Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mặt toàn cục

Được đăng lên bởi Thuan Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
ĐƯỜNG CONG
1. Cho đường thẳng d chuyển động nhưng luôn luôn tạo với hai trục tọa độ một tam
giác có diện tích không đổi.Từ gốc O, ta hạ đường vuông góc với d tại M. Tìm tập
hợp điểm M ( đường lemniscate Bernoulli).
2. Tìm tập hợp những điểm mà tích các khoảng cách từ nó đến hai điểm
F1 (−b,0), F (+b,0) là một đại lượng không đổi a 2 (đường oval cassini). Xét
trường hợp a = b .
3. Một tia quay quanh điểm O với vận tốc ω , vị trí ban đầu trùng với trục Ox. Một
điểm M chuyển động trên tia bắt đầu từ O với vận tốc v. Lập phương trình qyỹ
đạo của M trong tọa độ độc cực ( đường xoắn ốc Archimede ).
4. Tìm quỹ tích trung điểm các đoạn thẳng gồm giữa các trục tọa độ và tiếp xúc với
đường tròn x 2 + y 2 = R 2 .
5. Một hình chữ có một đỉnh ở gốc tọa độ và hai cạnh trùng với hai trục tọa độ, hình
chữ nhật thay đổi nhưng độ dài của đường chéo thì không đổi. Từ đỉnh đối diện
O, ta hạ đường vuông góc xuống đường chéo không đi qua O tại M. Tìm tập hợp
điểm M ( đường asteroit).
6. Cho một điểm O và một đường thẳng d. Từ O, vẽ một cặp tia cắt d tại B. Về hai
phía của B lấy BM 1 = BM 2 . Quỹ tích của M 2 , M 2 khi tia quay quanh O được gọi
là đường conoid. Lập phương trình của nó.
7. Giống bài toán trên, với điều kiện BM 1 = BM 2 = AB với A chân đường vuông
góc hạ từ O đến d. Lập phương trình tập hợp của M 1, M 2 (Strophoid ).
8. Trên một đường tròn bán kính a, cho một điểm O. Một tia phát xuất từ O, quay
quanh O và cắt đường tròn tại một khác là A. Trên tia này, về hai phía của A lấy
AM 1 = AM 2 = b . Đường do M 1, M 2 vẽ ra gọi là đường xoắn ốc Pascal. Tìm
phương trình của nó.
9. Trên một đường tròn bán kính a, lấy điểm O. Qua K xuên tâm đối của O ta vẽ tiếp
tuýen với đường tròn. Một tia xuất phát từ O và quay quanh O cắt đường tròn và
tiếp tuyến lần lượt tại A và B. Trên tia lấy AM=AB. Quỹ tích tích của M gọi là
đường Cissoid. Lập phương trình của nó.
10. Trên một đường tròn bán kính a, lấy điểm O. Qua K xuyên tâm đối của O ta vẽ
tiếp tuyến với đường tròn. Một tia xuất phát từ O và quay quanh O cắt đường tròn
và tiếp tuyến lần lượt tại A và B. Từ A vẽ đường thẳng song song với OK, chúng
gặp nhau tại M. Quỹ tích của M gọi là đường Marinierdi. Lập phương trình của
nó.
11. Một đoạn thẳng chuyển động có độ dài không đổi bằng 2a, các dầu mút tựa trên
các trục tọa độ. Từ gốc tọa độ O, ta hạ đường vuông góc với đoạn thẳng trên tại
M. Tìm quỹ tích của M ( hoa hồng 4 cánh ).
12. Một điểm M gắn chặt trên một đường tròn bán kính r. Tìm phương trình tập hợp
điểm M trong các ...
BÀI TP
ĐƯỜNG CONG
1. Cho đường thng d chuyn động nhưng luôn luôn to vi hai trc ta độ mt tam
giác có din tích không đổi.T gc O, ta h đường vuông góc vi d ti M. Tìm tp
hp đim M ( đường lemniscate Bernoulli).
