Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Hóa lớp 10

Được đăng lên bởi levui56a-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề1
Câu 1. Trình bày khái niệm: chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa
Chất khử là chất nhường electron hay là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng
Chất oxi hóa là chất nhận electron hay là chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng
Sự khử của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hóa chất đó
Sự oxi hóa của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa chất đó
Câu 2: Xác định số oxi hóa của những chất có số oxi hóa biến đổi và điền hệ số cân bằng lên
phương trình phản ứng sau:
Cu ( NO3 ) 2  CuO  NO2  O2
Al  HNO3  Al ( NO3 )3  N 2  H 2O
Câu 3: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử:
1. S  NaOH  Na2 SO4  Na2 S  H 2O
2. FeO  H 2 SO4  FeSO4  H 2O
3. CaO  CO2  CaCO3
4. KMnO4  PH 3  H 2 SO4  K 2 SO4  MnSO4  H 3 PO4  H 2O
5. FeS  HNO3  H 2O  Fe( NO3 )3  Fe2 ( SO4 )3  NH 4 NO3
Câu 4: Cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron các phản ứng oxi hóa – khử sau:
1. H 2 S  HNO3  S  NO  H 2O

2. FeCO3  HNO3  Fe( NO3 )3  CO2  NO2  H 2O .
Cho biết trong phản ứng trên có bao nhiêu phân tử HNO3 đóng vai trò là chất tạo môi
trường.
3. Cu2 S  HNO3  Cu ( NO3 ) 2  CuSO4  NO  H 2O
4. H2S + KMnO4 + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + S+ H2O
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 7,8g hh Al và Mg trong dung dịch HCl 18,25% thì thu được 8,96lit
khí (dktc).
a.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
b.Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng. Biết axit dùng dư 25% so với
lượng phản ứng.
(Al=27; Mg=24; H=1; Cl=35,5)



Câu 6: Ion XY3 có tổng số proton là 41 hạt, ion XY có tổng số electron là 26 hạt. Hãy xác
định công thức của hai ion.

Dề 2
Câu 1. Thế nào là sự khử và sự oxi hóa?
Sự khử của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hóa chất đó
Sự oxi hóa của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa chất đó
Câu 2. Cân bằng 2 phương trình phản ứng sau:
a/ NH3 + O2 → NO + H2O.
b/ KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O.
Câu 3. Cho các phản ứng sau:
(1). K + H2O → KOH + H2.
(2). CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O.
(3). NO2 + H2O → HNO3 + NO.
(4). FeCl3 + Zn → FeCl2 + ZnCl2.
(5). H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4.
Hỏi phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?
Câu 4. Cân bằng 2 phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron
1/ HClO3 + H2S → HCl + H2SO4.
2/ Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O.
3/ Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O
Câu 5a. Cho 6,96g hỗn hợp gồm Mg và Al vào 182,5g dd HCl 14%. Phản ứng xảy ra vừa đủ thu
được dd X và khí H2.
a/ Tính % theo khối lượng ...
Đề1
Câu 1. Trình bày khái niệm: chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa
Chất khử là chất nhường electron hay là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng
Chất oxi hóa là chất nhận electron hay là chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng
Sự khử của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hóa chất đó
Sự oxi hóa của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa chất đó
Câu 2: Xác định số oxi hóa của những chất có số oxi hóa biến đổi và điền hệ số cân bằng lên
phương trình phản ứng sau:
3 2 2 2
( )Cu NO CuO NO O
3 3 3 2 2
( )Al HNO Al NO N H O
Câu 3: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử:
1.
2 4 2 2
S NaOH Na SO Na S H O
2.
2 4 4 2
FeO H SO FeSO H O
3.
2 3
CaO CO CaCO
4.
4 3 2 4 2 4 4 3 4 2
KMnO PH H SO K SO MnSO H PO H O
5.
3 2 3 3 2 4 3 4 3
( ) ( )FeS HNO H O Fe NO Fe SO NH NO
Câu 4: Cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron các phản ứng oxi hóa – khử sau:
1.
2 3 2
H S HNO S NO H O
2.
3 3 3 3 2 2 2
( )FeCO HNO Fe NO CO NO H O
.
Cho biết trong phản ứng trên có bao nhiêu phân tử HNO
3
đóng vai trò là chất tạo môi
trường.
3.
4. H
2
S + KMnO
4
+ H
2
SO
4
MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ S+ H
2
O
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 7,8g hh Al Mg trong dung dịch HCl 18,25% thì thu được 8,96lit
khí (dktc).
a.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
b.Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng. Biết axit dùng 25% so với
lượng phản ứng.
(Al=27; Mg=24; H=1; Cl=35,5)
Câu 6: Ion
3
XY
có tổng số proton là 41 hạt, ion
XY
có tổng số electron là 26 hạt. Hãy xác
định công thức của hai ion.
Bài tập môn Hóa lớp 10 - Trang 2
Bài tập môn Hóa lớp 10 - Người đăng: levui56a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập môn Hóa lớp 10 9 10 334