Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lý thuyết Este Lipit

Được đăng lên bởi Linh Duy Chung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lý thuyết trọng tâm về Este - Lipit

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE - LIPIT
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)

Dạng 1: Các vấn đề liên quan tới CTPT của este
Câu 1: Công thức phân tử nào dưới đây không thể là của este:
A. C2H4O2.
B. C2H2O2.
C. C3H4O2.
D. C4H6O2.
Câu 2: Công thức phân tử nào dưới đây không thể là của este:
A. C4H8O2.
B. C4H10O2.
C. C3H4O2.
D. C4H6O2.
Câu 3: Este X mạch hở (không chứa nhóm chức khác trong phân tử) có công thức đơn giản nhất là
C2H3O2. Tên của X là:
A. Etyl axetat.
C. Đimetyl oxalat.
D. Đimetyl ađipat.
B. Metyl acrylat.
Câu 4: A, B, C là 3 chất hữu cơ cùng chức có công thức phân tử là CH2O2, C3H4O2 và C3H4O4. A, B, C
chứa nhóm chức gì:
A. Este
B. Anđehit
C. Axit
D. Rượu
Câu 5: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C3H6O2. Cấu tạo của X có
thể là:
A. axit cacboxylic hoặc este đều no, đơn chức.
B. xeton và anđehit hai chức.
C. ancol hai chức không no có một nối đôi.
D. ancol và xeton no.
Câu 6: Đun nóng etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH) với axit hữu cơ đơn chức X (xúc tác H2SO4 đặc) thu
được hỗn hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là C6HnO4. Giá trị đúng của n là:
A. n = 6.
B. n = 8.
C. n = 10.
D. n = 12.
Câu 7: Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng thu được glixerin và natri
axetat. Công thức phân tử của X là:
A. C6H8O6.
B. C9H12O6.
C. C9H14O6.
D. C9H16O6.
Câu 8: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là
CH3OH và muối natri ađipat. Công thức phân tử của X là:
A. C10H18O4.
B. C4H6O4.
C. C6H10O4.
D.C8H14O4.
Câu 9: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức và ancol thơm đơn chức (1 vòng benzen) có
dạng:
A. CnH2n–6 (với n 6, nguyên).
C. CnH2n–8O2 (với n 7, nguyên).
B. CnH2n–4O2 (với n 6, nguyên).
D. CnH2n–8O2 (với n 8, nguyên).
Dạng 2: Số đồng phân của este
Câu 1: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là:
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2010)
Câu 2: Số hợp chất đơn chức, mạch hở, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2 và
đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4 .
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng – 2007)
Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:
A. 6.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2008)
- Trang | 1 -

Lý thuyết trọng tâm về Este - Lipit

Câu 4: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch
NaOH nhưng không tác dụng được với Na...
Lý thuyết trọng tâm về Este - Lipit
LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE - LIPIT
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Dạng 1: Các vấn đề liên quan tới CTPT của este
Câu 1: Công thức phân tử nào dưới đây không thể là của este:
A. C2H4O2. B. C2H2O2. C. C3H4O2.
Câu 2: Công thức phân tử nào dưới đây không thể là của este:
D. C4H6O2.
A. C4H8O2. B. C4H10O2. C. C3H4O2. D. C4H6O2.
Câu 3: Este X mạch hở (không chứa nhóm chức khác trong phân tử) có công thức đơn giản nhất là
C2H3O2. Tên của X là:
A. Etyl axetat.
B. Metyl acrylat.
C. Đimetyl oxalat. D. Đimetyl ađipat.
Câu 4: A, B, C là 3 chất hữu cơ cùng chức có công thức phân tử là CH2O2, C3H4O2 và C3H4O4. A, B, C
chứa nhóm chức gì:
A. Este B. Anđehit C. Axit D. Rượu
Câu 5: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C3H6O2. Cấu tạo của X có
thể là:
A. axit cacboxylic hoặc este đều no, đơn chức.
B. xeton và anđehit hai chức.
C. ancol hai chức không no có một nối đôi.
D. ancol và xeton no.
Câu 6: Đun nóng etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH) với axit hữu cơ đơn chức X (xúc tác H2SO4 đặc) thu
được hỗn hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là C6HnO4. Giá trị đúng của n là:
A. n = 6. B. n = 8. C. n = 10. D. n = 12.
Câu 7: Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng thu được glixerin và natri
axetat. Công thức phân tử của X là:
A. C6H8O6. B. C9H12O6. C. C9H14O6. D. C9H16O6.
Câu 8: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là
CH3OH và muối natri ađipat. Công thức phân tử của X là:
A. C10H18O4. B. C4H6O4. C. C6H10O4. D.C8H14O4.
Câu 9: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức và ancol thơm đơn chức (1 vòng benzen) có
dạng:
A. CnH2n–6 (với n
6, nguyên).
C. CnH2n–8O2 (với n
7, nguyên).
B. CnH2n–4O2 (với n 6, nguyên).
Dạng 2: Số đồng phân của este
D. CnH2n–8O2 (với n
8, nguyên).
Câu 1: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là:
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2010)
Câu 2: Số hợp chất đơn chức, mạch hở, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2
đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4 .
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng – 2007)
Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2:
A. 6. B. 5. C. 2. D. 4.
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2008)
- Trang | 1 -
Lý thuyết trọng tâm về Este - Lipit
Câu 4: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch
NaOH nhưng không tác dụng được với Na là:
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Bài tập lý thuyết Este Lipit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lý thuyết Este Lipit - Người đăng: Linh Duy Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập lý thuyết Este Lipit 9 10 861