2. Tìm tp hp nhng đim mà tích các khong cách tđến hai đim
1
( ,0), ( ,0)
F b F b
+ là mt đại lượng không đổi
2
a
(đường oval cassini). Xét
trường hp
a b
=
.
3. Mt tia quay quanh đim O vi vn tc
ω
, v trí ban đầu trùng vi trc Ox. Mt
đim M chuyn động trên tia bt đầu t O vi vn tc v. Lp phương trình qy
đạo ca M trong ta độ độc cc ( đường xon c Archimede ).
4. Tìm qu tích trung đim các đon thng gm gia các trc ta độ và tiếp xúc vi
đường tròn
2 2 2
+ =
.
5. Mt hình ch có mt đỉnh gc ta độ và hai cnh trùng vi hai trc ta độ, hình
ch nht thay đổi nhưng độ dài ca đường chéo thì không đổi. T đỉnh đối din
O, ta h đường vuông góc xung đường chéo không đi qua O ti M. Tìm tp hp
đim M ( đường asteroit).
6. Cho mt đim O và mt đường thng d. T O, v mt cp tia ct d ti B. V hai
phía ca B ly
1 2
=
. Qu tích ca
2 2
,
M M
khi tia quay quanh O được gi
đường conoid. Lp phương trình ca nó.
7. Ging bài toán trên, vi điu kin
1 2
BM BM AB
= =
vi A chân đường vuông
góc h t O đến d. Lp phương trình tp hp ca
1 2
,
M M
(Strophoid ).
8. Trên mt đường tròn bán kính a, cho mt đim O. Mt tia phát xut t O, quay
quanh O và ct đường tròn ti mt khác là A. Trên tia này, v hai phía ca A ly
1 2
AM AM b
= =
. Đường do
1 2
,
M M
v
ra g
i là
đườ
ng xo
n
c Pascal. Tìm
ph
ươ
ng trình c
a nó.
9.
Trên m
t
đườ
ng tròn bán kính a, l
y
đ
i
m O. Qua K xuên tâm
đố
i c
a O ta v
ti
ế
p
tuýen v
i
đườ
ng tròn. M
t tia xu
t phát t
O và quay quanh O c
t
đườ
ng tròn và
ti
ế
p tuy
ế
n l
n l
ượ
t t
i A và B. Trên tia l
y AM=AB. Qu
tích tích c
a M g
i là
đườ
ng Cissoid. L
p ph
ươ
ng trình c
a nó.
10.
Trên m
t
đườ
ng tròn bán kính a, l
y
đ
i
m O. Qua K xuyên tâm
đố
i c
a O ta v
ti
ế
p tuy
ế
n v
i
đườ
ng tròn. M
t tia xu
t phát t
O và quay quanh O c
t
đườ
ng tròn
và ti
ế
p tuy
ế
n l
n l
ượ
t t
i A và B. T
A v
đườ
ng th
ng song song v
i OK, chúng
g
p nhau t
i M. Qu
tích c
a M g
i là
đườ
ng Marinierdi. L
p ph
ươ
ng trình c
a
nó.
11.
M
t
đ
o
n th
ng chuy
n
độ
ng có
độ
dài không
đổ
i b
ng 2a, các d
u mút t
a trên
các tr
c t
a
độ
. T
g
c t
a
độ
O, ta h
đườ
ng vuông góc v
i
đ
o
n th
ng trên t
i
M. Tìm qu
tích c
a M ( hoa h
ng 4 cánh ).
12.
M
t
đ
i
m M g
n ch
t trên m
t
đườ
ng tròn bán kính r. Tìm ph
ươ
ng trình t
p h
p
đ
i
m M trong các tr
ườ
ng h
p sau
đ
ây:
a.
Đườ
ng tròn l
ă
n không tr
ượ
t trên m
t
đườ
ng th
ng ( cycloid ).
Bài tập mặt toàn cục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mặt toàn cục - Người đăng: Thuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập mặt toàn cục 9 10 320