOCH3

víi c¸c trÞ sè pKa lµ 10; 3,0; 4,...
CH
3
H
3
C CH
3
Br
CH
3
ONa/C
2
H
5
OH
?
bµi luyÖn tËp sè 1/2001
C©u 1:
a/ Hay m« t¶ cÊu tróc h×nh häc cña N(CH
3
)
3
vµ N(SiH
3
)
3
.Qua ®ã h·y so s¸nh 2 hîp
chÊt (CH
3
)
3
NBF
3
vµ (SiH
3
)
3
NBF
3
vÒ ®é bÒn vµ tÝnh baz¬. Gi¶i thÝch.
b/ §ång (Cu) kÕt tinh cã d¹ng tinh thÓ lËp ph¬ng t©m diÖn.
TÝnh c¹nh lËp ph¬ng a(Å) cña m¹ng tinh thÓ vµ kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai
t©m cña cña hai nguyªn tö ®ång trong m¹ng, biÕt r¨ng nguyªn tö ®ång cã b¸n
kÝnh b»ng 1,28 Å.
TÝnh khèi lîng riªng d cña Cu theo g/cm
3
. (Cho Cu= 64).
C©u 2:
ë 25
0
C, ph¶n øng NO +
1
2
O
2
ƒ
NO
2
G
0
= -34,82 KJ `
H
0
= - 56,43 KJ
a/ H·y x¸c ®Þnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng ë 298K vµ 598K.
b/ KÕt qu¶ t×m thÊy cã phï hîp víi nguyªn lý chuyÓn dÞch c©n b»ng
Le charterlier kh«ng?
C©u 3:
a/ Trén 1,1.10
-2
mol HCl víi1.10
-3
mol NH
3
vµ 1.10
-2
mol CH
3
NH
2
råi pha lo·ng
thµnh 1 lÝt dung dÞch. Hái dung dÞch thu ®îc cã cã ph¶n øng víi axÝt hay baz¬?
Cho pK
b
cña NH
3
= 4,76 vµ pK
b
cña CH
3
NH
2
= 3,40
b/ Kh¶ n¨ng khö cña Fe
2+
trong H
2
O hay trong dung dÞch kiÒm m¹nh h¬n? v× sao?
Cho thÕ ®iÖn cùc chuÈn E
0
Fe
2+
/Fe = -0,44 V ; E
0
Fe
2+
/Fe = -0,04 V
TÝnh sè tan Ks cña Fe(OH)
2
= 1,65.10
-15
vµ cña Fe(OH)
3
= 3,8.10
-38
C©u 4:
Cho tõ tõ khÝ CO qua èng chøa 6,400gam CuO ®un nãng. KhÝ ra khái èng ®îc hÊp
thô hoµn toµn b»ng 150ml dung dÞch níc v«i trong nång ®é 0,100M thÊy t¸ch ra
1,000gam kÕt tña tr¾ng, ®un s«i phÇn níc läc l¹i thÊy cã vÈn ®ôc. ChÊt r¾n cßn l¹i
trong èng ®îc cho vµo 500,000ml dung dÞch HNO
3
0,320M tho¸t ra V
1
lÝt khÝ NO
2
nÕu thªm 760,000ml dung dÞch HCl 1,333M vµo dung dÞch sau ph¶n øng th× l¹i
tho¸t ra thªm V
2
lÝt khÝ NO n÷a. NÕu tiÕp tôc thªm 24 gam Mg th× thÊy tho¸t ra V
3
lÝt khÝ hçn hîp khÝ N
2
vµ H
2
, läc dung dÞch cuèi cïng thu ®îc chÊt r¾n X.
a/ ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tÝnh V
1
,V
2
,V
3
(®ktc).
b/ TÝnh thµnh phÇn X( gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
bµi luyÖn tËp sè 2/2001
C©u 1:
a/ Cho biÕt s¶n phÈm cña ph¶n øng sau ®©y vµ gi¶i thÝch
b/ViÕt u t¹o c¸c ®ång ph©n cña DiClo Butan. trong sè trªn nh÷ng chÊt nµo cã tÝnh
quang ho¹t, gäi tªn theo R,S c¸c chÊt ®ã ?
Bài tập luyện bồi dưỡng học sinh giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập luyện bồi dưỡng học sinh giỏi - Người đăng: Tocrom Chanhhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập luyện bồi dưỡng học sinh giỏi 9 10 620