Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Lý Đại Học - Dao động

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 8371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục 3.1 Vị trí và vectơ vận tốc
3.1 Một con sóc có các tọa độ theo x và theo y (1,1 m, 3,4 m) ở thời điểm t1 = 0 và các tọa độ
(5,3 m, 0,5 m) ở thời điểm t2 = 3,0 s. Trong khoảng thời gian này, tìm: a) Các thành phần của
vận tốc trung bình; b) Độ lớn và hướng của vận tốc trung bình.
3.2 Một con tê giác ở tại gốc tọa độ trong thời điểm t = 0. Cho khoảng thời gian từ t1 = 0 tới t2 =
12,0 s, vận tốc trung bình của con tê giác có các thành phần theo x là 3,8 m/s và theo y là 4,9
m/s. Ở tại thời điểm t2 = 12,0 s : a) Các tọa độ theo x và theo y của con tê giác bằng bao nhiêu? b)
Con tê giác cách xa gốc toạ độ bao nhiêu?
3.3 Một người thiết kế trang Web tạo ra một hoạt cảnh trong đó có một điểm nhỏ trên màn hình

ˆ
r = [4,0cm + (2,5cm / s 2 )t 2 ]i + (5,0cm / s )t ] ˆ
j
máy tính với vị trí
. a) Tìm độ lớn và hướng của vận
tốc trung bình của điểm nhỏ đó giữa t = 0 và t = 2,0 s. b) Tìm độ lớn và hướng của vận tốc tức
thời ở tại các thời điểm t = 0, t = 1,0 s và t = 2,0 s. c) Vẽ quỹ đạo của điểm nhỏ trong khoảng thời
gian từ t = 0 tới t = 2,0 s và chỉ rõ các vận tốc tính được trong phần (b).

ˆ
r = bt 2i + ct 3 ˆ
j
3.4 Nếu
, trong đó b và c là những hằng số dương. Khi nào thì vectơ vận tốc tạo
0
thành một góc 45,0 với các trục x và y?

Mục 3.2 Vectơ Gia tốc
3.5 Một máy bay đang bay trên một độ cao không đổi. Vào thời điểm t 1 = 0 nó có các thành phần
vy

của vận tốc vx = 90 m/s,

= 110 m/s. Ở tại thời điểm t2 = 30,0 s các thành phần là

vx = -

vy
170 m/s,
= 40 m/s. a) Vẽ các vectơ vận tốc ở tại t 1 và t2. Hai vectơ này khác nhau như thế
nào? Trong khoảng thời gian này tính: b) Các thành phần của gia tốc trung bình; c) Độ lớn và
hướng của gia tốc trung bình.
3.6 Một con chó chạy trên cách đồng trống có các thành phần của vận tốc vx = 2,6 m/s và
v y = −1,8m / s
ở t1 = 10,0 s. Trong khoảng thời gian từ t1 = 10,0 s tới t2 = 20,0 s, gia tốc trung
bình của con chó có độ lớn 0,45 m/s2 và theo hướng 31,00 đo từ trục +x đến trục +y. Ở t2 = 20,0
s: a) Các thành phần theo x và theo y của vận tốc con chó bằng bao nhiêu? b) Độ lớn và hướng

của vận tốc của con chó bằng bao nhiêu? c) Vẽ các vectơ vận tốc ở tại t1 và t2. Hai vectơ này
khác nhau như thế nào?
3.7 Tọa độ của một con chim bay trong mặt phẳng xy cho bởi x(t) = αt và y(t) = 3,0 m - βt2 ,
trong đó α = 2,4 m/s và β=1,2 m/s2. a) Vẽ quỹ đạo của con chim trong khoảng thời gian giữa t =
0 và t = 2,0 s. b) Tính các vectơ vận tốc và gia tốc của con chim như những hàm của thời gian. c)
Tính độ lớn và hướng của ...

xyt
1

t
2
 !"#$%##&'()*+,
-."/#0'1023454#,-."/#0'
6#7#."#t )$%##8 t
1
4 t
2

9-."/#0',6#*+:3;<&3=
< >7t
2
9()xy ,6#0?#06/@0
)6#:#.706/@
#5A$A"#B07"7%"#C"6'
&D4E"D
jtscmitscmcmr
F
G<
F
G<9H
99
++=
!'3454#,-
."/#0',C#Itt9 0!'3454#,-.J
7ttt9 KLM/N7,C"#$%#
#8t4t9O"P-.D5Q"#*+0
RA/
jctibtr
FF
9
+=
"#03I#?#.S5T# U'T-.7
#
4"Vxy@

&0&#0&"6$W#X K
*+
,-.v
x
=<
y
v
< >7
9
*+3v
x
Y
Z<
y
v
< KLT-.7

9
[T&$/5A
@!"#$%##&D(0)*+,#."/#0'1234
54#,#."/#0'
 7&"6\#".#*+,-. v
x
9]<
smv
y
<;=
!"#$%##8t
1
4t
2
9#."/#
0',34<
9
54#
8"V^:A"V^& >t
2
9
()*+:&,-.0?#06/@023454#
Bài Tập Lý Đại Học - Dao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Lý Đại Học - Dao động - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Bài Tập Lý Đại Học - Dao động 9 10 310